Град Сремска Митровица

Кoнкурс за доделу бесповратних средстава за финансирање активности удружења грађана која обављају делатност у вези са руралним развојем


Назив услуге

Кoнкурс за доделу  бесповратних средстава за финансирање активности удружења грађана која обављају делатност у вези са руралним развојем

Датум објављивања (последњег ажурирања)

05.06.2019. године

Орган задужен за спровођење

Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица доо,  Сремска Митровица
Трг Светог Димитрија 6,  22000 Сремска Митровица

Опис

Средства која се додељују по овом Конкурсу могу се користити за реализацију програмских активности (пројеката) удружења грађана чија реализација утиче на развој локалне руралне економије кроз унапређење примарне пољопривредне производње, прерађивачке делатности и осталих елемената политике руралног развоја, и то за плаћање:

  1.  Трошкова закупа простора удружења,
  2.  Трошкова комуникација (коришћења телефона и интернета),
  3.  Трошкова канцеларијског материјала,
  4.  Путних трошкова,
  5.  Трошкова ангажовања лица у предложеним активностима,
  6.  Трошкова ангажовања преводилаца,
  7.  Трошкова закупа сале,
  8.  Трошкова набавке опреме за удружење,
  9.  Трошкова израде софтвера и веб сајта удружења,
10. Трошкова издавања, штампања и дистрибуције часописа,
11. Трошкова штампања рекламног материјала,
12. Трошкова одржавања ТВ емисија,
13. Трошкова учешћа на сајмовима,
14. Трошкова организовања манифестације пољопривредног карактера.

Разматрање приспелих пријава и испуњености услова предвиђених конкурсом вршиће Комисија коју именује Директор.

Критеријуми за оцену пријава (елементи и начин бодовања) утврђени су Правилником о додели бесповратних средстава за финансирање активности удружења грађана у 2019. години.

Коначну Одлуку о додели средстава доноси Директор.

Где и како

Пријаву са потребном документацијом доставити У ЗАТВОРЕНОЈ КОВЕРТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:

„Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо, Сремска Митровица,
Ул. Светог Димитрија бр. 6, 22 000 Сремска Митровица,
са назнакoм „КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2019. ГОДИНИ – НЕ ОТВАРАТИ“ 

или ЛИЧНО у просторије „Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо, Сремска Митровица, у згради ДДОР-а, први спрат, канцеларија бр. 20, ул. Светог Димитрија бр. 6, 22000 Сремска Митровица.

Додатне информације путем телефона 022/610-573.

Текст конкурса, смернице и образац пријаве могу се преузети на интернет страници Агенције www.arrsm.rs или у просторијама Агенције.

Корисни линкови

Интернет страница Агенције за рурални развој Града Сремска Митровица - www.arrsm.rs

Правни основ

Члан 38. став 4. Закона о удружењима ( „Сл. гласник РС“, бр.51/2009 и 99/2011-др. закон), Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл.гласник РС“, бр. 16/2018 ), члан 6. став 2. алинеја 2, члан 19 став 1. алинеја 11. и члан 21. Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу „Агенције за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо, Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“, број: 3/2013, 7/2013, 9/2013 и 172017), Програм пословања „Агенције за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо, Сремска Митровица за 2019. годину („Сл. лист Града Сремска Митровица“ бр. 14/2018 од 21.12.2018), Правилник о додели  бесповратних средстава за  финансирање активности удружења грађана у 2019. бр.45/2019 од 01.04.2019. године и Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Сремска Митровица за 2019. Годину

Оригинални обрасциКоментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете