Министарство унутрашњих послова Републике Србије

Министарство унутрашњих послова Републике Србије обавља послове државне управе који се односе на: заштиту живота, личне и имовинске безбедности грађана; спречавање и откривање кривичних дела и проналажење и хватање учинилаца кривичних дела и њихово привођење надлежним органима; одржавање јавног реда и мира; пружање помоћи у случају опасности; обезбеђивање зборова и других окупљања грађана; обезбеђивање одређених личности и објеката, укључујући и страна дипломатска и конзуларна представништва на територији Републике Србије; безбедност, регулисање и контролу саобраћаја на путевима; безбедност државне границе и контролу преласка границе и кретања и боравка у граничном појасу; боравак странаца; промет и превоз оружја, муниције, експлозивних и одређених других опасних материја; испитивање ручног ватреног оружја, направа и муниције; заштиту од пожара; противградна одбрана; држављанство; јединствени матични број грађана; електронско вођење података о личности; пребивалиште и боравиште грађана; личне карте; путне исправе; међународну помоћ и друге облике међународне сарадње у области унутрашњих послова, укључујући и реадмисију; илегалне миграције; азил; обучавање кадрова; управно решавање у другостепеном поступку по основу прописа о избеглицама, као и друге послове одређене законом.

Захтев за издавање уверења о (не)кажњавању
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

 Захтев за издавање уверења о (не)кажњавању

Надлежни орган

 Министарство унутрашњих послова Републике Србије

Организациона јединица

 Сектор за аналитику, телекомуникације и информационе технологије

Предуслови

 Грађанин је регистрован и пријављен на Портал еУправа корисничким именом и лозинком или квалификованим електронским сертификатом

Ограничења

 Подносилац захтева мора бити пунолетно физичко лице држављанин Републике Србије

Опис

 Електронска услуга „Захтев за издавање уверења о (не)кажњавању “ намењена је пунолетним физичким лицима држављанима Републике Србије која желе да поднесу захтев за добијање података о (не)кажњавању електронским путем.

Подносилац захтева врши одабир који се односи на место где ће уверењем остварити своје право, односно да ли му је уверење потребно за:

    1.       остваривања права у земљи (Уверење за лице за остваривање права у земљи)

    2.       остваривање права у иностранству (Уверење за лице за остваривање права у иностранству).

Сврха ове електронске услуге је да омогући електронско подношење захтева пунолетног физичког лица држављанина Републике Србије за добијање уверења о (не)кажњавању,  плаћање неопходних прописаних такси, накнада и трошкова, без одласка у подручну Полицијску управу, односно Полицијску станицу, већ путем Интернета, а преко Портала еУправа, попуњавањем обрасца електронског захтева. 

Где и како

 Уверење о (не)кажњавању преузима се у надлежној Полицијској управи по месту пребивалишта 

Корисни линкови

 Званична Интернет презентација Министарства унутрашњих послова – www.mup.gov.rs 

Правни основ

 Кривични законик Републике Србије  "Сл. гласник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016

Законик о кривичном поступку "Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014

Правилник о казненој евиденцији "Службени лист СФРЈ", брoj 5 од 2. фебруара 1979.Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Министарство унутрашњих послова Републике Србије

http://www.mup.gov.rs

Булевар Михајла Пупина 2

+ 381113062000

-

еАнкете