Град Сремска Митровица

Захтев за исправку података у матичним књигама
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за исправку података у матичним књигама

Датум последњег ажурирања

12.04.2019. године 

Орган задужен за спровођење

Градска управа за опште и заједничке послове и имовину Града Сремска Митровица
- Служба за лична стања грађана -
Трг Светог Димитрија 13
22000 Сремска Митровица

Опис

Поступак за исправку грешке у матичним књигама води се по службеној дужности или на захтев странке, односно лица које за то има непосредан и на закону заснован правни интерес, у складу са прописом којим се уређује општи управни поступак.

Где и како

Захтев за исправку података у матичним књигама можете поднети надлежном органу управе :

- Електронским путем "Online" (кликом на дугме еУслуга на крају овог текста), уз отворен кориснички налог. (До исте еУслуге можете доћи и преко Портала еУправе - избором Градскa управa Сремска Митровица и преко сајта Града Сремска Митровица - избором  еУправа - еУслуге).

-  Образац захтева, као и изјаву о сагласности за прибављање података можете и само одштампати, попунити, потписати  и послати поштом или предати лично на шалтеру 6 Услужног центра Градске управе.

НАПОМЕНА: Чланом 103. Став 3. Закона о општем управном поступку ("Сл.Гласник РС" број 18/2016) предвиђено је да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, Захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

(Потребно је обавезно попунити и потписати Изјаву о сагласности за прибављање података)

Уз Захтев ОБАВЕЗНО приложити следећа документа:

1. Лична карта на увид (или фотокопија/очитана лична карта),
2. Документа која служе као доказ о чињеницама и истинитости о подацима које треба исправити или допунити.

Документа која службено лице за поступање прибавља по службеној дужности а уз сагласност подносиоца Захтева, уколико се подносилац Захтева не изјасни да ће ова документа сам прибавити:

1. Извод из матичне књиге (рођених, умрлих или венчаних), за који се тражи исправка.

Податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у страној земљи, прибавља подносилац захтева.

 

НАПОМЕНА: Ослобођено плаћање таксе.

Ближе информације могу се добити и на телефон 022/215-21-31 

Корисни линкови

Град Сремска Митровица

Народна скупштина РС  (претрага закона) 

Правна подлога

Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ" број 33/97,  31/01  и  "Службени гласник РС"  број  30/10, 18/16),

Закон о матичним књигама ("Службени гласник РС" број 20/09, 145/14, 47/18 Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете