Предшколска установа "Чаролија" Вршац


ВАЖНО

ПРИЈАВА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ НИЈЕ МОГУЋА:

ЗА САМОХРАНЕ РОДИТЕЉЕ, ОСИМ ЗА САМОХРАНОГ РОДИТЕЉА КАДА ЈЕ ДРУГИ РОДИТЕЉ НЕПОЗНАТ; ЗА РОДИТЕЉЕ КОЈИ НИСУ ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ; ЗА ДЕЦУ ЖРТАВА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ; ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У ПСИХОФИЗИЧКОМ РАЗВОЈУ; ДЕЦУ ИЗ ПОРОДИЦА КОЈЕ КОРИСТЕ НЕКИ ОБЛИК СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ; ДЕЦУ ИЗ ПОРОДИЦЕ У КОЈОЈ ЈЕ ДЕТЕ ТЕШКО ОБОЛЕЛО ИЛИ ИМА СМЕТЊЕ У ПСИХОФИЗИЧКОМ РАЗВОЈУ; ЗА ДЕЦУ ТЕШКО ОБОЛЕЛИХ РОДИТЕЉА; ЗА ДЕЦУ ЧИЈИ СУ РОДИТЕЉИ РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИДИ ИЛИ ИМАЈУ СТАТУС РАСЕЉЕНОГ ИЛИ ПРОГНАНОГ ЛИЦА; ДЕЦА ПРЕДЛОЖЕНА ОД СТРАНЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД; ДЕЦА ИЗ СРЕДИНА У КОЈИМА ЈЕ УСЛЕД ПОРОДИЧНИХ И ДРУГИХ ЖИВОТНИХ ОКОЛНОСТИ УГРОЖЕНО ЗДРАВЉЕ,БЕЗБЕДНОСТ И РАЗВОЈ.ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НИЈЕ У МОГУЋНОСТИ ДА ПРИХВАТИ ПРИЈАВУ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ЈЕР ЈЕ НЕОПХОДНО ДОСТАВИТИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ КОЈОМ СЕ ДОКАЗУЈЕ НАВЕДЕНО.

Назив услуге

Упис деце у Предшколску установу „Чаролија“ Вршац

Датум објављивања/ажурирања

06.05.2019.године

Орган задужен за спровођење

Предшколска установа „Чаролија“ Вршац

Адреса: Ђуре Јакшића 3, 26300 Вршац
Тел
ефон : 013/831700 
Адреса електронске поште:
pucarolija@gmail.com

Надзорни орган

Градска управа Вршац    

Опис

Предшколска установа расписује Конкурс за упис деце за  радну 2019/2020 годину. Конкурс се објављује сваке године почетком маја. Конкурс за пријем деце траје од 06.05. – 17.05.2019. године.

Конкурс за пријем деце се односи само за упис деце од 01.09.2019. године.

У Предшколску установу може да се упише дете на захтев родитеља, односно другог законског заступника:

-      деца узраста од 1 године до 3 године (јасле);

-      деца узраста од 3-5,5 година целодневни боравак (обданиште);

-      деца узраста од 5,5 година полудневни боравак припремног предшколског програма; и

деца узраста од 5,5 година целодневни боравак припремног предшколског програма.

Жењени упис детета

Конкурс за пријем деце се односи само за упис деце од 01.09.2019. године.

Где и како

Пријава на Конкурс за упис деце подноси се Предшколској установи:

1.       Пријава за упис путем електронске услуге (дугме еУслуга на крају овог текста).

Пријава за упис детета у Предшколску установу може се поднети електронским путем на националном Порталу еУправа Републике Србије (дугме еУслуга на крају овог текста).

За овако поднете пријаве систем аутоматски прибавља податке из Матичне књиге рођених и Централног регистра обавезног социјалног осигурања, тако да  родитељи не прибављају ова документа.

2.     Пријава за упис непосредно у Предшколској установи у канцеларији за упис

У канцеларији за упис Предшколске установе, у периоду који ће бити накнадно објављен , ( у Установи одлуку о времену уписа доноси сваке године Управни одбор Установе) и то сваког радног дана од понедељка до петка, у периоду од 08-13 часова.

Образац Пријаве преузмите доле на дну странице у делу Оригинални обрасци.

Уколико се пријава подноси непосредно, подносилац може:

-      дати сагласност да запослени у Предшколској установи неопходне податке прибавља по службеној дужности

-      или сам прибавља неопходну целокупну или део документације

Списак потребне документације налази се званичној интернет презентацији Предшколске установе ОВДЕ

Поступак обраде Пријава које су поднете преко Портала еУправа:

Родитељ или старатељ или други законски заступник који поднесе захтев путем Портала  еУправа је у обавези да се повремено укључи на портал и прочита поруке.

Након истека рока за подношење захтева од стране родитеља или старатеља или другог законског заступника комисија одређена од стране Директора Установе ће избодовати сваки захтев појединачно на основу критеријума утврђених Правилником о условима за пријем, упис, боравак и испис деце из Предшколске установе „Чаролија“ Вршац бр. 401/2-2017 од 27.04.2017. године, те ће сачинити прелиминарну листу деце која испуњавају услове за упис на дневни боравак у Установи и објавити ту листу на огласним таблама Установе испред канцеларије за упис. Рок за жалбу јесте 15 дана од дана објављивања листе, сваког радног дана од 08-13 часова у канцеларијама за упис. Жалбе ће се подносити комисији која ће бити одређена од стране Директора за одлучивање по жалбама.

Корисни линкови

http://www.pucarolija.com/
http://www.vrsac.com

Правни основ

Члан 17.Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС”, број 88/17);

Чл. 13-14.Закона о предшколском васпитању и образовању (,,Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 101/17);

Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу („Службени гласник РС”, број 44/11);

Статут Предшколске установе

Правилник о условима за пријем, упис, боравак и испис деце из Предшколске установе „Чаролија“ Вршац бр. 401/2-2017 од 27.04.2017. годинеПредшколска установа "Чаролија" Вршац

-

Ђуре Јакшића 3

0000

-