Дечија установа"Дечија радост" Ириг

Пријава детета у предшколску установу
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

ВАЖНО

ПРИЈАВА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ НИЈЕ МОГУЋА ЗА САМОХРАНЕ РОДИТЕЉЕ, ОСИМ ЗА САМОХРАНОГ РОДИТЕЉА КАДА ЈЕ ДРУГИ РОДИТЕЉ НЕПОЗНАТ; ЗА РОДИТЕЉЕ КОЈИ НИСУ ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ; ЗА ДЕЦУ ЖРТАВА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ; ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У ПСИХОФИЗИЧКОМ РАЗВОЈУ; ДЕЦУ ИЗ ПОРОДИЦА КОЈЕ КОРИСТЕ НЕКИ ОБЛИК СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ; ДЕЦУ ИЗ ПОРОДИЦЕ У КОЈОЈ ЈЕ ДЕТЕ ТЕШКО ОБОЛЕЛО ИЛИ ИМА СМЕТЊЕ У ПСИХОФИЗИЧКОМ РАЗВОЈУ; ЗА ДЕЦУ ТЕШКО ОБОЛЕЛИХ РОДИТЕЉА; ЗА ДЕЦУ ЧИЈИ СУ РОДИТЕЉИ РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИДИ ИЛИ ИМАЈУ СТАТУС РАСЕЉЕНОГ ИЛИ ПРОГНАНОГ ЛИЦА; ДЕЦА ПРЕДЛОЖЕНА ОД СТРАНЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД; ДЕЦА ИЗ СРЕДИНА У КОЈИМА ЈЕ УСЛЕД ПОРОДИЧНИХ И ДРУГИХ ЖИВОТНИХ ОКОЛНОСТИ УГРОЖЕНО ЗДРАВЉЕ,БЕЗБЕДНОСТ И РАЗВОЈ.ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НИЈЕ У МОГУЋНОСТИ ДА ПРИХВАТИ ПРИЈАВУ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ЈЕР ЈЕ НЕОПХОДНО ДОСТАВИТИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ КОЈОМ СЕ ДОКАЗУЈЕ НАВЕДЕНО.

Назив услуге

Упис деце у предшколску установу:Дечија установа Ириг

Датум објављивања/ажурирања

03.05.2019 године.

Орган задужен за спровођење

Дечија установа: "Дечија радост"

Адреса:Змај Јовина бр.61

Телефон:022/ 469-024, 022/461-322

Надзорни орган

Општинска управа Ириг

Опис

Предшколска установа расписује Конкурс за упис деце за  радну 2019/2020 годину. Конкурс се објављује у мају месецу текуће  године.

У Предшколску установу може да се упише дете на захтев родитеља, односно другог законског заступника:

- деца узраста од 1 до 3 године (јасле)

НАПОМЕНА:Због техничких и организационих могућности упис у уписном року за радну годину врши се само за децу која до 01.09.пуне једну годину,а накнадно се уписују деца кад стекну услов,тј.када напуне годину дана.

- деца узраста од 3-5,5 година целодневни боравак-вртић

- деца узраста од 5,5-6,5 година( припремни предшколски програм- полудневни боравак

- деца узраста од 5,5-6,5 година ( припремни предшколски програм-целодневни боравак)

- деца узраста од 3-6,5( мешовите групе у издвојеним одељењима)-полудневни боравак

Где и како

Пријава на Конкурс за упис деце подноси се Предшколској установи:Дечија установа''Дечија радост''Ириг

1.Пријава за упис путем електронске услуге (дугме еУслуга на крају овог текста).

Пријава за упис детета у Предшколску установу може се поднети електронским путем на националном Порталу еУправа Републике Србије (дугме еУслуга на крају овог текста).

За овако поднете пријаве систем аутоматски прибавља податке из Матичне књиге рођених и Централног регистра обавезног социјалног осигурања, тако да  родитељи не прибављају ова документа.

2.Пријава за упис непосредно на писарници Предшколске установе

На писарници Предшколске установе, у периоду од 03.05.-31.05. текуће године, и то сваким радним даном  у периоду од 08-14 часова у објекту у Иригу.

Образац Пријаве преузмите доле на дну странице у делу Оригинални обрасци.

Уколико се пријава подноси непосредно, подносилац може:

- дати сагласност да запослени у Предшколској установи неопходне податке прибавља по службеној дужности или сам прибавља непходну целокупну или део документације.

Списак потребне документације налази се званичној интернет презентацији Предшколске установе ОВДЕ

Документа којим се доказује статус детета/породице из осетљивих група:

1.1. За самохране родитеље (један од набројаних докумената):

- правоснажна судска пресуда на увид или решење о самосталном вршењу родитељског  права

- извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства

- извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло

1.2. За децу у хранитељским породицама или установама социјалне заштите:

- решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу или Уговор о хранитељству

1.3. За децу са сметњама у психофизичком развоју:

- потврда надлежне здравствене институције

1.4. За тешко оболелу децу:

- потврда изабраног педијатра

1.5. За кориснике новчане социјалне помоћи:

- решење Центра за социјални рад да је породица корисник новчане социјалне помоћи

1.6. За децу тешко оболелих родитеља:

- решење о инвалидитету или потврда изабраног лекара

1.7. За остале осетљиве категорије:

- решење, потврда или препорука центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика

1.8. За лица на одслужењу казне:

- потврда казнено-поправне установе о издржавању казне

Документа којим се доказује радно-правни статус родитеља/стараоца:

2.1. За запослене

- потврда из Фонда ПИО о уписаном радном стажу (приватне и државне фирме) за оба родитеља детета за које се подноси захтев за упис.

2.2. За уметнике:

- решење из Пореске управе о утврђеној основици, потврда из Фонда ПИО или потврда из Удружења уметника.

2.3. За студенте

- потврда о студирању (за текућу школску годину)

2.4. За пољопривреднике

- уверење о оствареним приходима издато у општинској филијали Пореске управе или потврда из Фонда ПИО.

2.5. За родитеље запослене у иностранству

- потврда о запослењу коју је оверио судски тумач;

2.6. За пензионере 

- решење, последњи чек или потврда из Фонда ПИО.

Правни основИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Дечија установа"Дечија радост" Ириг

-

Змај Јовина 61

00000000

-

еАнкете