Nacionalna akademija za javnu upravu


Naziv usluge

Javni poziv za potvrđivanje statusa akreditovanog sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi za akreditovane visokoškolske ustanove ili naučnoistraživačke organizacije, odnosno javno priznate organizatore aktivnosti obrazovanja odraslih 

Datum objavljivanja (poslednjeg ažuriranja)

19.04.2019. godine 

Organ zadužen za sprovođenje

Nacionalna akademija za javnu upravu 

Tekst poziva

Na osnovu člana 12. stav 1. Uredbe o akreditaciji, načinu angažovanja i naknadama realizatora i sprovodilaca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 90/18), Nacionalna akademija za javnu upravu (u daljem tekstu: Nacionalna akademija) objavljuje javni poziv za potvrđivanje statusa akreditovanog sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi za akreditovane visokoškolske ustanove ili naučnoistraživačke organizacije, odnosno javno priznate organizatore aktivnosti obrazovanja odraslih.

Ovaj poziv objavljuje se na internet prezentaciji Nacionalne akademije, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i na Portalu eUprava.

Potvrđivanje statusa akreditovanog sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi se sprovodi po prijavi ovlašćenog lica podnosioca prijave, sa naznakom jedne ili više oblasti stručnog usavršavanja za koju se vrši akreditacija. Broj oblasti za koje se može podneti prijava nije ograničen.

Javni poziv za potvrđivanje statusa akreditovanog sprovodioca raspisuje se za sledeće oblasti stručnog usavršavanja:

·         Sistem javne uprave
·         Upravljanje u javnoj upravi
·         Javne finansije
·         Upravljanje međunarodnom razvojnom pomoći i fondovima EU
·         E-uprava i digitalizacija
·         Evropske integracije i međunarodna saradnja
·         Lični razvoj i veštine
·         Strani jezici
·         Trening trenera
·         Lokalni razvoj i investicije u lokalnoj samoupravi
·         Obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti
·         Stanovanje i stambena podrška
·         Društvene delatnosti u lokalnoj samoupravi
·         Zaštita životne sredine
·         Poljoprivreda i ruralni razvoj
·         Upravljanje opštinskom imovinom
·         Bezbednost u lokalnoj zajednici
·         Normativni proces i uređivanje rada organa i službi jedinice lokalne samouprave
·         Planiranje u lokalnoj samoupravi

Objašnjenje oblasti stručnog usavršavanja je dostupno na internet prezentaciji Nacionalne akademije na linku: http://napa.gov.rs/doc/akreditacija/Oblasti_strucnog_usavrsavanja.docx

Potvrđivanje statusa sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi za akreditovane visokoškolske ustanove ili naučnoistraživačke organizacije, odnosno javno priznate organizatore aktivnosti obrazovanja odraslih za oblast stručnog usavršavanja po podnetoj prijavi, vrši se prema podacima iz akta o akreditaciji.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu:

- dokaz o akreditaciji visokoškolske ustanove ili naučnoistraživačke organizacije, odnosno dokaz o statusu javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih.

- Podaci o radno angažovanim licima u oblastima stručnog usavršavanja u kojima se vrši akreditacija

Tabelu u koju unosite podatke o radno angažovanim licima u oblastima za koje se vrši akreditacija možete preuzeti na linku: http://napa.gov.rs/wp-content/uploads/2019/03/Model-tabele-koja-sadrzi-podatke-o-angazovanim-licima.docx

- dokaz o radnom angažovanju zaposlenih u oblastima stručnog usavršavanja u kojima se vrši akreditacija {akt o raspoređivanju na odgovarajuću nastavno-naučnu jedinicu (katedra, departman ili sl.), odnosno unutrašnju jedinicu (zavod, odeljenje ili sl.), kao i drugi dokazi o angažovanju u određenim užim naučnim oblastima, studijskim programima ili programima obrazovanja odraslih} i to najviše za tri oblasti stručnog usavršavanja po zaposlenom.

Prijava na poziv:

Prijava se vrši klikom na dugme eUsluga (na početku i na kraju ovog teksta).

Za korišćenje ove usluge preporučuje se upotreba pretraživača Internet Explorer verzija 7 i novije, Chrome ili Mozilla Firefox verzija 17 i novije. Prijavni obrazac se popunjava na ćiriličnom pismu.

Svi dokazi prilažu se uz prijavu u elektronskom obliku kao skenirani dokumenti.

Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koju nisu priloženi svi dokazi se neće razmatrati.

Rok za podnošenje prijava:

Poslednji dan za podnošenje prijave je 20. maj 2019. godine do 23 sata i 59 minuta.

Napomena:

Obaveštenja o javnom pozivu možete dobiti putem elektronske pošte: akreditacija@napa.gov.rs Nacionalna akademija za javnu upravu

-

Bulevar Mihajla Pupina 2

0113117143

-