Nacionalna akademija za javnu upravu


Naziv usluge

Javni poziv za akreditaciju sprovodilaca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi 

Datum objavljivanja (poslednjeg ažuriranja)

19.04.2019. godine 

Organ zadužen za sprovođenje

Nacionalna akademija za javnu upravu 

Tekst poziva

Na osnovu člana 7. stav 1. Uredbe o akreditaciji, načinu angažovanja i naknadama realizatora i sprovodilaca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 90/18), Nacionalna akademija za javnu upravu (u daljem tekstu: Nacionalna akademija) objavljuje javni poziv za akreditaciju sprovodilaca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi.

Ovaj poziv objavljuje se na internet prezentaciji Nacionalne akademije, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i na Portalu eUprava.

Javni poziv za akreditaciju sprovodilaca raspisuje se za sledeće oblasti stručnog usavršavanja:

·         Sistem javne uprave
·         Upravljanje u javnoj upravi
·         Javne finansije
·         Upravljanje međunarodnom razvojnom pomoći i fondovima EU
·         E-uprava i digitalizacija
·         Evropske integracije i međunarodna saradnja
·         Lični razvoj i veštine
·         Strani jezici
·         Trening trenera
·         Lokalni razvoj i investicije u lokalnoj samoupravi
·         Obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti
·         Stanovanje i stambena podrška
·         Društvene delatnosti u lokalnoj samoupravi
·         Zaštita životne sredine
·         Poljoprivreda i ruralni razvoj
·         Upravljanje opštinskom imovinom
·         Bezbednost u lokalnoj zajednici
·         Normativni proces i uređivanje rada organa i službi jedinice lokalne samouprave
·         Planiranje u lokalnoj samoupravi

Objašnjenje oblasti stručnog usavršavanja je dostupno na internet prezentaciji Nacionalne akademije na linku: http://napa.gov.rs/doc/akreditacija/Oblasti_strucnog_usavrsavanja.docx

Akreditacija sprovodilaca se sprovodi po prijavi ovlašćenog lica podnosioca prijave, sa naznakom jedne ili više oblasti stručnog usavršavanja za koju se vrši akreditacija. Broj oblasti za koje se može podneti prijava nije ograničen.

Akreditacija sprovodilaca se vrši na osnovu ocene ispunjenosti uslova u pogledu potrebnih kadrova, prostora, opreme i sredstava.

Uslovi za selekciju sprovodilaca:

1)     Kadrovski resursi sprovodilaca
2)     Prostor za sprovođenje programa obuke
3)     Oprema i sredstva potrebna za sprovođenje programa obuke

Dokazi koji se prilažu uz prijavu

- Uverenje kojim se potvrđuje zaposlenje realizatora kod podnosioca prijave, odnosno ugovor o angažovanju akreditovanog realizatora za potrebe sprovođenja programa obuke.

Ugovor o angažovanju naročito sadrži podatke o: vrsti angažovanja (predavač, mentor, kouč i sl.), akreditaciji lica za realizatora programa obuke u Nacionalnoj akademiji (broj i datum rešenja odnosno IBR broj iz Centralne evidencije programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi oblast stručnog usavršavanja za koju je akreditovan, i sl.), oblast stručnog usavršavanja za koju se angažuje, period za koji se ugovor zaključuje, sa odredbom o dostupnosti za realizaciju programa obuke u bilo kom trenutku, uz obaveštenje dato u razumnom roku. Model ugovora koji sadrži navedene podatke možete preuzeti na linku: http://napa.gov.rs/wp-content/uploads/2019/03/Model-ugovora-o-angazovanju.docx

Uslov u pogledu kadrova smatra se ispunjenim ako su dostavljani dokazi o angažovanju najmanje jednog realizatora sa Stalne liste predavača i drugih realizatora programa obuka, odnosno iz reda zaposlenih u obrazovnim ustanovama za jednu oblast stručnog usavršavanja.

Stalna lista predavača i drugih realizatora sa IBR brojem iz Centralne evidencije programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi se nalazi na internet prezentaciji Nacionalne akademije na linku: http://napa.gov.rs/spisak/index.php

- Dokaz o vlasništvu, zakupu ili korišćenju prostora, koji nije manji od 2m² po polazniku za predviđenu namenu sprovođenja programa stručnog usavršavanja za najmanje 25 polaznika programa po jednoj obuci.

- Spisak opreme i sredstava (najmanje dva računara i jedan projektor ili tablu za prezentaciju, inventar nameštaja za prostor predviđen za sprovođenje programa stručnog usavršavanja koji obezbeđuje istovremeno učešće najmanje 25 učesnika programa obuke, kao i drugu opremu i sredstva neophodna za nesmetanu realizaciju obuke, sa njihovom tehničkom specifikacijom).  Izuzetno, za sprovođenje informatičkih obuka potrebno je istovremeno obezbediti računar za svakog polaznika obuke. Izjava koja sadrži spisak opreme i sredstava je dostupna na linku: http://napa.gov.rs/wp-content/uploads/2019/03/IZJAVA-o-posedovanju-opreme.docx

Prijava na poziv:

Prijava se vrši klikom na dugme eUsluga (na početku i na kraju ovog teksta).

Za korišćenje ove usluge preporučuje se upotreba pretraživača Internet Explorer verzija 7 i novije, Chrome ili Mozilla Firefox verzija 17 i novije. Prijavni obrazac se popunjava na ćiriličnom pismu.

Svi dokazi prilažu se uz prijavu u elektronskom obliku kao skenirani dokumenti.

Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koju nisu priloženi svi dokazi se neće razmatrati.

Rok za podnošenje prijava:

Poslednji dan za podnošenje prijave je 20. maj 2019. godine do 23 sata i 59 minuta.

Napomena

Obaveštenja o javnom pozivu možete dobiti putem elektronske pošte: akreditacija@napa.gov.rs Nacionalna akademija za javnu upravu

-

Bulevar Mihajla Pupina 2

0113117143

-