Предшколска установа Зрењанин


ВАЖНО

ПРИЈАВА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ НИЈЕ МОГУЋА ЗА САМОХРАНЕ РОДИТЕЉЕ, ОСИМ ЗА САМОХРАНОГ РОДИТЕЉА КАДА ЈЕ ДРУГИ РОДИТЕЉ НЕПОЗНАТ; ЗА РОДИТЕЉЕ КОЈИ НИСУ ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ; ЗА ДЕЦУ ЖРТАВА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ; ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У ПСИХОФИЗИЧКОМ РАЗВОЈУ; ДЕЦУ ИЗ ПОРОДИЦА КОЈЕ КОРИСТЕ НЕКИ ОБЛИК СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ; ДЕЦУ ИЗ ПОРОДИЦЕ У КОЈОЈ ЈЕ ДЕТЕ ТЕШКО ОБОЛЕЛО ИЛИ ИМА СМЕТЊЕ У ПСИХОФИЗИЧКОМ РАЗВОЈУ; ЗА ДЕЦУ ТЕШКО ОБОЛЕЛИХ РОДИТЕЉА; ЗА ДЕЦУ ЧИЈИ СУ РОДИТЕЉИ РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИДИ ИЛИ ИМАЈУ СТАТУС РАСЕЉЕНОГ ИЛИ ПРОГНАНОГ ЛИЦА; ДЕЦА ПРЕДЛОЖЕНА ОД СТРАНЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД; ДЕЦА ИЗ СРЕДИНА У КОЈИМА ЈЕ УСЛЕД ПОРОДИЧНИХ И ДРУГИХ ЖИВОТНИХ ОКОЛНОСТИ УГРОЖЕНО ЗДРАВЉЕ,БЕЗБЕДНОСТ И РАЗВОЈ.ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НИЈЕ У МОГУЋНОСТИ ДА ПРИХВАТИ ПРИЈАВУ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ЈЕР ЈЕ НЕОПХОДНО ДОСТАВИТИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ КОЈОМ СЕ ДОКАЗУЈЕ НАВЕДЕНО.

Назив услуге

Упис деце у предшколску установу чији је оснивач Град Зрењанин

Датум објављивања/ажурирања

03.05.2019 године

Орган задужен за спровођење

Предшколска установа из Зрењанина

Адреса: Караџићева 3а

 Телефон 023/ 530-602

 Адреса електронске поште info@predskolskazr.edu.rs

Надзорни орган

Градска/Општинска управа Град Зрењанин

Опис

Предшколска установа расписује Конкурс за упис деце за радну 2019/2020. годину. Конкурс се објављује у 06-17.05.2019. године.

 У Предшколску установу може да се упише дете на захтев родитеља, односно другог законског заступника:

-  деца узраста од 6 месеци до 3 године (јасле) целодневни боравак

-  деца узраста од 3-6,5 година целодневни боравак

-  деца узраста од 3-6,5 година полудневни боравак

-  деца узраста од 3-5,5 година полудневни боравак ( вртићи "Маслачак", "Сунчица" и "Полетарац" )

Где и како

Пријава на Конкурс за упис деце подноси се Предшколској установи:

1. Пријава за упис путем електронске услуге (дугме еУслуга на крају овог текста)

Пријава за упис детета у Предшколску установу може се поднети електронским путем на националном Порталу еУправа Републике Србије (дугме еУслуга на крају овог текста).

За овако поднете пријаве систем аутоматски прибавља податке из Матичне књиге рођених и Централног регистра обавезног социјалног осигурања, тако да  родитељи не прибављају ова документа.

2. Пријава за упис непосредно  у Предшколској установи

У вртићима Предшколске установе, у периоду од 12-16h, 01-17.05.2019.године, свим радним данима.

Образац Пријаве преузмите доле на дну странице у делу Оригинални обрасци.

Уколико се пријава подноси непосредно, подносилац сам прибавља непходну целокупну или део документације

Списак потребне документације налази се званичној интернет презентацији Предшколске установе ОВДЕ

Документа која се предају за упис у вртић:

1.Извод из матичне књиге рођених за дете за које се подноси захтев за упис

2.Документа којим се доказује радно-правни статус родитеља/стараоца:

- за запослене родитеље - потврда из Фонда ПИО о уписаном радном стажу (приватне и државне фирме) за оба родитеља детета за које се подноси захтев за упис

- за власнике фирми - извод из регистра привредних субјекта (АПР) или потврда из ПИО фонда о уписаном радном стажу

- за уметнике - решење из пореске управе о утврђеној основици, потврда из ПИО фонда или потврда из Удружења уметника

- за студенте – потврда о редовном студирању (за текућу школску годину)

- за пољопривреднике - уверење о оствареним приходима издато у општинској филијали Пореске управе или потврда из Фонда ПИО

- за родитеље запослене у иностранству - потврда о запослењу коју је оверио судски тумач

- за пензионере - решење, последњи чек или потврда из Фонда ПИО

3. За незапослене родитеље:

- потврда о незапослености са Завода за запошљавање

4. Документа којим се доказује статус детета/породице из осетљивих група:

4.1 за самохране родитеље (један од набројаних докумената):

- правоснажна судска пресуда на увид или решење о самосталном вршењу родитељског  права

- извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства

- извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло)

 4.2 за децу у хранитељским породицама или установама социјалне заштите

- решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу или Уговор о хранитељству

4.3 за децу са сметњама у психофизичком развоју

- потврда надлежне здравствене институције

4.4 за кориснике новчане социјалне помоћи

потврда  Центра за социјални рад да је породица корисник ночане социјалне помоћи

4.5 за децу тешко оболелих родитеља

- решење о инвалидитету или медицинска документација о болести родитеља

4.5 за остале осетљиве категорије

- решење или препорука Центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика

4.6 за лица на одслужењу казне

- потврда казнено – поправне установе о издржавању казне

 5. Остало:

Уколико подносилац не припада ниједној од наведених категорија, потребно је да поднесе релевантну документацију којом доказује наведени статус. За детаљније информације може се обратити предшколској установи.

Корисни линкови

www.predskolskazr.edu.rs

www.zrenjanin.rs

Правни основ

Члан 17.Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС”, број 88/17);

 Чл. 13-14.Закона о предшколском васпитању и образовању (,,Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 101/17);

Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу („Службени гласник РС”, број 44/11);

Статут Предшколске установеПредшколска установа Зрењанин

-

Караџићева 3/A

000

-