Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Delokrug Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike sa organima uprave u sastavu, utvrđen je u članu 17. Zakona o ministarstvima („Sl. glasnik RS“ br. 72/12), koji obuhvata poslove državne uprave koji se odnose na: sistem u oblasti radnih odnosa i prava iz rada u svim oblicima rada izuzev u državnim organima; zarade i ostala primanja iz radnog odnosa, plate u javnom sektoru, izuzev u državnim organima i poslova koje obavlja ministarstvo nadležno za poslove finansija; bezbednost i zdravlje na radu; inspekcijski nadzor iz oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu; sindikalno organizovanje; štrajk; ostvarivanje prava iz radnog odnosa radnika privremeno zaposlenih u inostranstvu; zaštitu građana zaposlenih u inostranstvu; zaključivanje sporazuma o upućivanju zaposlenih na rad u inostranstvo i upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo; evidencije u oblasti rada; saradnju sa međunarodnim organizacijama u oblasti rada i zapošljavanja; međunarodne konvencije u oblasti rada, bezbednosti i zdravlja na radu; antidiskriminacionu politiku; sistem socijalne zaštite; sistem porodičnopravne zaštite; brak; ravnopravnost polova; populacionu politiku; planiranje porodice, porodicu i decu; ostvarivanje prava i integraciju izbeglih i raseljenih lica, povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, romskog stanovništva i drugih socijalno ugroženih grupa; sistem penzijskog i invalidskog osiguranja; nadzor nad radom Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja; socijalno osiguranje i zaštitu vojnih osiguranika; učestvovanje u pripremi, zaključivanju i primeni međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju; boračko-invalidsku zaštitu, zaštitu civilnih invalida rata i članova porodica lica na obaveznoj vojnoj službi; negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije; zaštitu spomenika i spomen obeležja oslobodilačkih ratova Srbije, vojnih grobova i grobalja boraca, u zemlji i inostranstvu; boračko-invalidske i invalidske organizacije i udruženja, kao i druge poslove određene zakonom.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta


Naziv usluge

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Datum objavljivanja (poslednjeg ažuriranja)

17.4.2019.

Pravni osnov

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07,  67/07- ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18) i člana 9. stav 1. Uredbe o  internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19), oglašava

Organ u kome se popunjavaju radna mesta

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Beograd, Nemanjina 22-26.

Radna mesta koje se popunjavaju

1. Radno mesto za normativne, upravne i analitičke poslove u oblasti rada, zvanje samostalni savetnik, Odsek za normativne i studijsko-analitičke poslove u oblasti rada, Sektor za rad i zapošljavanje, 1 izvršilac.

Opis posla:
 - analizira stanje i predlaže mere u cilju unapređenja stanja i pripreme strateških dokumenata, zakona i drugih propisa u oblastima radnih odnosa, agencijskog ustupanja zaposlenih, radnog angažovanja na sezonskim poslovima i drugih oblika radnog angažovanja, volonterskog rada, zaštite od zlostavljanja na radu, evidencija u oblasti rada, kretanja zaposlenih u skladu sa međunarodnim standardima, jednakim tretmanom stranih državljana zaposlenih u Republici Srbiji, ostvarivanjem prava iz radnog odnosa i zaštite zaposlenih koji su upućeni na privremeni rad u inostranstvo; 
- učestvuje u pripremi strateških dokumenata, zakona i drugih propisa koje pripremaju drugi državni organi i drugih opštih akata u delu kojima se uređuju pitanja iz nadležnosti  Odseka;
- priprema stručna mišljenja u vezi sa primenom zakona i drugih propisa u oblasti rada i povodom zahteva za ocenu ustavnosti zakona i drugih propisa u oblasti u nadležnosti  Odseka i priprema odgovore na poslanička pitanja iz nadležnosti Odseka;
- priprema i izrađuje upravna i druga akta iz nadležnosti rada Odseka;
- pripremu izveštaje i priloge u oblasti saradnje sa međunarodnim organizacijama (MOR, EU, Savet Evrope i UN) iz nadležnosti rada Odseka i učestvuje u zaključivanju bilateralnih ugovora u oblasti rada;
- obavlja poslove vezane za predstavke i žalbe građana iz nadležnosti Odseka i
- obavlja sve ostale poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje pet godina, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.
Mesto rada: Beograd.
 

2. Radno mesto za studijsko-analitičke poslove u oblasti socijalne i porodično-pravne zaštite, zvanje viši savetnik, Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, 1 izvršilac.

Opis posla:
- učestvuje u pripremi nacrta zakona, drugih propisa i strateških dokumenata u oblasti socijalne zaštite, porodičnopravne zaštite i finansijske podrške porodici sa decom;
- kreira mere za unapređivanje i razvoj sistema socijalne zaštite, porodično-pravne zaštite i finansijske podrške porodici sa decom;
- pruža stručnu pomoć  u poslovima koje se odnose na primenu propisa iz oblasti socijalne zaštite, porodičnopravne zaštite i finansijske podrške porodici sa decom;
- priprema izveštaje i informacije u vezi sa razvojem usluga u oblasti socijalne zaštite;
- vrši analize i istraživanja u vezi sa sistemom socijalne zaštite, porodično-pravne zaštite i finansijske podrške porodici sa decom na sektorskom, međusektorskom nivou;
- prati sprovođenje strateških dokumenata u oblasti socijalne zaštite, porodično-pravne zaštite i finansijske podrške porodici sa decom;
- sačinjava izveštaje u vezi sa aktivnostima međunarodnih organizacija, nevladinog i privatnog sektora u vezi sa finansiranjem u navedenim oblastima;
- obavlja sve ostale poslove po nalogu pomoćnika ministra.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje sedam godina, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.
Mesto rada: Beograd.
 

3. Radno mesto za upravno-nadzorne poslove i unapređenje u oblasti socijalne zaštite, zvanje viši savetnik, Odeljenje za upravne i nadzorne poslove u oblasti socijalne i porodične zaštite, Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, 1 izvršilac.

Opis posla:
-  koordinira, kontroliše izradu i izrađuje nacrte pojedinačnih upravnih akata kojima se u drugom stepenu rešava po žalbama na rešenja inspektora za socijalnu zaštitu i izrađuje nacrte pojedinačnih upravnih akata kojima se u drugom stepenu rešava po žalbama na rešenja prvostepenih organa o pravima iz oblasti socijalne zaštite i po vanrednim pravnim lekovima;
- vrši nadzor nad radom organa u vršenju zakonom poverenih poslova drugostepenog postupka;
- pruža stručnu pomoć prvostepenim organima u rešavanju o pravima iz oblasti socijalne zaštite;
- predlaže i kreira mere za unapređenje materijalnih davanja iz oblasti socijalne zaštite, a na osnovu sagledavanja stanja i propisa u navedenoj oblasti u zemlji i EU i priprema analize, informacije i izveštaje o efikasnosti i racionalnosti materijalnih davanja;
- izrađuje izveštaje i izjašnjenja na zahtev drugih organa u oblasti materijalnih davanja;
- rešava o sukobu nadležnosti između centara za socijalni rad
- učestvuje u izradi nacrta zakona i drugih propisa u oblasti porodično-pravne zaštite,  socijalne zaštite i finansijske podrške porodici sa decom, daje mišljenja na nacrte i u vezi sa primenom zakona i drugih propisa u nadležnosti Ministarstva i koje predlažu drugi državni organi, a koji su u vezi delokruga Odeljenja;
- obavlja sve ostale poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje sedam godina, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd.
 

4. Radno mesto za finansijsko upravljanje, zvanje savetnik, Odsek za finansijsko upravljanje i kontrolu, Sektor za finansijsko upravljanje, računovodstvo i kontroling, 1 izvršilac.

- priprema informacije i izveštaje u vezi sa finansiranjem nadležnosti Ministarstva;
- priprema izveštaj o izvršenim isplatama indirektnim korisnicima po ekonomskim klasifikacijama za pripremu podataka za izradu prioritetnih oblasti finansiranja i predloga finansijskog plana za narednu godinu;
- izrađuje zahteve za promenu aproprijacija i kvota za prihode iz budžeta;
- vodi evidencije o donatorima, odobrenim projektima i izrađuje zahteve za promenu aproprijacija za sredstva za donacija, finansijske pomoći EU i zajmova;
- učestvuje u pripremi podataka za izmenu aproprijacija indirektnih korisnika Ministarstva;
- izrađuje periodične izveštaje za interne i eksterne potrebe;
Opis posla:
- obavlja sve ostale poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje tri godine, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.
Mesto rada: Beograd.
 
 
5. Radno mesto sistem arhitekta informacionih sistema, zvanje samostalni savetnik, Odeljenje za razvoj i održavanje informacionog sistema i tehničku podršku, Sektor za finansijsko upravljanje, računovodstvo i kontroling, 1 izvršilac.

-  vodi rad stručnih timova za izradu projektnih zadataka i tehničkih specifikacija i sprovodi aktivnosti na razvoju i unapređenju integrisanog informacionog sistema;
- analizira potrebe za integracijom različitih sistema, vodi rad timova na realizaciji  predloga tehnoloških rešenja i realizaciji projekata;
- vodi projekte integracija i implementacije informacionih  sistema iz svih oblasti rada Ministarstva;
- nadgleda rad sistema  integrisanog informacionog sistema i učestvuje u obezbeđenju  kontinuiteta rada;
- organizuje, sprovodi, koordinira izradu dokumentacije vezane za procese, procedure, pravilnike, korisnička i tehnička uputstva za informacione sistema koji su u nadležnosti Odeljenja;
- izrađuje i ažurira uputstva, projektnu i korisničku dokumentaciju, učestvuje u izradi predloga procedura i izveštaja u oblasti integrisanog informacionog sistema;  
- identifikuje potrebe za nabavkama, izrađuje i verifikuje deo konkursne dokumentacije u skladu sa usvojenim procedurama, predlaže pokretanje nabavke, prati realizaciju ugovora za koje je odgovoran;
- sarađuje sa spoljnim poslovnim partnerima po pitanjima održavanja i razvoja integrisanog informacionog sistema;
Opis posla:
-  obavlja sve ostale poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka ili prirodno-matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje pet godina, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.
Mesto rada: Beograd.
 

6. Radno mesto inženjer za bezbednost informacionih sistema, zvanje viši savetnik, Odeljenje za razvoj i održavanje informacionog sistema i tehničku podršku, Sektor za finansijsko upravljanje, računovodstvo i kontroling, 1 izvršilac

-  prati zakonsku regulativu, sarađuje sa korisnicima informacionih sistema i spoljnim saradnicima  u cilju predlaganja i realizacije unapređenja bezbednosti IT rešenja  i koordiniše postupke rešavanja incidenata i zahteva za promenama iz domena informacione bezbednosti; 
-  implementira, nadgleda i operativno održava bezbedonosne sisteme;
 - sprovodi implementaciju novih sistema i tehnologija sa ciljem unapređenja bezbednosti IT sistema;
-  vodi rad stručnih timova za izradu projektnih zadataka i tehničkih specifikacija i sprovodi aktivnosti na razvoju i unapređenju bezbednosnih standarda  u skladu sa razvojem novih tehnologija;   - učestvuje u realizaciji projekata u skladu sa usvojenim planom i odlukama o formiranju projektnog tima;
-  implementira i nadgleda mehanizme i standarde u domenu bezbednosti IT sistema;
- prati i koriguje usklađenost zahteva za unapređenjem sistema  sa usvojenim bezbedonosnim politikama i procedurama; obezbeđuje procedure i politike sa ciljem  kontinuiteta rada IT infrastrukture i IT servisa;
-  organizuje, sprovodi, koordinira izradu dokumentacije vezane za procese, procedure, pravilnike, korisnička i tehnička uputstva u domenu informacione bezbenosti;
-  identifikuje potrebe za nabavkama, izrađuje i verifikuje deo konkursne dokumentacije u skladu sa usvojenim procedurama, predlaže pokretanje nabavke, prati realizaciju ugovora za koje je odgovoran;
-  inicira, kontroliše i po potrebi izrađuje analize i izveštaje iz domena informacione bezbednosti  u skladu sa internom regulativom i zakonskim obavezama;
-  sarađuje sa spoljnim poslovnim partnerima po pitanjima održavanja i razvoja  IT bezbednosti;
Opis posla:
-  obavlja sve ostale poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka ili prirodno-matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje sedam godina, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.
Mesto rada: Beograd.
 

7. Radno mesto za stručne i analitičke poslove u oblasti rodne ravnopravnosti, zvanje savetnik, Sektor za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti, 1 izvršilac.

Opis posla:
- učestvuje u pripremi stručnih osnova za izradu nacrta zakona i predloga drugih akata iz oblasti rodne ravnopravnosti;
- obavlja poslove u postupku izrade predloga usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU;
- obavlja poslove u postupku izrade dokumenata iz ove oblasti u cilju pridruživanja EU;
- izrađuje izveštaje sa predlogom mera za usklađivanje zakona i drugih propisa sa potrebnim standardima i međunarodnim konvencijama iz oblasti rodne ravnopravnosti;
- priprema učešće na javnim raspravama u postupku pripreme nacrta zakona;
- obavlja sve ostale poslove po nalogu pomoćnika ministra.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka, tehničko-tehnoloških nauka ili prirodno-matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje tri godine, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.
Mesto rada: Beograd.
 

8. Radno mesto za pripremu projekata, zvanje savetnik, Sektor za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte, 1 izvršilac.

Opis posla:
- planira i priprema projekte koji se finansiraju iz fondova EU, međunarodnih donacija i kredita;
- prati potrebe za donatorskom podrškom, kreditnim sredstvima i korišćenjem fondova EU;
- priprema preporuke za ocenu prioriteta projekata;
- učestvuje u izradi nacrta predloga i predloga projekata;
- pruža podršku u pripremi projektne dokumentacije za obezbeđivanje međunarodnih donacija i kredita i korišćenje fondova EU;
- učestvuje u programiranju prioriteta za korišćenje međunarodnih donacija, kredita i fondova EU;
- priprema dokumentaciju za informisanje javnosti u vezi sa pretpristupnim fondovima EU;
- daje smernice prilikom pripreme izveštaja o procesu programiranja / planiranja i učestvuje u radu relevantnih sektorskih grupa za pripremu projekata, izrađuje analize i prezentacije u vezi sa pripremom projekata;
- učestvuje u sektorskim radnim grupama pri ugovaranju IPA projekata;
- učestvuje u aktivnostima koje se odnose na pitanje migracionih tokova;
- obavlja sve ostale poslove po nalogu pomoćnika ministra.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka, tehničko-tehnoloških nauka ili prirodno-matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje tri godine, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.
Mesto rada: Beograd.
 

9. Radno mesto za pravne poslove, zvanje savetnik, Odeljenje za opšte pravne poslove i javne nabavke, Sekretarijat Ministarstva, 1 izvršilac.

Opis posla:
- sprovodi aktivnosti vezano za obavljanje opštih pravnih poslova i poslova vezanih za imovinu;
- priprema i objedinjava mišljenja unutrašnjih jedinica Ministarstva na nacrte zakona i druga akta čiji su predlagači drugi organi državne uprave i organizacije;
- učestvuje u izradi izjašnjenja, odgovora na tužbe i žalbe, vansudska poravnanja i drugih podnesaka za Državno pravobranilaštvo;
- priprema odgovore na poslanička pitanja, žalbe i pritužbe drugih organa, organizacija i građana iz delokruga rada Ministarstva;
- izrađuje nacrte ugovora, sporazuma, protokola, predloga akata kojima se obrazuju povremena radna tela i imenuju njihovi članovi, kao i predloge zaključaka iz nadležnosti Ministarstva koji se radi razmatranja i usvajanja upućuju Vladi RS;
- pruža podršku izradi Godišnjeg programa rada Ministarstva i izveštaja o radu Ministarstva i sarađuje sa organizacionih jedinica u vezi sa izradom ovih akata;
- učestvuje u prikupljanju podataka za rešavanje imovinsko-pravnih pitanja iz delokruga rada Odeljenja;
- priprema, izrađuje i stara se o ažuriranju Informatora o radu Ministarstva;
- izrađuje akta u vezi poveravanja, čuvanja, upotrebe i uništenja pečata Ministarstva;
- obavlja sve ostale poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje tri godine, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.
Mesto rada: Beograd.
 

10. Radno mesto rukovodilac Grupe za internu reviziju, zvanje viši savetnik, Grupa za internu reviziju, 1 izvršilac.

Opis posla:
- rukovodi i organizuje rad Grupe;
- priprema i podnosi na odobravanje ministru nacrte strateškog i godišnjeg plana interne revizije;
- obezbeđuje najviši profesionalni nivo obavljanja interne revizije kao bitnog elementa upravljačke strukture;
- nadgleda sprovođenje godišnjeg plana interne revizije i primenu metodologije interne revizije u javnom sektoru i dostavlja ministru godišnji izveštaj;
- daje uputstva za obavljanje revizije sistema, revizije uspešnosti, finansijskih revizija i revizija usaglašenosti sa propisima i po potrebi razvija posebnu metodologiju;
- podnosi sve relevantne izveštaje o rezultatima pojedinačnih revizija sa preporukama i merama za unapređenje, izveštaje o realizaciji godišnjeg plana, izveštaje o prepoznatim ograničenjima u radu interne revizije;
- sprovodi interno ocenjivanje interne revizije (stalnim i periodičnim pregledima izvođenja aktivnosti revizije);
- obavlja sve ostale poslove po nalogu ministra.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske ili pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje sedam godina na poslovima revizije, interne kontrole, finansijske kontrole ili računovodstveno-finansijskim poslovima, položen državni stručni ispit i stečeno zvanje ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.
Mesto rada: Beograd.
 

11. Radno mesto za kontrolu rada inspekcijskog nadzora, zvanje samostalni savetnik, Grupa unutrašnje kontrole inspekcije, 1 izvršilac.

Opis posla:
- učestvuje u pripremi predloga preporuka i uputstava za unapređenje rada u vršenju inspekcijskog nadzora;
- učestvuje u pripremi osnova za izradu naloga, uputstava i instrukcija i drugih akata u vezi sa procedurom unutrašnje kontrole;
- razmatra pritužbe na nezakonit ili nepravilan rad inspektora i državnog službenika ovlašćenog za vršenje inspekcijskog nadzora, prikuplja odgovarajuće dokaze za postupke utvrđivanja njihove odgovornosti i priprema odluke o postupanju po pritužbama;
- obavlja neposredne nadzore radi provere navoda iz prijava i pritužbi na rad inspektora i državnog službenika ovlašćenog za vršenje inspekcijskog nadzora i predlaže mere za unapređenje rada inspektora;
- preduzima radnje na otkrivanju i sprečavanju protivpravnog i nesavesnog činjenja u radu inspektora i državnog službenika ovlašćenog za vršenje inspekcijskog nadzora;
- učestvuje u analizi i izradi svih relevantnih izveštaja iz nadležnosti Grupe;
- obavlja sve ostale poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje pet godina, od čega tri godine radnog iskustva na poslovima inspekcijskog nadzora ili najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima primene propisa o upravnom postupku i/ili pripreme i davanja mišljenja o propisima u upravnim oblastima i/ili primene propisa u sudskom postupku, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.
Mesto rada: Beograd.
 

12. Radno mesto inspektor rada, zvanje savetnik, I Odeljenje inspekcije rada u Gradu Beogradu, Inspektorat za rad, 1 izvršilac.

Opis posla:
-  vrši inspekcijski nadzor kod poslodavaca i nadzor po podnetim zahtevima stranaka; 
-  vrši inspekcijske nadzore povodom smrtnih, teških, kolektivnih povreda i svih drugih povreda na radu radi primene propisa koji regulišu oblast bezbednosti i zdravlja na radu;
-  utvrđuje ispunjenost propisanih uslova iz bezbednosti i zdravlja na radu po zahtevima stranaka i donosi upravne akte;
-  donosi rešenja i druga upravna akta po podnetim zahtevima i žalbama stranaka prema propisima  koji regulišu opšti  upravni postupak, oblast radnih odnosa i oblast bezbednosti i zdravlja na radu;
-  podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom organu;
-  podnosi krivične prijave zbog učinjenih krivičnih dela nadležnim organima;
-  obavlja sve ostale poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka, tehničko-tehnoloških nauka, prirodno-matematičkih nauka ili medicinskih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje tri godine, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.
Mesto rada: Beograd.
 

13. Radno mesto inspektor rada, zvanje savetnik, II Odeljenje inspekcije rada u Gradu Beogradu, Inspektorat za rad, 2 izvršioca.

Opis posla:
  -  vrši inspekcijski nadzor kod poslodavaca i nadzor po podnetim zahtevima stranaka; 
  -  vrši inspekcijske nadzore povodom smrtnih, teških, kolektivnih povreda i svih drugih povreda  na radu radi primene propisa koji regulišu oblast bezbednosti i zdravlja na radu;
  -  utvrđuje ispunjenost propisanih uslova iz bezbednosti i zdravlja na radu po zahtevima stranaka i donosi upravne akte;
 -  donosi rešenja i druga upravna akta po podnetim zahtevima i žalbama stranaka prema propisima koji regulišu opšti  upravni postupak, oblast radnih odnosa i oblast bezbednosti i zdravlja na radu;
 -  podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom organu;
 -  podnosi krivične prijave zbog učinjenih krivičnih dela nadležnim organima;
  - obavlja sve ostale poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka, tehničko-tehnoloških nauka, prirodno-matematičkih nauka ili medicinskih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje tri godine, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.
Mesto rada: Beograd.
 

14. Radno mesto šef Odseka - inspektor rada, zvanje samostalni savetnik, Odsek inspekcije rada Zrenjanin, Inspektorat za rad, 1 izvršilac.

Opis posla:
- rukovodi i koordinira radom Odseka;
-  obavlja složenije poslove inspekcijskog nadzora u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavaca i donosi rešenja kojim nalaže poslodavcu da u određenom roku otkloni utvrđene povrede zakona, opšteg akta i ugovora o radu;
-  izrađuje nedeljni, mesečni, kvartalni i godišnji plan vršenja inspekcijskih nadzora, a na osnovu plana rada Inspektorata za rad;
-  daje uputstva o primeni propisa iz domena nadležnosti inspekcije rada;
-  daje instrukcije u izradi rešenja inspektorima rada iz oblasti radnih odnosa i  bezbednosti i zdravlja na radu;
-  priprema izveštaje, informacije, analize o radu Odseka, a u vezi sa planom rada Inspektorata;
-  razmatra pritužbe na rad inspektora rada i odlučuje o osnovanosti istih;
-  obavlja sve ostale poslove po nalogu direktora Inspektorata.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka, tehničko-tehnoloških nauka, prirodno-matematičkih nauka ili medicinskih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje pet godina, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.
Mesto rada: Zrenjanin.
 

15. Radno mesto inspektor rada, zvanje savetnik, Odsek inspekcije rada Zrenjanin, Inspektorat za rad, 1 izvršilac.

Opis posla:
-   vrši inspekcijski nadzor kod poslodavaca i nadzor po podnetim zahtevima stranaka;
-  vrši inspekcijske nadzore povodom smrtnih, teških, kolektivnih povreda i svih drugih povreda na radu radi primene propisa koji regulišu oblast bezbednosti i zdravlja na radu;
-  utvrđuje ispunjenost propisanih uslova iz bezbednosti i zdravlja na radu po zahtevima stranaka i donosi upravne akte;
-  donosi rešenja i druga upravna akta po podnetim zahtevima i žalbama stranaka prema propisima koji regulišu opšti  upravni postupak, oblast radnih odnosa i oblast bezbednosti i zdravlja na radu;
-  podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom organu;
-  podnosi krivične prijave zbog učinjenih krivičnih dela nadležnim organima;
- obavlja sve ostale poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka, tehničko-tehnoloških nauka, prirodno-matematičkih nauka ili medicinskih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje tri godine, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.
Mesto rada: Zrenjanin.
 

16. Radno mesto inspektor rada, zvanje savetnik, Odsek inspekcije rada Kikinda, Inspektorat za rad, 1 izvršilac.

Opis posla:
-   vrši inspekcijski nadzor kod poslodavaca i nadzor po podnetim zahtevima stranaka;
-  vrši inspekcijske nadzore povodom smrtnih, teških, kolektivnih povreda i svih drugih povreda na radu radi primene propisa koji regulišu oblast bezbednosti i zdravlja na radu;
-  utvrđuje ispunjenost propisanih uslova iz bezbednosti i zdravlja na radu po zahtevima stranaka i donosi upravne akte;
-  donosi rešenja i druga upravna akta po podnetim zahtevima i žalbama stranaka prema propisima koji regulišu opšti  upravni postupak, oblast radnih odnosa i oblast bezbednosti i zdravlja na radu;
-  podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom organu;
-  podnosi krivične prijave zbog učinjenih krivičnih dela nadležnim organima;
- obavlja sve ostale poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka, tehničko-tehnoloških nauka, prirodno-matematičkih nauka ili medicinskih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje tri godine, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.
Mesto rada: Kikinda.
 

17. Radno mesto načelnik Odeljenja - inspektor rada, zvanje samostalni savetnik, Odeljenje inspekcije rada Smederevo, Inspektorat za rad, 1 izvršilac.

Opis posla:
- rukovodi i koordinira radom Odeljenja;
-  obavlja složenije poslove inspekcijskog nadzora u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavaca i donosi rešenja kojim nalaže poslodavcu da u određenom roku otkloni utvrđene povrede zakona, opšteg akta i ugovora o radu;
-  izrađuje nedeljni, mesečni, kvartalni i godišnji plan vršenja inspekcijskih nadzora, a na osnovu plana rada Inspektorata za rad;
-  daje uputstva o primeni propisa iz domena nadležnosti inspekcije rada;
-  daje instrukcije u izradi rešenja inspektorima rada iz oblasti radnih odnosa i  bezbednosti i zdravlja na radu;
-  priprema izveštaje, informacije, analize o radu Odeljenja, a u vezi sa planom rada Inspektorata;
-  razmatra pritužbe na rad inspektora rada i odlučuje o osnovanosti istih;
-  obavlja sve ostale poslove po nalogu direktora Inspektorata.

Uslovi:  Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-nauč��og polja društveno-humanističkih nauka, tehničko-tehnoloških nauka, prirodno-matematičkih nauka ili medicinskih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje pet godina, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.
Mesto rada: Smederevo.
 

18. Radno mesto inspektor rada, zvanje savetnik, Odeljenje inspekcije rada Kragujevac, Inspektorat za rad, 2 izvršioca.

Opis posla:
-   vrši inspekcijski nadzor kod poslodavaca i nadzor po podnetim zahtevima stranaka;
-  vrši inspekcijske nadzore povodom smrtnih, teških, kolektivnih povreda i svih drugih povreda na radu radi primene propisa koji regulišu oblast bezbednosti i zdravlja na radu;
-  utvrđuje ispunjenost propisanih uslova iz bezbednosti i zdravlja na radu po zahtevima stranaka i donosi upravne akte;
-  donosi rešenja i druga upravna akta po podnetim zahtevima i žalbama stranaka prema propisima koji regulišu opšti  upravni postupak, oblast radnih odnosa i oblast bezbednosti i zdravlja na radu;
-  podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom organu;
-  podnosi krivične prijave zbog učinjenih krivičnih dela nadležnim organima;
- obavlja sve ostale poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka, tehničko-tehnoloških nauka, prirodno-matematičkih nauka ili medicinskih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje tri godine, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.
Mesto rada: Kragujevac.
 

19. Radno mesto načelnik Odeljenja - inspektor rada, zvanje samostalni savetnik, Odeljenje inspekcije rada Niš, Inspektorat za rad, 1 izvršilac.

Opis posla:
- rukovodi i koordinira radom Odeljenja;
-  obavlja složenije poslove inspekcijskog nadzora u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavaca i donosi rešenja kojim nalaže poslodavcu da u određenom roku otkloni utvrđene povrede zakona, opšteg akta i ugovora o radu;
-  izrađuje nedeljni, mesečni, kvartalni i godišnji plan vršenja inspekcijskih nadzora, a na osnovu plana rada Inspektorata za rad;
-  daje uputstva o primeni propisa iz domena nadležnosti inspekcije rada;
-  daje instrukcije u izradi rešenja inspektorima rada iz oblasti radnih odnosa i  bezbednosti i zdravlja na radu;
-  priprema izveštaje, informacije, analize o radu Odeljenja, a u vezi sa planom rada Inspektorata;
-  razmatra pritužbe na rad inspektora rada i odlučuje o osnovanosti istih;
-  obavlja sve ostale poslove po nalogu direktora Inspektorata.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka, tehničko-tehnoloških nauka, prirodno-matematičkih nauka ili medicinskih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje pet godina, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.
Mesto rada: Niš.
 

20. Radno mesto inspektor rada, zvanje savetnik, Odsek inspekcije rada Kosovska Mitrovica, Inspektorat za rad, 1 izvršilac.

Opis posla:
-   vrši inspekcijski nadzor kod poslodavaca i nadzor po podnetim zahtevima stranaka;
-  vrši inspekcijske nadzore povodom smrtnih, teških, kolektivnih povreda i svih drugih povreda na radu radi primene propisa koji regulišu oblast bezbednosti i zdravlja na radu;
-  utvrđuje ispunjenost propisanih uslova iz bezbednosti i zdravlja na radu po zahtevima stranaka i donosi upravne akte;
-  donosi rešenja i druga upravna akta po podnetim zahtevima i žalbama stranaka prema propisima koji regulišu opšti  upravni postupak, oblast radnih odnosa i oblast bezbednosti i zdravlja na radu;
-  podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom organu;
-  podnosi krivične prijave zbog učinjenih krivičnih dela nadležnim organima;
- obavlja sve ostale poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka, tehničko-tehnoloških nauka, prirodno-matematičkih nauka ili medicinskih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje tri godine, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.
Mesto rada: Kosovska Mitrovica.

Faze izbornog postupka i učešće kandidata

Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.
Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.
U izbornom postupku za sva izvršilačka radna mesta proveravaju se: 
Opšte funkcionalne kompetencije, i to:
„Organizacija i rad državnih organa RS“ - proveravaće se putem testa (pismeno)  
„Digitalna pismenost“ - proveravaće se rešavanjem zadataka  (praktičnim radom na računaru) 
„Poslovna komunikacija„ - proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“, ako posedujete važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želite da na osnovu njega budete oslobođeni testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavite i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji ste priložili umesto testovne provere.  

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija

Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

Za radno mesto pod rednim brojem 1:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada normativni poslovi (zakonodavni proces; primena nomotehničkih i pravno-tehničkih pravila za izradu pravnih akata - usaglašenost propisa i opštih akata u pravnom sistemu; priprema i izrada stručnih mišljenja i obrazloženja različitih pravnih akata - nacrta propisa, međunarodnih ugovora i td; metodologija praćenja primene i efekata donetih propisa i izveštavanje relevantnim telima i organima) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija; izrada sektorskih analiza) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o radu i Zakon o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
 

Za radno mesto pod rednim brojem 2:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada normativni poslovi (zakonodavni proces; primena nomotehničkih i pravno-tehničkih pravila za izradu pravnih akata - usaglašenost propisa i opštih akata u pravnom sistemu)- proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija; izrada sektorskih analiza; ex ante i expost analiza efekata javnih politika/propisa; identifikovanje resursa neophodnih za upravljanje javnim politikama – costing; metodologija pripreme dokumenta javnih politika i formalna procedura za njihovo usvajanje; metodologija praćenja, sprovođenja, vrednovanja i izveštavanja o efektima javnih politika) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o socijalnoj zaštiti i Porodični zakon) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
 
 
Za radno mesto pod rednim brojem 3:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada normativni poslovi (primena nomotehničkih i pravno-tehničkih pravila za izradu pravnih akata - usaglašenost propisa i opštih akata u pravnom sistemu; priprema i izrada stručnih mišljenja i obrazloženja različitih pravnih akata - nacrta propisa, međunarodnih ugovora itd.) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada upravno-pravni poslovi (opšti upravni postupak) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o socijalnoj zaštiti i Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
 

Za radno mesto pod rednim brojem 4: 
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada finansijsko-materijalni poslovi (Budžetski sistem RS; metode i postupci finansijskog planiranja, analize i izveštavanja; terminologija, standardi, metode i procedure iz oblasti budžetskog računovodstva i izveštavanja; planiranje budžeta i izveštavanje) -  proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija; izrada sektorskih analiza) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o budžetskom sistemu i Zakon o budžetu RS) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
 

Za radno mesto pod rednim brojem 5: 
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada informatički poslovi (TCP/IP i DNS i serverski operatiovni sistemi (MS Windows, *nix); baze podataka; programski jezik; sistemi deljenja resursa; office paket i internet tehnologija; hardver; informaciona bezbednost) -  proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija; izrada sektorskih analiza) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – poznavanje rada u aplikativnim softverima - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – znanje engleskog jezika  (nivo B2) - usmeno putem razgovora.
Napomena: Ako posedujete važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o znanju engleskog jezika, na traženom nivou, i želite da na osnovu njega budete oslobođeni testiranja kompetencije znanje stranog jezika, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu * Znanje stranih jezika koji su traženi konkursom), dostavite i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji ste priložili umesto usmene provere.  
 

Za radno mesto pod rednim brojem 6: 
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada informatički poslovi (TCP/IP i DNS i serverski operatiovni sistemi (MS Windows, *nix); baze podataka; programski jezik; sistemi deljenja resursa; office paket i internet tehnologija; hardver; informaciona bezbednost) -  proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija; izrada sektorskih analiza) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – poznavanje rada u aplikativnim softverima - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – znanje engleskog jezika  (nivo B2) - usmeno putem razgovora.
Napomena: Ako posedujete važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o znanju engleskog jezika, na traženom nivou, i želite da na osnovu njega budete oslobođeni testiranja kompetencije znanje stranog jezika, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu * Znanje stranih jezika koji su traženi konkursom), dostavite i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji ste priložili umesto usmene provere.  
 

Za radno mesto pod rednim brojem 7:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada normativni poslovi (primena nomotehničkih i pravno-tehničkih pravila za izradu pravnih akata - usaglašenost propisa i opštih akata u pravnom sistemu; priprema i izrada stručnih mišljenja i obrazloženja različitih pravnih akata - nacrta propisa, međunarodnih ugovora itd.) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija; izrada sektorskih analiza; ex ante i expost analiza efekata javnih politika/propisa; metodologija praćenja, sprovođenja, vrednovanja i izveštavanja o efektima javnih politika) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o ravnopravnosti polova i Zakon o državnoj upravi) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – znanje engleskog jezika  (nivo A2) - usmeno putem razgovora.
Napomena: Ako posedujete važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o znanju engleskog jezika, na traženom nivou, i želite da na osnovu njega budete oslobođeni testiranja kompetencije znanje stranog jezika, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu * Znanje stranih jezika koji su traženi konkursom), dostavite i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji ste priložili umesto usmene provere.  
 

Za radno mesto pod rednim brojem 8:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi upravljanja programima i projektima finansiranih iz fondova EU (IPA programiranje i prioritizacija projektnih ideja, pisanje programskih i projektnih dokumenata; faze implementacija ugovora IPA ESI fondova (javna nabavka, ugovaranje, praćenje izvršenja ugovora i odobrenje plaćanja); proces upravljanja projektnim ciklusom u kontekstu EU programa) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (metodologija pripreme dokumenta javnih politika i formalna procedura za njihovo usvajanje; izrada sektorskih analiza) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine i Model projektnog ciklusa koji koristi Evropska Komisija, komponente predloga IPA projekata i logička matrica) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – znanje engleskog jezika  (nivo B2) - usmeno putem razgovora.
Napomena: Ako posedujete važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o znanju engleskog jezika, na traženom nivou i želite da na osnovu njega budete oslobođeni testiranja kompetencije znanje stranog jezika, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu * Znanje stranih jezika koji su traženi konkursom), dostavite i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odlu��u da li može ili ne može da prihvati dokaz koji ste priložili umesto usmene provere.  
 

Za radno mesto pod rednim brojem 9:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada upravno-pravni poslovi (Opšti upravni postupak; pravila izvršenja rešenja donetog u upravnom postupku; upravni sporovi, pravila postupka, izvršenje donetih sudskih presuda) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija; izrada sektorskih analiza) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o državnoj upravi) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
 

Za radno mesto pod rednim brojem 10:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi rukovođenja (osnove upravljanja ljudskim resursima; organizaciono ponašanje) - proveravaće se putem simulacije  (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi revizije (Međunarodni standardi u oblasti interne revizije u javnom sektoru i kodeks strukovne etike; metode i alati interne revizije; revizija sistema, revizija uspešnosti, finansijska revizija i revizija usaglašenosti sa propisima; revizija svih poslovnih procesa, uključujući i reviziju korišćenja sredstava EU; Povelja interne revizije, strateški i godišnji plan interne revizije i sprovođenje godišnjeg plana interne revizije) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o budžetskom sistemu, Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
 

Za radno mesto pod rednim brojem 11:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi; osnovi kaznenog prava i kaznenog postupka) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (izrada sektorskih analiza) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta ( Zakon o radu i Zakon o socijalnoj zaštiti) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
 

* Za izvršilačka radna mesta pod rednim brojem 12, 13, 15, 16, 18 i 20. proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:
 

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi; osnovi kaznenog prava i kaznenog postupka; osnovi privrednog prava i privrenog poslovanja; propisi nad čijom primenom se vrši nadzor; postupak inspekcijskog nadzora) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i   obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija; izrada sektorskih analiza) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o radu i Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
 

* Za izvršilačka radna mesta pod rednim brojem 14, 17 i 19. proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:
 

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi rukovođenja (osnove upravljanja ljudskim resursima; organizaciono ponašanje) - proveravaće se putem simulacije  (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi; osnovi kaznenog prava i kaznenog postupka; osnovi privrednog prava i privrednog poslovanja; propisi nad čijom primenom se vrši nadzor; postupak inspekcijskog nadzora) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija; izrada sektorskih analiza) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o radu i Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Provera ponašajnih kompetencija za sva izvršilačka radna mesta

Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orjentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet i upravljanje ljudskim resursima) - proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranom na kompetencijama.

Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata za sva izvršilačka radna mesta

Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa -  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs

Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za konkurs

Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za konkurs: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta”.

Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja

Olga Puljević i Anđela Roglić, tel: 011-3613-490, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, od 10,00 do 13,00 časova.

Opšti uslovi za zaposlenje

državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci

Rok za podnošenje prijava

rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje

Prijava na javni konkurs

Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Beograd, Nemanjina 22-26.
Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.
Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

Dokazi koje prilažu kandidati

Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).
Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen. 
Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). 
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Rok za podnošenje dokaza

Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od (5) pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.
Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Ministarstva. 
Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, koja se razlikuju u pogledu traženih dokaza o dužini radnog iskustva u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), dužni su da ih dostave, u originalu ili overenoj fotokopiji, prema uslovu o dužini radnog iskustva u struci iz radnih mesta na koja konkurišu. 
 
* Za radno mesto pod rednim brojem 10. original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci od najmanje sedam godina na poslovima revizije, interne kontrole, finansijske kontrole ili računovodstveno-finansijskim poslovima.
 
*Za radno mesto pod rednim brojem 11. original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci od najmanje pet godina, od čega tri godine radnog iskustva na poslovima inspekcijskog nadzora ili najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima primene propisa o upravnom postupku i/ili pripreme i davanja mišljenja o propisima u upravnim oblastima i/ili primene propisa u sudskom postupku.

Trajanje radnog odnosa

Trajanje radnog odnosa: Za sva radna mesta radni odnos zasniva se na neodređeno vreme.
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.
Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.

Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku

Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 13. maja 2019. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni telegramom na adrese koje su naveli u svojim prijavama.
Provera opštih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija  će se obaviti u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati ''Srbija'' Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2. (istočno krilo). Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (Terazije 41, treći sprat). Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

Napomena

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Potrebno je da kandidat u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.
Kandidati koji nemaju položen ispit za ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru primaju se na rad i mogu obavljati poslove ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru, odnosno rukovodioca jedinice za internu reviziju, najduže godinu dana od dana završetka obuke koju organizuje Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija, u kom roku je dužan da položi ispit (ova napomena se odnosi samo za radno mesto pod rednim brojem 10.)
Lice na probnom radu koje je radni odnos zasnovalo na radnom mestu inspektora na neodređeno vreme i lice koje je zasnovalo radni odnos na radnom mestu inspektora na neodređeno vreme, a nema položen ispit za inspektora, polaže ispit za inspektora u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa (ova napomena se odnosi samo za radno mesto pod rednim brojem 11.)
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao), biće odbačene.
Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao ministar za rad, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja.
Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji (www.minrzs.gov.rs) i oglasnoj tabli Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: na interent prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs može se pogledati opis poslova oglašenih radnih mesta.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.
Obrazac prijave na konkurs, za sva radna mesta, može se preuzeti na zvaničnoj  internet  prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Beograd, Nemanjina 22-26.

Korisni linkovi

Služba za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: www.minrzs.gov.rs Komentari

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

http://www.minrzs.gov.rs/

Nemanjina 22-26

+381113616599

-