Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Делокруг Министарства рада, запошљавања и социјалне политике са органима управе у саставу, утврђен је у члану 17. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“ бр. 72/12), који обухвата послове државне управе који се односе на: систем у области радних односа и права из рада у свим облицима рада изузев у државним органима; зараде и остала примања из радног односа, плате у јавном сектору, изузев у државним органима и послова које обавља министарство надлежно за послове финансија; безбедност и здравље на раду; инспекцијски надзор из области радних односа и безбедности и здравља на раду; синдикално организовање; штрајк; остваривање права из радног односа радника привремено запослених у иностранству; заштиту грађана запослених у иностранству; закључивање споразума о упућивању запослених на рад у иностранство и упућивање запослених на привремени рад у иностранство; евиденције у области рада; сарадњу са међународним организацијама у области рада и запошљавања; међународне конвенције у области рада, безбедности и здравља на раду; антидискриминациону политику; систем социјалне заштите; систем породичноправне заштите; брак; равноправност полова; популациону политику; планирање породице, породицу и децу; остваривање права и интеграцију избеглих и расељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији, ромског становништва и других социјално угрожених група; систем пензијског и инвалидског осигурања; надзор над радом Централног регистра обавезног социјалног осигурања; социјално осигурање и заштиту војних осигураника; учествовање у припреми, закључивању и примени међународних уговора о социјалном осигурању; борачко-инвалидску заштиту, заштиту цивилних инвалида рата и чланова породица лица на обавезној војној служби; неговање традиција ослободилачких ратова Србије; заштиту споменика и спомен обележја ослободилачких ратова Србије, војних гробова и гробаља бораца, у земљи и иностранству; борачко-инвалидске и инвалидске организације и удружења, као и друге послове одређене законом.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места


Назив услуге

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

Датум објављивања (последњег ажурирања)

17.4.2019.

Правни основ

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05 - исправка, 64/07,  67/07- исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 9. став 1. Уредбе о  интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19), оглашава

Орган у коме се попуњавају радна места

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26.

Радна места које се попуњавају

1. Радно место за нормативне, управне и аналитичке послове у области рада, звање самостални саветник, Одсек за нормативне и студијско-аналитичке послове у области рада, Сектор за рад и запошљавање, 1 извршилац.

Опис посла:
 - анализира стање и предлаже мере у циљу унапређења стања и припреме стратешких докумената, закона и других прописа у областима радних односа, агенцијског уступања запослених, радног ангажовања на сезонским пословима и других облика радног ангажовања, волонтерског рада, заштите од злостављања на раду, евиденција у области рада, кретања запослених у складу са међународним стандардима, једнаким третманом страних држављана запослених у Републици Србији, остваривањем права из радног односа и заштите запослених који су упућени на привремени рад у иностранство; 
- учествује у припреми стратешких докумената, закона и других прописа које припремају други државни органи и других општих аката у делу којима се уређују питања из надлежности  Одсека;
- припрема стручна мишљења у вези са применом закона и других прописа у области рада и поводом захтева за оцену уставности закона и других прописа у области у надлежности  Одсека и припрема одговоре на посланичка питања из надлежности Одсека;
- припрема и израђује управна и друга акта из надлежности рада Одсека;
- припрему извештаје и прилоге у области сарадње са међународним организацијама (МОР, ЕУ, Савет Европе и УН) из надлежности рада Одсека и учествује у закључивању билатералних уговора у области рада;
- обавља послове везане за представке и жалбе грађана из надлежности Одсека и
- обавља све остале послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање пет година, кao и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.
 

2. Радно место за студијско-аналитичке послове у области социјалне и породично-правне заштите, звање виши саветник, Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту, 1 извршилац.

Опис посла:
- учествује у припреми нацрта закона, других прописа и стратешких докумената у области социјалне заштите, породичноправне заштите и финансијске подршке породици са децом;
- креира мере за унапређивање и развој система социјалне заштите, породично-правне заштите и финансијске подршке породици са децом;
- пружа стручну помоћ  у пословима које се односе на примену прописа из области социјалне заштите, породичноправне заштите и финансијске подршке породици са децом;
- припрема извештаје и информације у вези са развојем услуга у области социјалне заштите;
- врши анализе и истраживања у вези са системом социјалне заштите, породично-правне заштите и финансијске подршке породици са децом на секторском, међусекторском нивоу;
- прати спровођење стратешких докумената у области социјалне заштите, породично-правне заштите и финансијске подршке породици са децом;
- сачињава извештаје у вези са активностима међународних организација, невладиног и приватног сектора у вези са финансирањем у наведеним областима;
- обавља све остале послове по налогу помоћника министра.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање седам година, кao и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.
 

3. Радно место за управно-надзорне послове и унапређење у области социјалне заштите, звање виши саветник, Одељење за управне и надзорне послове у области социјалне и породичне заштите, Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту, 1 извршилац.

Опис посла:
-  координира, контролише израду и израђује нацрте појединачних управних аката којима се у другом степену решава по жалбама на решења инспектора за социјалну заштиту и израђује нацрте појединачних управних аката којима се у другом степену решава по жалбама на решења првостепених органа о правима из области социјалне заштите и по ванредним правним лековима;
- врши надзор над радом органа у вршењу законом поверених послова другостепеног поступка;
- пружа стручну помоћ првостепеним органима у решавању о правима из области социјалне заштите;
- предлаже и креира мере за унапређење материјалних давања из области социјалне заштите, а на основу сагледавања стања и прописа у наведеној области у земљи и ЕУ и припрема анализе, информације и извештаје о ефикасности и рационалности материјалних давања;
- израђује извештаје и изјашњења на захтев других органа у области материјалних давања;
- решава о сукобу надлежности између центара за социјални рад
- учествује у изради нацрта закона и других прописа у области породично-правне заштите,  социјалне заштите и финансијске подршке породици са децом, даје мишљења на нацрте и у вези са применом закона и других прописа у надлежности Министарства и које предлажу други државни органи, а који су у вези делокруга Одељења;
- обавља све остале послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање седам година, кao и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.
 

4. Радно место за финансијско управљање, звање саветник, Одсек за финансијско управљање и контролу, Сектор за финансијско управљање, рачуноводство и контролинг, 1 извршилац.

- припрема информације и извештаје у вези са финансирањем надлежности Министарства;
- припрема извештај о извршеним исплатама индиректним корисницима по економским класификацијама за припрему података за израду приоритетних области финансирања и предлога финансијског плана за наредну годину;
- израђује захтеве за промену апропријација и квота за приходе из буџета;
- води евиденције о донаторима, одобреним пројектима и израђује захтеве за промену апропријација за средства за донација, финансијске помоћи ЕУ и зајмова;
- учествује у припреми података за измену апропријација индиректних корисника Министарства;
- израђује периодичне извештаје за интерне и екстерне потребе;
Опис посла:
- обавља све остале послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, кao и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.
 
 
5. Радно место систем архитекта информационих система, звање самостални саветник, Одељење за развој и одржавање информационог система и техничку подршку, Сектор за финансијско управљање, рачуноводство и контролинг, 1 извршилац.

-  води рад стручних тимова за израду пројектних задатака и техничких спецификација и спроводи активности на развоју и унапређењу интегрисаног информационог система;
- анализира потребе за интеграцијом различитих система, води рад тимова на реализацији  предлога технолошких решења и реализацији пројеката;
- води пројекте интеграција и имплементације информационих  система из свих области рада Министарства;
- надгледа рад система  интегрисаног информационог система и учествује у обезбеђењу  континуитета рада;
- организује, спроводи, координира израду документације везане за процесе, процедуре, правилнике, корисничка и техничка упутства за информационе система који су у надлежности Одељења;
- израђује и ажурира упутства, пројектну и корисничку документацију, учествује у изради предлога процедура и извештаја у области интегрисаног информационог система;  
- идентификује потребе за набавкама, израђује и верификује део конкурсне документације у складу са усвојеним процедурама, предлаже покретање набавке, прати реализацију уговора за које је одговоран;
- сарађује са спољним пословним партнерима по питањима одржавања и развоја интегрисаног информационог система;
Опис посла:
-  обавља све остале послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног поља техничко-технолошких наука или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање пет година, кao и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.
 

6. Радно место инжењер за безбедност информационих система, звање виши саветник, Одељење за развој и одржавање информационог система и техничку подршку, Сектор за финансијско управљање, рачуноводство и контролинг, 1 извршилац

-  прати законску регулативу, сарађује са корисницима информационих система и спољним сарадницима  у циљу предлагања и реализације унапређења безбедности ИТ решења  и координише поступке решавања инцидената и захтева за променама из домена информационе безбедности; 
-  имплементира, надгледа и оперативно одржава безбедоносне системе;
 - спроводи имплементацију нових система и технологија са циљем унапређења безбедности ИТ система;
-  води рад стручних тимова за израду пројектних задатака и техничких спецификација и спроводи активности на развоју и унапређењу безбедносних стандарда  у складу са развојем нових технологија;   - учествује у реализацији пројеката у складу са усвојеним планом и одлукама о формирању пројектног тима;
-  имплементира и надгледа механизме и стандарде у домену безбедности ИТ система;
- прати и коригује усклађеност захтева за унапређењем система  са усвојеним безбедоносним политикама и процедурама; обезбеђује процедуре и политике са циљем  континуитета рада ИТ инфраструктуре и ИТ сервиса;
-  организује, спроводи, координира израду документације везане за процесе, процедуре, правилнике, корисничка и техничка упутства у домену информационе безбености;
-  идентификује потребе за набавкама, израђује и верификује део конкурсне документације у складу са усвојеним процедурама, предлаже покретање набавке, прати реализацију уговора за које је одговоран;
-  иницира, контролише и по потреби израђује анализе и извештаје из домена информационе безбедности  у складу са интерном регулативом и законским обавезама;
-  сарађује са спољним пословним партнерима по питањима одржавања и развоја  ИТ безбедности;
Опис посла:
-  обавља све остале послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног поља техничко-технолошких наука или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање седам година, кao и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.
 

7. Радно место за стручне и аналитичке послове у области родне равноправности, звање саветник, Сектор за антидискриминациону политику и унапређењe родне равноправности, 1 извршилац.

Опис посла:
- учествује у припреми стручних основа за израду нацрта закона и предлога других аката из области родне равноправности;
- обавља послове у поступку израде предлога усклађивања националног законодавства са правним тековинама ЕУ;
- обавља послове у поступку израде докумената из ове области у циљу придруживања ЕУ;
- израђује извештаје са предлогом мера за усклађивање закона и других прописа са потребним стандардима и међународним конвенцијама из области родне равноправности;
- припрема учешће на јавним расправама у поступку припреме нацрта закона;
- обавља све остале послове по налогу помоћника министра.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, кao и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.
 

8. Радно место за припрему пројеката, звање саветник, Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте, 1 извршилац.

Опис посла:
- планира и припрема пројекте који се финансирају из фондова ЕУ, међународних донација и кредита;
- прати потребе за донаторском подршком, кредитним средствима и коришћењем фондова ЕУ;
- припрема препоруке за оцену приоритета пројеката;
- учествује у изради нацрта предлога и предлога пројеката;
- пружа подршку у припреми пројектне документације за обезбеђивање међународних донација и кредита и коришћење фондова ЕУ;
- учествује у програмирању приоритета за коришћење међународних донација, кредита и фондова ЕУ;
- припрема документацију за информисање јавности у вези са претприступним фондовима ЕУ;
- даје смернице приликом припреме извештаја о процесу програмирања / планирања и учествује у раду релевантних секторских група за припрему пројеката, израђује анализе и презентације у вези са припремом пројеката;
- учествује у секторским радним групама при уговарању ИПА пројеката;
- учествује у активностима које се односе на питање миграционих токова;
- обавља све остале послове по налогу помоћника министра.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наукa, техничко-технолошких наука или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, кao и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.
 

9. Радно место за правне послове, звање саветник, Одељење за опште правне послове и јавне набавке, Секретаријат Министарства, 1 извршилац.

Опис посла:
- спроводи активности везано за обављање општих правних послова и послова везаних за имовину;
- припрема и обједињава мишљења унутрашњих јединица Министарства на нацрте закона и друга акта чији су предлагачи други органи државне управе и организације;
- учествује у изради изјашњења, одговора на тужбе и жалбе, вансудска поравнања и других поднесака за Државно правобранилаштво;
- припрема одговоре на посланичка питања, жалбе и притужбе других органа, организација и грађана из делокруга рада Министарства;
- израђује нацрте уговора, споразума, протокола, предлога аката којима се образују повремена радна тела и именују њихови чланови, као и предлоге закључака из надлежности Министарства који се ради разматрања и усвајања упућују Влади РС;
- пружа подршку изради Годишњег програма рада Министарства и извештаја о раду Министарства и сарађује са организационих јединица у вези са израдом ових аката;
- учествује у прикупљању података за решавање имовинско-правних питања из делокруга рада Одељења;
- припрема, израђује и стара се о ажурирању Информатора о раду Министарства;
- израђује акта у вези поверавања, чувања, употребе и уништења печата Министарства;
- обавља све остале послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, кao и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.
 

10. Радно место руководилац Групе за интерну ревизију, звање виши саветник, Група за интерну ревизију, 1 извршилац.

Опис посла:
- руководи и организује рад Групе;
- припрема и подноси на одобравање министру нацрте стратешког и годишњег плана интерне ревизије;
- обезбеђује највиши професионални ниво обављања интерне ревизије као битног елемента управљачке структуре;
- надгледа спровођење годишњег плана интерне ревизије и примену методологије интерне ревизије у јавном сектору и доставља министру годишњи извештај;
- даје упутства за обављање ревизије система, ревизије успешности, финансијских ревизија и ревизија усаглашености са прописима и по потреби развија посебну методологију;
- подноси све релевантне извештаје о резултатима појединачних ревизија са препорукама и мерама за унапређење, извештаје о реализацији годишњег плана, извештаје о препознатим ограничењима у раду интерне ревизије;
- спроводи интерно оцењивање интерне ревизије (сталним и периодичним прегледима извођења активности ревизије);
- обавља све остале послове по налогу министра.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање седам година на пословима ревизије, интерне контроле, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима, положен државни стручни испит и стечено звање овлашћени интерни ревизор у јавном сектору, кao и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.
 

11. Радно место за контролу рада инспекцијског надзора, звање самостални саветник, Група унутрашње контроле инспекције, 1 извршилац.

Опис посла:
- учествује у припреми предлога препорука и упутстава за унапређење рада у вршењу инспекцијског надзора;
- учествује у припреми основа за израду налога, упутстава и инструкција и других аката у вези са процедуром унутрашње контроле;
- разматра притужбе на незаконит или неправилан рад инспектора и државног службеника овлашћеног за вршење инспекцијског надзора, прикупља одговарајуће доказе за поступке утврђивања њихове одговорности и припрема одлуке о поступању по притужбама;
- обавља непосредне надзоре ради провере навода из пријава и притужби на рад инспектора и државног службеника овлашћеног за вршење инспекцијског надзора и предлаже мере за унапређење рада инспектора;
- предузима радње на откривању и спречавању противправног и несавесног чињења у раду инспектора и државног службеника овлашћеног за вршење инспекцијског надзора;
- учествује у анализи и изради свих релевантних извештаја из надлежности Групе;
- обавља све остале послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање пет година, од чега три године радног искуства на пословима инспекцијског надзора или најмање седам година радног искуства на пословима примене прописа о управном поступку и/или припреме и давања мишљења о прописима у управним областима и/или примене прописа у судском поступку, положен испит за инспектора, кao и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.
 

12. Радно место инспектор рада, звање саветник, I Одељење инспекције рада у Граду Београду, Инспекторат за рад, 1 извршилац.

Опис посла:
-  врши инспекцијски надзор код послодаваца и надзор по поднетим захтевима странака; 
-  врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних повреда и свих других повреда на раду ради примене прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду;
-  утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и здравља на раду по захтевима странака и доноси управне акте;
-  доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима  који регулишу општи  управни поступак, област радних односа и област безбедности и здравља на раду;
-  подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу;
-  подноси кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима;
-  обавља све остале послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, кao и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.
 

13. Радно место инспектор рада, звање саветник, II Одељење инспекције рада у Граду Београду, Инспекторат за рад, 2 извршиоца.

Опис посла:
  -  врши инспекцијски надзор код послодаваца и надзор по поднетим захтевима странака; 
  -  врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних повреда и свих других повреда  на раду ради примене прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду;
  -  утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и здравља на раду по захтевима странака и доноси управне акте;
 -  доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу општи  управни поступак, област радних односа и област безбедности и здравља на раду;
 -  подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу;
 -  подноси кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима;
  - обавља све остале послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, кao и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.
 

14. Радно место шеф Одсека - инспектор рада, звање самостални саветник, Одсек инспекције рада Зрењанин, Инспекторат за рад, 1 извршилац.

Опис посла:
- руководи и координира радом Одсека;
-  обавља сложеније послове инспекцијског надзора у области радних односа и безбедности и здравља на раду код послодаваца и доноси решења којим налаже послодавцу да у одређеном року отклони утврђене повреде закона, општег акта и уговора о раду;
-  израђује недељни, месечни, квартални и годишњи план вршења инспекцијских надзора, а на основу плана рада Инспектората за рад;
-  даје упутства о примени прописа из домена надлежности инспекције рада;
-  даје инструкције у изради решења инспекторима рада из области радних односа и  безбедности и здравља на раду;
-  припрема извештаје, информације, анализе о раду Одсека, а у вези са планом рада Инспектората;
-  разматра притужбе на рад инспектора рада и одлучује о основаности истих;
-  обавља све остале послове по налогу директора Инспектората.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање пет година, кao и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Зрењанин.
 

15. Радно место инспектор рада, звање саветник, Одсек инспекције рада Зрењанин, Инспекторат за рад, 1 извршилац.

Опис посла:
-   врши инспекцијски надзор код послодаваца и надзор по поднетим захтевима странака;
-  врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних повреда и свих других повреда на раду ради примене прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду;
-  утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и здравља на раду по захтевима странака и доноси управне акте;
-  доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу општи  управни поступак, област радних односа и област безбедности и здравља на раду;
-  подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу;
-  подноси кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима;
- обавља све остале послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, кao и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Зрењанин.
 

16. Радно место инспектор рада, звање саветник, Одсек инспекције рада Кикинда, Инспекторат за рад, 1 извршилац.

Опис посла:
-   врши инспекцијски надзор код послодаваца и надзор по поднетим захтевима странака;
-  врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних повреда и свих других повреда на раду ради примене прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду;
-  утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и здравља на раду по захтевима странака и доноси управне акте;
-  доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу општи  управни поступак, област радних односа и област безбедности и здравља на раду;
-  подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу;
-  подноси кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима;
- обавља све остале послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, кao и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Кикинда.
 

17. Радно место начелник Одељења - инспектор рада, звање самостални саветник, Одељење инспекције рада Смедерево, Инспекторат за рад, 1 извршилац.

Опис посла:
- руководи и координира радом Одељења;
-  обавља сложеније послове инспекцијског надзора у области радних односа и безбедности и здравља на раду код послодаваца и доноси решења којим налаже послодавцу да у одређеном року отклони утврђене повреде закона, општег акта и уговора о раду;
-  израђује недељни, месечни, квартални и годишњи план вршења инспекцијских надзора, а на основу плана рада Инспектората за рад;
-  даје упутства о примени прописа из домена надлежности инспекције рада;
-  даје инструкције у изради решења инспекторима рада из области радних односа и  безбедности и здравља на раду;
-  припрема извештаје, информације, анализе о раду Одељења, а у вези са планом рада Инспектората;
-  разматра притужбе на рад инспектора рада и одлучује о основаности истих;
-  обавља све остале послове по налогу директора Инспектората.

Услови:  Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање пет година, кao и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Смедерево.
 

18. Радно место инспектор рада, звање саветник, Одељење инспекције рада Крагујевац, Инспекторат за рад, 2 извршиоца.

Опис посла:
-   врши инспекцијски надзор код послодаваца и надзор по поднетим захтевима странака;
-  врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних повреда и свих других повреда на раду ради примене прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду;
-  утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и здравља на раду по захтевима странака и доноси управне акте;
-  доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу општи  управни поступак, област радних односа и област безбедности и здравља на раду;
-  подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу;
-  подноси кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима;
- обавља све остале послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, кao и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Крагујевац.
 

19. Радно место начелник Одељења - инспектор рада, звање самостални саветник, Одељење инспекције рада Ниш, Инспекторат за рад, 1 извршилац.

Опис посла:
- руководи и координира радом Одељења;
-  обавља сложеније послове инспекцијског надзора у области радних односа и безбедности и здравља на раду код послодаваца и доноси решења којим налаже послодавцу да у одређеном року отклони утврђене повреде закона, општег акта и уговора о раду;
-  израђује недељни, месечни, квартални и годишњи план вршења инспекцијских надзора, а на основу плана рада Инспектората за рад;
-  даје упутства о примени прописа из домена надлежности инспекције рада;
-  даје инструкције у изради решења инспекторима рада из области радних односа и  безбедности и здравља на раду;
-  припрема извештаје, информације, анализе о раду Одељења, а у вези са планом рада Инспектората;
-  разматра притужбе на рад инспектора рада и одлучује о основаности истих;
-  обавља све остале послове по налогу директора Инспектората.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање пет година, кao и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Ниш.
 

20. Радно место инспектор рада, звање саветник, Одсек инспекције рада Косовска Митровица, Инспекторат за рад, 1 извршилац.

Опис посла:
-   врши инспекцијски надзор код послодаваца и надзор по поднетим захтевима странака;
-  врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних повреда и свих других повреда на раду ради примене прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду;
-  утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и здравља на раду по захтевима странака и доноси управне акте;
-  доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу општи  управни поступак, област радних односа и област безбедности и здравља на раду;
-  подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу;
-  подноси кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима;
- обавља све остале послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, кao и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Косовска Митровица.

Фазе изборног поступка и учешће кандидата

Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.
У изборном поступку за сва извршилачка радна места проверавају се: 
Опште функционалне компетенције, и то:
„Организација и рад државних органа РС“ - провераваће се путем теста (писмено)  
„Дигитална писменост“ - провераваће се решавањем задатака  (практичним радом на рачунару) 
„Пословна комуникација„ - провераваће се путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере.  

Провера посебних функционалних компетенција

Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област рада нормативни послови (законодавни процес; примена номотехничких и правно-техничких правила за израду правних аката - усаглашеност прописа и општих аката у правном систему; припрема и израда стручних мишљења и образложења различитих правних аката - нацрта прописа, међународних уговора и тд; методологија праћења примене и ефеката донетих прописа и извештавање релевантним телима и органима) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација; израда секторских анализа) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о раду и Закон о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити) - провераваће се путем симулације (усмено).
 

За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област рада нормативни послови (законодавни процес; примена номотехничких и правно-техничких правила за израду правних аката - усаглашеност прописа и општих аката у правном систему)- провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација; израда секторских анализа; ex ante и еxpost анализа ефеката јавних политика/прописа; идентификовање ресурса неопходних за управљање јавним политикама – costing; методологија припреме документа јавних политика и формална процедура за њихово усвајање; методологија праћења, спровођења, вредновања и извештавања о ефектима јавних политика) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о социјалној заштити и Породични закон) - провераваће се путем симулације (усмено).
 
 
За радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за област рада нормативни послови (примена номотехничких и правно-техничких правила за израду правних аката - усаглашеност прописа и општих аката у правном систему; припрема и израда стручних мишљења и образложења различитих правних аката - нацрта прописа, међународних уговора итд.) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада управно-правни послови (општи управни поступак) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о социјалној заштити и Закон о финансијској подршци породици са децом) - провераваће се путем симулације (усмено).
 

За радно место под редним бројем 4: 
Посебна функционална компетенција за област рада финансијско-материјални послови (Буџетски систем РС; методе и поступци финансијског планирања, анализе и извештавања; терминологија, стандарди, методе и процедуре из области буџетског рачуноводства и извештавања; планирање буџета и извештавање) -  провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација; израда секторских анализа) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о буџетском систему и Закон о буџету РС) - провераваће се путем симулације (усмено).
 

За радно место под редним бројем 5: 
Посебна функционална компетенција за област рада информатички послови (TCP/IP и DNS и серверски оператиовни системи (MS Windows, *nix); базе података; програмски језик; системи дељења ресурса; оffice пакет и интернет технологија; хардвер; информациона безбедност) -  провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација; израда секторских анализа) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – познавање рада у апликативним софтверима - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – знање енглеског језика  (ниво Б2) - усмено путем разговора.
Напомена: Ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању енглеског језика, на траженом нивоу, и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу * Знање страних језика који су тражени конкурсом), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо усмене провере.  
 

За радно место под редним бројем 6: 
Посебна функционална компетенција за област рада информатички послови (TCP/IP и DNS и серверски оператиовни системи (MS Windows, *nix); базе података; програмски језик; системи дељења ресурса; оffice пакет и интернет технологија; хардвер; информациона безбедност) -  провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација; израда секторских анализа) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – познавање рада у апликативним софтверима - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – знање енглеског језика  (ниво Б2) - усмено путем разговора.
Напомена: Ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању енглеског језика, на траженом нивоу, и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу * Знање страних језика који су тражени конкурсом), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо усмене провере.  
 

За радно место под редним бројем 7:
Посебна функционална компетенција за област рада нормативни послови (примена номотехничких и правно-техничких правила за израду правних аката - усаглашеност прописа и општих аката у правном систему; припрема и израда стручних мишљења и образложења различитих правних аката - нацрта прописа, међународних уговора итд.) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација; израда секторских анализа; ex ante и еxpost анализа ефеката јавних политика/прописа; методологија праћења, спровођења, вредновања и извештавања о ефектима јавних политика) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о равноправности полова и Закон о државној управи) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – знање енглеског језика  (ниво А2) - усмено путем разговора.
Напомена: Ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању енглеског језика, на траженом нивоу, и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу * Знање страних језика који су тражени конкурсом), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо усмене провере.  
 

За радно место под редним бројем 8:
Посебна функционална компетенција за област рада послови управљања програмима и пројектима финансираних из фондова ЕУ (ИПА програмирање и приоритизација пројектних идеја, писање програмских и пројектних докумената; фазе имплементација уговора ИПА ЕСИ фондова (јавна набавка, уговарање, праћење извршења уговора и одобрење плаћања); процес управљања пројектним циклусом у контексту ЕУ програма) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (методологија припреме документа јавних политика и формална процедура за њихово усвајање; израда секторских анализа) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године и Модел пројектног циклуса који користи Европска Комисија, компоненте предлога ИПА пројеката и логичка матрица) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – знање енглеског језика  (ниво Б2) - усмено путем разговора.
Напомена: Ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању енглеског језика, на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу * Знање страних језика који су тражени конкурсом), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо усмене провере.  
 

За радно место под редним бројем 9:
Посебна функционална компетенција за област рада управно-правни послови (Општи управни поступак; правила извршења решења донетог у управном поступку; управни спорови, правила поступка, извршење донетих судских пресуда) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација; израда секторских анализа) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о државној управи) - провераваће се путем симулације (усмено).
 

За радно место под редним бројем 10:
Посебна функционална компетенција за област рада послови руковођења (основе управљања људским ресурсима; организационо понашање) - провераваће се путем симулације  (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада послови ревизије (Међународни стандарди у области интерне ревизије у јавном сектору и кодекс струковне етике; методе и алати интерне ревизије; ревизија система, ревизија успешности, финансијска ревизија и ревизија усаглашености са прописима; ревизија свих пословних процеса, укључујући и ревизију коришћења средстава ЕУ; Повеља интерне ревизије, стратешки и годишњи план интерне ревизије и спровођење годишњег плана интерне ревизије) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о буџетском систему, Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору) - провераваће се путем симулације (усмено).
 

За радно место под редним бројем 11:
Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијски послови (општи управни поступак и управни спорови; основи казненог права и казненог поступка) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (израда секторских анализа) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи из делокруга радног места ( Закон о раду и Закон о социјалној заштити) - провераваће се путем симулације (усмено).
 

* За извршилачка радна места под редним бројем 12, 13, 15, 16, 18 и 20. проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:
 

Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијски послови (општи управни поступак и управни спорови; основи казненог права и казненог поступка; основи привредног права и привреног пословања; прописи над чијом применом се врши надзор; поступак инспекцијског надзора) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и   обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација; израда секторских анализа) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о раду и Закон о безбедности и здрављу на раду) - провераваће се путем симулације (усмено).
 

* За извршилачка радна места под редним бројем 14, 17 и 19. проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:
 

Посебна функционална компетенција за област рада послови руковођења (основе управљања људским ресурсима; организационо понашање) - провераваће се путем симулације  (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијски послови (општи управни поступак и управни спорови; основи казненог права и казненог поступка; основи привредног права и привредног пословања; прописи над чијом применом се врши надзор; поступак инспекцијског надзора) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација; израда секторских анализа) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о раду и Закон о безбедности и здрављу на раду) - провераваће се путем симулације (усмено).

Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна места

Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет и управљање људским ресурсима) - провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места

Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа -  провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs

Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за конкурс

Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за конкурс: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.

Лицa којa су задужена за давање обавештења

Олга Пуљевић и Анђела Роглић, тел: 011-3613-490, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, од 10,00 до 13,00 часова.

Општи услови за запослење

држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци

Рок за подношење пријава

рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање

Пријава на јавни конкурс

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања или у штампаној верзији на писарници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

Докази које прилажу кандидати

Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. 
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). 
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Рок за подношење доказа

Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од (5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Министарства. 
Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), дужни су да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства у струци из радних места на која конкуришу. 
 
* За радно место под редним бројем 10. оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци од најмање седам година на пословима ревизије, интерне контроле, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима.
 
*За радно место под редним бројем 11. оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци од најмање пет година, од чега три године радног искуства на пословима инспекцијског надзора или најмање седам година радног искуства на пословима примене прописа о управном поступку и/или припреме и давања мишљења о прописима у управним областима и/или примене прописа у судском поступку.

Трајање радног односа

Трајање радног односа: За сва радна места радни однос заснива се на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа.

Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку

Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 13. маја 2019. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телеграмом на адресе које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција  ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати ''Србија'' Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2. (источно крило). Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (Теразије 41, трећи спрат). Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомена

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
Кандидати који немају положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору примају се на рад и могу обављати послове овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, односно руководиоца јединице за интерну ревизију, најдуже годину дана од дана завршетка обуке коју организује Централна јединица за хармонизацију Министарства финансија, у ком року је дужан да положи испит (ова напомена се односи само за радно место под редним бројем 10.)
Лице на пробном раду које је радни однос засновало на радном месту инспектора на неодређено време и лице које је засновало радни однос на радном месту инспектора на неодређено време, а нема положен испит за инспектора, полаже испит за инспектора у року од шест месеци од дана заснивања радног односа (ова напомена се односи само за радно место под редним бројем 11.)
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар за рад, запошљавања, борачка и социјална питања.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.minrzs.gov.rs) и огласној табли Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: на интерент презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
На интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs може се погледати опис послова оглашених радних места.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Образац пријаве на конкурс, за сва радна места, може се преузети на званичној  интернет  презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања или у штампаној верзији на писарници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26.

Корисни линкови

Служба за управљање кадровима: www.suk.gov.rs

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: www.minrzs.gov.rs Коментари

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

http://www.minrzs.gov.rs/

Немањина 22-26

+381113616599

-

еАнкете