Grad Beograd

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA - lokacije: Trg Nikole Pašića 6, centrala: 3229-678; 27. marta 43-45, centrala: 3309-000, 3346-005, 3227-241; Tiršova 1, centrala: 2688-655 ; Kraljice Marije 1 ; Makenzijeva 31, centrala: 2453-142.

13.004 - Javni konkurs za finansiranje projekata koje realizuju udruženja iz oblasti socijalne zaštite na teritoriji Grada Beograda u 2019. godini


Naziv usluge

13.004 - Javni konkurs za finansiranje projekata  koje realizuju udruženja iz oblasti socijalne zaštite na teritoriji Grada Beograda u 2019. godini

Datum objavljivanja (poslednjeg ažuriranja)

16. maj 2019. godine

Organ zadužen za sprovođenje

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU ZAŠTITU

Predmet oglašavanja

Sekretarijat za socijalnu zaštitu, u cilju unapređenja položaja osetljivih grupa građana na teritoriji grada Beograda, pruža podršku projektima koji ispunjavaju jedan ili više od sledećih ciljeva:
1. Unapređenje položaja osetljivih grupa građana kroz implementaciju aktivnosti koje doprinose poboljšanju kvaliteta njihovog života;
2. Unapređenje položaja i statusa Roma i Romkinja;
3. Unapređenje položaja interno raseljenih lica i izbeglica kroz pružanje podrške u ostvarivanju njihovih prava;
4. Unapređenje položaja boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca u gradu Beogradu, kao i negovanje tradicije oslobodilčkih ratova Srbije;
5. Prevencija nasilja u porodici kroz aktivnosti identifikovanja, informisanja, edukacije i pružanja podrške potencijalnim žrtvama i žrtvama nasilja u porodici;
6. Razvijanje i unapređenje principa rodne ravnopravnosti;
7. Jačanje kapaciteta profesionalaca u radu sa osetljivim grupama građana. 

Podnosioci prijava

Podnosilac  prijave može biti isključivo: 
 
- Udruženje koje je registrovano u registru udruženja koji se vodi u Agenciji za privredne registre;
- Udruženje koje dostavi projekat Sekretarijatu za socijalnu zaštitu u zadatoj formi, imajući u vidu Konkurs i zadate obrasce za pisanje projekta, a u skladu sa Smernicama za podnosioce projekata;
- Udruženje koje je nosilac projekta, koje u svom statutu prepoznaje unapređenje i zaštitu položaja osetljivih grupa građana;
- Udruženje koje nije u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
- Jedno udruženje može biti nosilac isključivo jednog projekta u okviru Konkursa.

Bliži uslovi za podnošenje prijave mogu se pronaći u smernicama za podnosioce programa koji se prijavljuju na konkurs.

Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija

Projekat se dostavlja na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima. 
Obaveznu konkursnu dokumentaciju čine:
- Prilog 1 – Obrazac za pisanje projekta, 
- Prilog 2 – Obrazac budžeta projekta, 
- Prilog 3 – Narativni budžet,
(dostupni na internet adresi Gradske uprave grada Beograda www.beograd.rs i na dnu ovog konkursa pod Orginalni obrazci).

Rok i način dostavljanja projekta

Programi se dostavljaju u zatvorenoj koverti Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, Sektoru za saradnju sa udruženjima:  

Beograd, ul. 27. marta 43-45, isključivo po pravilima navedenim u smernicama za podnosioce projekta.

Projekti se mogu dostavljati u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa.Komentari

Grad Beograd

http://www.beograd.rs

Kraljice Marije 1

+381 11 3309 000

-