Општина Жабаљ

Јавни позив за доделу средстава из буџета Општине Жабаљ за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања за 2019. годину
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Јавни позив за доделу средстава из буџета Општине Жабаљ за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања за 2019. годину 

Датум објављивања (последњег ажурирања)

15.04.2019. године

Орган задужен за спровођење

 Општинско Веће

Надзорни орган

Где и како

 

V  ДОКУМЕНТАЦИЈA

 

Учесник конкурса је обавезан да достави:

1.      Попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на конкурсу, у четири примерка. Образац се преузима са сајта општине Жабаљ www.zabalj.rs:

o  Образац 1 – пријава: попуњен предлог пројекта и

o  Образац 1 – табела: попуњен буџет пројекта.

2.      Копије следећих докумената у једном примерку:

o  Потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран рачун);

o  Решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима (у обзир се неће узимати решење о регистрацији из Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре);

o  Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;

o  Оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);

o  Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у текућој фискалној години и у претходне две фискалне године, односно државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције;

o  Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за производњу медијских садржаја за телевизију;

o  Визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл).

 

 

VI РОКОВИ У КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ КОНКУРС

 

Овај Конкурс објавити на web презентацији општине www.zabalj.rs, дневном листу „Дневник“ и „Службеном листу општине Жабаљ“

 

Пријаве на конкурс подносе се у року од 20 дана од дана обjављивања Конкурса у дневном листу „Дневник“: од 10.04.2019. године  до 26.04.2019. године.

 

 Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Одлуку о расподели средстава, на основу предлога Комисије,   Општинско веће у форми решења, најкасније у року од 90 дана од дана закључења Конкурса.

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници општине Жабаљ www.zabalj.rs , и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми

Решењем о додели средстава може бити одређен исти или мањи износ средстава од оног који је тражен у појединачној конкурсној пријави.

Уколико је решењем о додели средстава за појединог корисника одређен мањи износ од оног који је тражен у конкурсној пријави, корисник средстава дужан је да пошаље ревидиран буџет пројекта, којим спецификује намену средстава, ау складу са износом који му је додељен решењем.

Корисник средстава може да ревидираним буџетом пројекта да умањи део програмских ставки, уважавајући природу пројекта за који су му одобрена средства.

Наведено Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.

На основу решења о расподели средстава закључује се уговор, који је основ за праћење реализације пројекта суфинансираног.

Општинко веће ће учесницима конкурса којима су одобрена средства доставити уговор најкасније у року од 15 дана од дана доношења коначног решења

Учесник конкурса коме су одобрена средства је дужан да  потписан и оверен уговор  врати Општиснком већу најкасније у року од 5 /пет/ дана од дана пријема.

Корисник средстава је Дужан да извештај о реализацији утрошених средстава достави до 31.12. 2019. године, на прописаном обрасцу који се налази на сајту www.zabalj.rs

 

Проверу документације поднете на конкурс и поштовање рокова и друге стручне послове прописане Правилником вршиће Служба за заједничке стручне послове Општинске управе.

Опис

 

I ЦИЉ И НАМЕНА КОНКУРСА

 

Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Жабаљ; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије;  унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба општине Жабаљ за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

 

 

II СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ

 

Средстава за суфинасирање  опредељена су Одлуке о буџету општине Жабаљ  за 2019. годину (Службени лист општине Жабаљ“ број  27/2018) у висини од  8.000.000,00 динара.

 

Најмањи износ средстава  који се може одобрити по пројекту износи 100.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту је 4.000.000,00 динара.

 

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са чланом 95.-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

 

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.

Средства се додељују за програме/пројекте који ће се реализовати најкасније до 31.12.2019. године.

 

 

 

III  ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

На конкурсу може  учествовати (у даљем тексту: учесник конкурса):

1)      издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;

2)      правно лице, односно предузетник,  који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија;

Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај. 

Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом  .

Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса, у складу са Законом.

Ако је учесник конкурса  издавач више медија,  може на  конкурсу  учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

 

 

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију.

 

 

IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

 

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

1. Мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања:

1.1.  Значај пројекта са становишта:

*        остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

*        остваривање намене конкурса;

*        усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

*        идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;

*        заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

1.2.  Утицај и изводљивост са становишта:

*        усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама  циљних група;

*        степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

*        мерљивости индикатора који омогућавају прећење реализације пројекта;

*        разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

*        степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

1.3.  Капацитети са становишта:

*        степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

*        неопходних ресурса за реализацију пројекта;

*        стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

 

1.4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

*        прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

*        економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

 

2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима:

1.      да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

2.      доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

 

Ближи критеријуми за оцењивање пројеката су:

 

1.      да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији општине Жабаљ;

2.      мера у којој пројекат доприноси очувању српског националног и културног идентитета и jезика;

3.      актуелност теме и доступност већем броју корисника;

4.      мера у којој пројекат доприноси бољој информисаности особа са инвалидитетом и припадника националних мањина;

5.      мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаjа и равноправности одређених друштвених група: малолетника, жена, старих, економски и сoцијално угрожених друштвених група, припадника ЛГБТ популације, итд.;

6.      мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености и родне равноправности.

Правни основ

Закон о јавном инфоримисању

Уредба о правилима за доделу државне помоћи

Статут Општине Жабаљ

Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

Корисни линкови

 www.zabalj.rs


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Општина Жабаљ

www.zabalj.rs

Николе Тесле 45

021/831-329

-

еАнкете