Покрајински секретаријат за финансије

Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2019. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније


Назив услуге

Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2019. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

Датум објављивања (последњег ажурирања)

10. април 2019. године

Орган задужен за спровођење

Покрајински секретаријат за финансије 

Начин достављања пријава и рокови

Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“ и у дневним, односно недељним новинама које покривају целу територију Аутономне покрајине Војводине, на званичној интернет страници Секретаријата и на Порталу еУправе.

Пријава се подноси у писaној форми и електронски.

Пријава се у писaној форми, у једном примерку, са у Јавном конкурсу назначеном документацијом доставља на адресу: Покрајински секретаријат за финансије, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком: „Пријава на Јавни конкурс“.

Пријава се доставља и електронски на e-mail: psf.konkursi@vojvodina.gov.rs

Субјект подноси Пријаву на обрасцу ПК. Пријаву потписује и оверава одговорно лице Субјекта.

Рок за подношење пријава почиње да тече наредног дана од дана објављивања Јавног конкурса у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

Крајњи рок за подношење пријава je 30. септембар 2019. године.

Корисни линкови

http://www.psf.vojvodina.gov.rs/ 

Временски оквир конкурса

Рок за подношење пријава почиње да тече наредног дана од дана објављивања Јавног конкурса у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

Крајњи рок за подношење пријава je 30. септембар 2019. године. 

Правни основ

На основу члана 3. Одлуке о додели средстава Покрајинског секретаријата за финансије у  2019. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније („Службени лист АПВ“, број: 9/2019) (у даљем тексту: Одлука), a у складу са средствима опредељеним  Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ“, број: 60/2018) и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије за 2019. годину. 

Висина и намена подстицајних средстава

Покрајински секретаријат за финансије у 2019. години, додељује бесповратна средства у укупном износу од 100.000.000,00 динара (словима: стомилионадинара и 00/100) за учешће у суфинансирању пројекaта на територији Аутономне покрајине Војводине који се финансирају из фондова Европске уније.

Додела средстава по Јавном конкурсу вршиће се у складу са Одлуком. 

Услови за учешће на јавном конкурсу

Право учешћа на Јавном конкурсу има правно лице (у даљем тексту: Субјект) чије је седиште на територији Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: АП Војводина) под условом да је уговорна страна на Пројекту, односно да је носилац Пројекта или партнер на Пројекту и да није директни или индиректни корисник буџета АП Војводине.

Субјект може да конкурише искључиво за средства која му недостају за суфинансирање сопственог буџета на Пројекту, а не и буџета других партнера на Пројекту.

Субјекту се може доделити максимално 4.000.000,00 динара по овом јавном конкурсу. Изузетно, јединицама локалне самоуправе које су према подацима из последњег објављеног акта Владе Републике Србије, којим се утврђује јединствена листа развијености јединица локалне самоуправе, разврстане у III и IV групу развијености, може се доделити максимално 6.000.000,00 динара.

Субјект може да поднесе више од једне пријаве по овом  јавном конкурсу.

За индиректне кориснике буџета локалне самоуправе пријаву подноси надлежна јединица локалне самоуправе, а износ средстава који се додељује  јединици локалне самоуправе за потребе реализације пројекта индиректних корисника буџета локалне самоуправе  не сабира се за одређивање максималног износа средстава који се може доделити (тој) јединици локалне самоуправе.

Критеријуми за оцену пријава и додела средстава

Поступак Јавног конкурса спроводи Комисија коју  решењем именује руководилац Секретаријата.

Након истека рока за пријем пријава на Јавни конкурс, комисија вреднује пријаве и сачињава образложени предлог за доделу средстава  који доставља руководиоцу Секретаријата.

Вредновање поднетих пријава Комисија врши, у складу са чланом 13. Одлуке, на основу следећих критеријума:

1.   значај Пројекта;
2.   обезбеђеност дела средстава који је потребан за суфинансирање Пројекта;
3.   степен развијености јединице локалне самоуправе на чијој се територији Пројекат реализује;
4.   континуитет у реализацији других Пројеката;
5.   допринос унапређењу родне равноправности и
6.   датум завршетка Пројекта.

Секретаријат неће доделити средства ако је:

1.   пријава поднета за Пројекат који се не финансира из фондова Европске уније;
2.   пријаву поднео неовлашћени Субјект;
3.   пријаву поднео Субјект који није уговорна страна на Пројекту, односно није носилац Пројекта или партнер на Пројекту;
4.   пријаву поднео Субјект који не конкурише за средства за суфинансирање сопственог буџета на Пројекту;
5.   пријаву поднео Субјект који није испунио претходне уговорне обавезе према Секретаријату;
6.   пријава неблаговремена;
7.   ако пријава није поднета на конкурсном обрасцу;
8.   или ако уз пријаву није приложена прописана документација.

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, по потреби, затражи додатна појашњења  и  информације везано за достављену конкурсну документацију.

Руководилац Секретаријата о додели средстава одлучује решењем.

Решење о додели средстава  руководиоца Секретаријата  је коначно.

Секретаријат са Субјектом закључује уговор о додели средстава којим се регулишу међусобна права и обавезе.

Секретаријат ће резултате Јавног конкурса објавити на својој интернет страници и на Порталу еУправa.

Конкурсна документација се не враћа.

Потребна документација којом се доказује испуњеност услова за учешће на конкурсу

Субјект на Јавни конкурс у писаној форми подноси следећу документацију:

1.   попуњен образац ПК - Пријаве на Јавни конкурс Покрајинског секретаријата за финансије у  2019. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније (у даљем тексту: Пријава), потписан и оверен од стране одговорног лица Субјекта;

2.   оверени превод уговора на српски језик од стране овлашћеног судског тумача, којим се доказује да је Субјект који конкурише за средства уговорна страна на Пројекту, односно да је носилац Пројекта или партнер на Пројекту, као и оверен превод на српски језик буџета Пројекта и извора финансирања прихваћених од стране регулаторног тела;

3.   фотокопију потврде о пореском идентификационом броју (ПИБ-у);

4.   фотокопију акта о оснивању и фотокопију потврде  о регистрацији код надлежног органа, осим за јединице локалне самоуправе или подносиоца пријаве који је индиректни корисник буџета Републике Србије;

5.   фотокопију обрасца Оверени потписи лица овлашћених за заступање – ОП образац;

6.   потврду о измиреним пореским обавезама не старију од 30 дана од дана подношења Пријаве издату од надлежне Пореске управе при Министарству финансија Републике Србије;

7.   потврду о измиреним пореским обавезама не старију од 30 дана од дана подношења Пријаве издату од надлежне локалне пореске администрације и

8.   фотокопију идентификатора наменског рачуна отвореног код Управе за трезор за пренос средстава из буџета.

Субјект на Јавни конкурс у електронском облику доставља документацију и то: на назначени e-mail попуњен образац Пријаве (који је идентичан са обрасцем који је достављен у писаној форми), а на ЦД-у или другом преносивом уређају од стране регулаторног тела потписан  уговор о донацији за Пројекат, потписан партнерски споразум и одобрени буџет пројекта (водећи партнер на пројекту не доставља пaртнерски споразум). 

Средства обезбеђења

Субјект којем средства буду додељена, изузев јединице локалне самоуправе, дужан је да најкасније до момента потписивања уговора са Секретаријатом достави Секретаријату две бланко менице са меничним овлашћењем уписаним у регистар код Народне банке Србије.

Уколико је одобрени износ средстава већи од 650.000,00 динара, а Субјект не припада јавном сектору, односно није наведен у акту Републике Србије којим су утврђени корисници јавних средстава, дужан је да у року од 20 дана од дана потписивања уговора достави Секретаријату банкарску гаранцију или авалирану меницу пословне банке у вредности износа додељених средстава по овом конкурсу увећан за износ већ додељених средстава  за исти пројекат по ранијим конкурсима, са роком важности најмање 6 месеци од рока завршетка Пројекта. Уколико Корисник не достави средство обезбеђења у утврђеном року, сматраће се да му средства нису додељена. 

Контакт за додатне информације

За све детаљније информације Субјекти се могу обратити лично у просторијама Секретаријата, позивом на следеће бројеве телефона: 021/487-47-26, 021/487-43-27, као и путем електронске поште на e-mail: psf.konkursi@vojvodina.gov.rs 

Информације о могућности преузимања документације у електронској форми

Образац пријаве и Одлука могу се преузети са интернет странице Секретаријата и са Портала еУправе  или у просторијама Секретаријата, на адреси Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, спрат III, канцеларија број 45.

Образац се може преузети на сајту Секретаријата http://www.psf.vojvodina.gov.rs/konkursi/ и на Порталу еУправе https://www.euprava.gov.rs/ Коментари

Покрајински секретаријат за финансије

-

- -

-

-

еАнкете