Предшколска установа"Драгољуб Удицки"Кикинда


ВАЖНО

ПРИЈАВА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ НИЈЕ МОГУЋА ЗА САМОХРАНЕ РОДИТЕЉЕ, ОСИМ ЗА САМОХРАНОГ РОДИТЕЉА КАДА ЈЕ ДРУГИ РОДИТЕЉ НЕПОЗНАТ; ЗА РОДИТЕЉЕ КОЈИ НИСУ ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ; ЗА ДЕЦУ ЖРТАВА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ; ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У ПСИХОФИЗИЧКОМ РАЗВОЈУ; ДЕЦУ ИЗ ПОРОДИЦА КОЈЕ КОРИСТЕ НЕКИ ОБЛИК СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ; ДЕЦУ ИЗ ПОРОДИЦЕ У КОЈОЈ ЈЕ ДЕТЕ ТЕШКО ОБОЛЕЛО ИЛИ ИМА СМЕТЊЕ У ПСИХОФИЗИЧКОМ РАЗВОЈУ; ЗА ДЕЦУ ТЕШКО ОБОЛЕЛИХ РОДИТЕЉА; ЗА ДЕЦУ ЧИЈИ СУ РОДИТЕЉИ РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИДИ ИЛИ ИМАЈУ СТАТУС РАСЕЉЕНОГ ИЛИ ПРОГНАНОГ ЛИЦА; ДЕЦА ПРЕДЛОЖЕНА ОД СТРАНЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД; ДЕЦА ИЗ СРЕДИНА У КОЈИМА ЈЕ УСЛЕД ПОРОДИЧНИХ И ДРУГИХ ЖИВОТНИХ ОКОЛНОСТИ УГРОЖЕНО ЗДРАВЉЕ,БЕЗБЕДНОСТ И РАЗВОЈ.ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НИЈЕ У МОГУЋНОСТИ ДА ПРИХВАТИ ПРИЈАВУ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ЈЕР ЈЕ НЕОПХОДНО ДОСТАВИТИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ КОЈОМ СЕ ДОКАЗУЈЕ НАВЕДЕНО.

Назив услуге

Упис деце у Предшколску установу Драгољуб Удицки“ Кикинда

Датум објављивања/ажурирања

15.04.2019 године

Орган задужен за спровођење

Предшколска установа "Драгољуб Удицки"

Адреса: Доситејева бр.43

Телефон: 0230/422-530, 421-230

Надзорни орган

Градска управа Град Кикинда

Опис

Предшколска установа расписује Конкурс за упис деце за  радну 2019/2020. годину. Конкурс се објављује на сајту Предшколске установе „Драгољуб Удицки“  и на сајту Градске управе Града Кикинде  15.04.2019.године.У Предшколску установу може да се упише дете на захтев родитеља, односно другог законског заступника:

деца узраста од 1 године до 3 године (јасле);

- деца узраста од 3-6,5 година целодневни боравак

- деца узраста од 3-6,5 година полудневни боравак

Где и како

Пријава на Конкурс за упис деце подноси се Предшколској установи:

1. Пријава за упис путем електронске услуге (дугме еУслуга на крају овог текста).

 Пријава за упис детета у Предшколску установу може се поднети електронским путем на националном Порталу еУправа Републике Србије (дугме еУслуга на крају овог текста).

За овако поднете пријаве систем аутоматски прибавља податке из Матичне књиге рођених и Централног регистра обавезног социјалног осигурања, тако да  родитељи не прибављају ова документа.

 НАПОМЕНА: Пријава електронским путем није могућа за самохране родитеље када су оба родитеља позната, за родитеље који нису држављани Републике Србије, за децу жртава насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју, децу из породица које користе неки облик социјалне заштите, и др. Предшколска установа није у могућности да прихвати пријаву електронским путем јер је неопходно доставити документацију којом се доказује наведено.

2.Пријава за упис непосредно на писарници Предшколске установе

На писарници Предшколске установе, у периоду од 15.04. до 15.05.2019. године, од понедељка до петка, у периоду од 07-13 часова. . Упис у вртиће у  селима вршиће се сваким радним даном, у току радног времена, у вртићу  у селу где родитељ жели да изврши упис.

Образац Пријаве преузмите доле на дну странице у делу Оригинални обрасци.

Уколико се пријава подноси непосредно, подносилац може:

-  дати сагласност да запослени у Предшколској установи неопходне податке прибавља по службеној дужности

-  или сам прибавља непходну целокупну или део документације

Стручна лица Установе ће обрадити захтеве које приме онлине, а родитељи ће моћи да изврше увид у стање своје пријаве на свом корисничком профилу на Порталу Е-управе, или ће бити обавештени о исходу њиховог поднетог захтева путем објављених спискова уписане деце истакнутих на вртићима по спроведеном упис.

Правни основ

Закон о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС”, број 88/17, 27/2018 и др. Закони и 10/2019)

Закон о предшколском васпитању и образовању (,,Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 101/17 и 10/2019);

Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу („Службени гласник РС”, број 44/11);

Статут Предшколске установе “ Драгољуб Удицки“ Кикинда 531/18-1 од 02.04.2018. године

 Правилник о условима за пријем, упис, боравак и испис деце из Предшколске установе „Драгољуб Удицки“ Кикинда  број 439/18-2 од 20.03.2018. године Предшколска установа"Драгољуб Удицки"Кикинда

-

Доситејева 43

0000000

-

еАнкете