Град Ниш

Јавног конкурса за финансирање/суфинансирање програма и пројеката удружења у области заштите животне средине на територији града Ниша у 2019.


Назив услуге

Јавног конкурса за финансирање/суфинансирање програма и пројеката удружења у области заштите животне средине на територији града Ниша у 2019.

Датум објављивања (последњег ажурирања)

02.04.2019.ГОДИНЕ 

Орган задужен за спровођење

Град Ниш

Надзорни орган

Град Ниш

Опис

На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник“ РС 51/09, 99/11-др. закон и 44/18–др.закон), Уредбe о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“ 16/18) и члана 7. Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстaва или недостајајућег дела средстава из буџета Града Ниша за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења, („Службени лист Града Ниша“ 82/2014, 7/2017 и 116/18), Градоначелник Града Ниша расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША У 2019. ГОДИНИ

Предмет Јавног конкурса за финансирање/суфинансирање програма и пројеката удружења у области заштите животне средине на територији града Ниша у 2019.

Предмет Јавног конкурса за финансирање/суфинансирање програма и пројеката удружења у области заштите животне средине на територији града Ниша у 2019. години (у даљем тексту: Јавни конкурс) је додела финансијских средстава за програме и пројектe из области заштите животне средине које реализују удружења, а који су од јавног интереса.

- Област од јавног интереса која се подстиче

- Областима које представљају јавни интерес нарочито се сматрају програми и пројекти у области заштите животне средине.

- Приоритетне тематске области

Секретаријат за заштиту животне средине обезбедио је средства за подстицање програма и пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање/суфинансирање програма и пројеката које реализују удружења у области заштите животне средине на територији града Ниша, а који су од јавног интереса и односе се на:

Унапређивање образовања о одрживом развоју и заштити животне средине, заштићеним природним добрима, обновљивим изворима енергије, еколошком предузетништву, рециклажи, климатским променама, поступању са отпадом, и очувању, заштити и унапређењу основних природних ресурса (ваздух, вода, земљиште, шуме).

Унапређење квалитета живота у урбаним срединама: спровођење конкретних активности на решавању појединачних локалних проблема (акције чишћења, садње, уређења, пошумљавања, озелењавања и оплемењивања изабраног неуређеног простора).

Заштиту и унапређење квалитета природе: спровођење активних мера на очувању врста и станишта, заштићених подручја у сарадњи са управљачима, прикупљање података о стаништима и врстама у сарадњи са академским институцијама.

Климатске промене: пољопривреда, енергетика, саобраћај, шумарство и воде. Промоција значаја и добити од: прилагођавања-адаптације на измењене климатске услове и смањења ГХГ- митигација, у одабраном сектору.

- Информације о начину реализације  наведених тематских области дате су у Смерницама за подносиоце предлога пројеката које су саставни део Јавног конкурса.

- Износ средстава која су опредељена за Конкурс 

- Укупна средстава за спровођење Јавног конкурса, обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2019. годину у складу са Одлуком о буџету Града Ниша за 2019. годину, (“Службени лист Града Ниша”, број 118/18), из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине, у износу од 4.000.000,00 динара.

- Удружења могу конкурисати са програмима или пројектима чија је максималнa вредност 350.000,00 динара, са ПДВ -ом.

- Удружење на јавном конкурсу може да конкурише за укупно утврђену вредност програма и прoјекта или за недостајући део средстава. Ако конкурише за недостајући део средстава обавезно доставља изјаву о томе од кога су и у ком износу обезбеђена преостала средства.

- Удружење може на Јавном конкурсу да учествује са више програма, односно пројеката, с тим што му се на конкурсу могу доделити средства за финансирање - суфинансирање само једног програма или пројекта.

- Право учешћа на доделу средстава или недостајућег дела средстава

Право учешћа на Јавном конкурсу имају сва удружења основана у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09, 99/11-др. закон и 44/18 – др.закон), која:

- су регистрована у регистру Агенције за привредне регистре;

- су са седиштем на територији града Ниша;

- су регистровна најкасније до 31.12.2018.године;

- обављају делатност на територији града Ниша;

- обављају активности у области заштите животне средине, сагласно одредбама свог оснивачког акта;

- која се не финансирају по другим основама из буџета Града за конкретан програм/пројекат којим аплицирају и имају потребне капацитете за спровођење предложеног пројекта.

Пројекат се може реализовати у партнерству више удружења, при чему је једно носилац и јавља се у улози подносиоца и потписника уговора.

Документација коју прилаже подносилац програма – пројекта

- Статут и Решење из АПР-а (копија);

- Одлука надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину

- Одлука о усвајању програма или пројекта којим се конкурише (оргинал);

- Доказ о суфинансирању од партнерске или друге донаторске организације, или из других извора, ако се програм или пројекат тако реализују у случајевима када се конкурише за недостајућа средства - потписана и оверена изјава о висини учешћа сопствених средстава, односно висини учешћа других субјеката у реализацији програма или пројекта;

- Сагласност (оверена и потписана) одговорног лица које управља предметном локацијом, за уређење дела простора предвиђеног програма или пројекта;

- Образац бр. 1 - Општи подаци о подносиоцу пријаве;

- Образац бр. 2 - Подаци о предлогу пројекта за који се тражи финансирање и/или суфинансирање;

- Образац бр. 3 - Буџет пројекта;

- Образац бр. 4 - Биографијe пројектног тима;

Комисија утврђује да ли је удружење уписано у регистар надлежног органа.

Додатна конкурсна документација

Поред наведене обавезне конкурсне документације неопходно је да подносилац достави и друга документа релевантна за реализацију пројекта (писма препоруке и сл). Конкурсна документација се преузима у Секретаријату за заштиту животне средине Града Ниша, улица Николе Пашића бр. 24, канцеларија 131 или са званичне интернет стране Града Ниша www.ni.rs и Порталу е-Управе.

Трајање програма - пројекта

Програм или пројекат којим се конкурише треба да је краткорочан, односно да се све фазе програма или пројекта реализују у 2019. години.

- Очекивани датум почетка реализације изабраних пројеката: мај/јун 2019.године.

- Крајњи рок за реализацију програма или пројекта је 31. децембар 2019. године.

Критеријуми за избор програма - пројекта

Избор програма и пројеката од јавног интереса који ће се финансирати или суфинансирати средствима буџета Града Ниша врши се, пре свега, применом следећих критеријума:

- Референце пројекта: начин реализације пројектних активности у оквиру ове тематске области (величина циљне групе обухваћена пројектом; партнерства на пројекту, иновативни приступ решавања одабраног проблема, практично решавање одабраног проблема); очекивани резултати пројекта; могућност развијања пројекта и његова одрживост;

-Циљеви који се постижу: могућност имплементације пројекта; степен унапређења стања у области у којој се пројекат спроводи; обим задовољавања јавног интереса усаглашеност са стратешким и другим документима јавних политика у области заштите животне средине ;

-Буџет пројекта: финансирање и суфинансирање пројекта из других извора (висина потраживаних средстава, извори суфинансирања); оправданост буџета пројекта; законитост и ефикасност раније коришћених средстава;

-Компетенције пројектног тима; (образовање, стручност и друге пројектне компетенције за ову тематску област, садржане у биографијама пројектног тима);

-Претходно искуство удружења у области заштите животне средине.

Неће се разматрати/вредновати:

- неблаговремене и непотпуне пријаве, непотписане или неоверене пријаве, пријаве послате факсом, електронском поштом, пријаве које садрже друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину пријаве или их није могуће вредновати према задатим критеријумима.

Саставни део Јавног конкурса чине:

- Смернице за подносиоце предлога програма и пројеката по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине на територији града Ниша у 2019. години;

- Образац бр. 1 - Општи подаци о подносиоцу пријаве;

- Образац бр. 2 - Подаци о предлогу програма-пројекта за финансирање и/или суфинансирање;

- Образац бр. 3 - Буџет пројекта;

- Образац бр. 4 - Биографијe пројектног тима;

-Образац бр. 5 - Наративни и финансијски  Извештај.

Начин достављања документације

- Пријаву на конкурс, заинтересована удружења могу предати у затвореној коверти, Секретаријату за заштиту животне средине, Града Ниша, са назнаком: «Пријава на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине на територији града Ниша у 2019. години, ЗА КОМИСИЈУ - НЕ ОТВАРАТИ», преко писарнице Секретаријата за послове управе и грађанска стања, на адресу улица Николе Пашића бр. 24 или путем поште. Комплетна пројектна документација доставља се у два одштампана примерка (1 оригинални оверени примерак и 1 фотокопија) и у електронској форми на ЦД-у.

На полеђини коверте написати назив и адресу подносиоца пријаве.

Рокoви

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине на територији града Ниша у 2019. години објављује се на званичној интернет страни града Ниша www.ni.rs и Порталу е-Управе.

- Рок за достављање пријаве је 15 дана од дана објављивања овог Јавног конкурса на званичној интернет страни града Ниша и Порталу е-Управе.

- Непотпуне и неблаговремене пријаве и пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу неће се разматрати.

- Листу вредновања и рангирања пријављених програма, у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава, утврђује Комисија. Листа се објављује обавезно на званичној интернет страници Града Ниша www.ni.rs и Порталу е-Управе.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од 3 радна дана од дана објављивања Листе вредновања (бодовања) и рангирања пријављених пројеката. На ову листу учесници Конкурса имају право приговора у року од осам дана од њеног објављивања. Одлуку о приговору, Комисија доноси у року од 15 дана од дана њеног пријема. Одлуку о избору програма Градско веће доноси у року од 30 дана, од дана утврђивања Листе вредновања и рангирања и објављује је на званичној интернет страници Града Ниша www.ni.rs и Порталу е-Управ 

Удружење чији програм/пројекат буде изабран за финансирање-суфинансирање је у обавези да, пре закључивања уговора, достави: број посебног наменског рачуна који је отворен код Управе за трезор у складу са Правилником о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор („Службени Гласник Републике Србије“, бр. 113/13, 8/14 и 24/16);

- изјаву (оверена и потписана) да не користи средства од других извора финансирања у случајевима када конкурише за финансирање целог програма или пројекта;

- изјаву о непостојању сукоба интереса и

- интерни акт о антикорупцијској политици.

Са подносиоцима пријава чији пројекти буду одабрани за финансирање/суфинансирање, биће закључени уговори којим ће прецизно бити дефинисана права и обавезе уговорних страна.

Исплата средстава се врши 100% након потписивања уговора, а по пријему одговарајућег средства обезбеђења.

Ненаменске исплате, односно исплате за трошкове који нису предвиђени буџетом нису дозвољене. Ненаменско коришћење средстава сматраће се кршењем уговора и основ је за раскид истог и повраћај укупног износа средстава са законском затезном каматом до дана враћања средстава

Завршни наративни и финансијски извештај доставља се до 31.01.2020. године на Обрасцу бр. 5.

Одобрена средства која нису утрошена до 31.12.2019. године, враћају се у буџет Града Ниша

Детаљније информације о конкурсу могу се добити на тел: 018/504-570 и 018/504-568.Коментари

Град Ниш

-

- -

0000000

-

еАнкете