Предшколска установа "Бошко Буха"Инђија


ВАЖНО

ПРИЈАВА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ НИЈЕ МОГУЋА ЗА САМОХРАНЕ РОДИТЕЉЕ, ОСИМ ЗА САМОХРАНОГ РОДИТЕЉА КАДА ЈЕ ДРУГИ РОДИТЕЉ НЕПОЗНАТ; ЗА РОДИТЕЉЕ КОЈИ НИСУ ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ; ЗА ДЕЦУ ЖРТАВА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ; ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У ПСИХОФИЗИЧКОМ РАЗВОЈУ; ДЕЦУ ИЗ ПОРОДИЦА КОЈЕ КОРИСТЕ НЕКИ ОБЛИК СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ; ДЕЦУ ИЗ ПОРОДИЦЕ У КОЈОЈ ЈЕ ДЕТЕ ТЕШКО ОБОЛЕЛО ИЛИ ИМА СМЕТЊЕ У ПСИХОФИЗИЧКОМ РАЗВОЈУ; ЗА ДЕЦУ ТЕШКО ОБОЛЕЛИХ РОДИТЕЉА; ЗА ДЕЦУ ЧИЈИ СУ РОДИТЕЉИ РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИДИ ИЛИ ИМАЈУ СТАТУС РАСЕЉЕНОГ ИЛИ ПРОГНАНОГ ЛИЦА; ДЕЦА ПРЕДЛОЖЕНА ОД СТРАНЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД; ДЕЦА ИЗ СРЕДИНА У КОЈИМА ЈЕ УСЛЕД ПОРОДИЧНИХ И ДРУГИХ ЖИВОТНИХ ОКОЛНОСТИ УГРОЖЕНО ЗДРАВЉЕ,БЕЗБЕДНОСТ И РАЗВОЈ. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НИЈЕ У МОГУЋНОСТИ ДА ПРИХВАТИ ПРИЈАВУ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ЈЕР ЈЕ НЕОПХОДНО ДОСТАВИТИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ КОЈОМ СЕ ДОКАЗУЈЕ НАВЕДЕНО.

Назив услуге

Упис деце у Предшколску установу ''Бошко Буха'' Инђија

Датум објављивања/ажурирања

01.04.2019.године

Орган задужен за спровођење

Предшколска установа ''Бошко Буха''

Адреса: Душана Јерковића 17 а

Телефон :022/560-614 ; 022/555-560 

Адреса електронске поште: vrtic@indjija.net 

Надзорни орган

Градска/Општинска управа - општина Инђија

Опис

Предшколска установа доноси одлуку о упису деце за  радну 2019./2020. годину. Одлука о упису деце се објављује на интернет страници предшколске установе и у свим објектима предшколске установе ''Бошко Буха'' Инђија

У Предшколску установу може да се упише дете на захтев родитеља, односно другог законског заступника:

деца узраста од 6 месеци до 3 године (јасле) целодневни боравак;

деца узраста од 3-5,5 година целодневни боравак

деца узраста од 3-5,5 година полудневни боравак( напомена : само у објектима где постоје услови да се формирају такве групе)

деца узраста од 5,5-6,5 година целодневни боравак

деца узраста од 5,5-6,5 година полудневни боравак

Где и како

Пријава на Конкурс за упис деце подноси се Предшколској установи:

1.  Пријава за упис путем електронске услуге (дугме еУслуга на крају овог текста)

Пријава за упис детета у Предшколску установу може се поднети електронским путем на националном Порталу еУправа Републике Србије (дугме еУслуга на крају овог текста).

За овако поднете пријаве систем аутоматски прибавља податке из Матичне књиге рођених и Централног регистра обавезног социјалног осигурања, тако да  родитељи не прибављају ова документа.

НАПОМЕНА: Пријава електронским путем није могућа за самохране родитеље,осим за самохраног родитеља када је други родитељ непознат; за родитеље који нису држављани Републике Србије, за децу жртава насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју, децу из породица које користе неки облик социјалне заштите, деца из породице у којој је дете тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју,за децу тешко оболелих родитеља,за децу чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица;деца предложена од стране Центра за социјални рад;деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље,безбедност и развој.Предшколска установа није у могућности да прихвати пријаву електронским путем јер је неопходно доставити документацију којом се доказује наведено.

2. Пријава за упис непосредно  у Предшколској установи 

У централном објекту ''Сунце'' Предшколске установе''Бошко Буха'', у периоду од 1.04.до 15.04.2019. године, и то сваког радног дана у периоду од 08-16 часова.

Образац Пријаве преузмите доле на дну странице у делу Оригинални обрасци.

 Уколико се пријава подноси непосредно, подносилац може:

 дати сагласност да податке из Матичне књиге рођених и Централног регистра обавезног социјалног осигурања , запослени у Предшколској установи прибавља по службеној дужности

-  или сам прибавља непходну целокупну или део документације.

Списак потребне документације налази се званичној интернет презентацији Предшколске установе ОВДЕ

Правни основ

Члан 17.Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС”, број 88/17,27/2018.--други закони и 10/2019);

 Чл. 13-14.Закона о предшколском васпитању и образовању (,,Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 101/17,113/2017.-други закон и 10/2018);

Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу („Службени гласник РС”, број 44/11);

Статут Предшколске установе бр.06-100-2/2018-01 од 15/3-2018 , 06-431/2019-01 од28.012019.год.Предшколска установа "Бошко Буха"Инђија

-

Душана Јерковића 17а

0000

-

еАнкете