Град Сремска Митровица

Конкурс за финансирање програма од јавног интереса које удружења грађана реализују у области заштите животне средине


Назив услуге

 Конкурс за финансирање програма од јавног интереса које удружења грађана реализују у области заштите животне средине

Датум објављивања (последњег ажурирања)

 27.3.2019  (10.06.2019)

Орган задужен за спровођење

Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине
Града Сремска Митровица
Трг Светог Димитрија 13, 22000 Сремска Митровица 

Опис

 Конкурс за финансирање програма од јавног интереса које удружења грађана реализују у области заштите животне средине се расписује се са циљем јачања еколошке свести грађана, едукације грађана, промовишући одговорно поступање према животној средини, као и за јачање капацитета невладиног сектора у области заштите животне средине. 

Право да учествују на конкурсу имају удружења грађана чије је седиште и који регистровану делатност  обављају  на територији града Сремска Митровица и који су наменски утошили и наративним и финансијским извештајима оправдали средства добијена из буџета Града Сремска Митровица по претходним конкурсима.

 Поднете пријаве, на предвиђеном обрасцу, са пратећом документацијом разматраће конкурсна комисија и
оцењиваће испуњеност свих услова прописаних овим конкурсом.
 

Неблаговремене и непотпуне пријаве,  пријаве које нису поднете на прописаним обрасцима и пријаве које нису
у складу 
са условима јавног конкурса, неће бити разматране. Такође неће бити разматрани ни пријаве оних
подносилаца који 
нису наменски оправдали средства добијена у 2018. години, као и оних која нису доставила
наративне и финансијске 
извештаје о правдању средстава добијених у 2018. години. 

Рок за подношење пријаве и предлога програма је 15 дана од дана објављивања конкурса у локалној штампи,
 на званичној 
интернет презентацији Града Сремска Митровица и порталу е-Управа.

Где и како

 Оверена и одштампана пријава обавезне конкурсне документације и електронска верзија конкурсне документације,
 доставља се у затвореној коверти са назнаком "Конкурс за доделу  средстава удружењима грађана за финансирање
програма од јавног интереса у области заштите животне средине - НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ЗАВРШЕТКА КОНКУРСА",  путем
 поште (препоручено)
, или лично, на шалтеру бр. 3 или 4 Услужног центра  Градске управе Сремска Митровица.

Пријава се шаље поштом на адресу:
            Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине
            Светог Димитрија 13
            Сремска Митровица

 Конкурсна документације може се преузети са званичне интернет презентације града.                                                

 Списак потребне документације :
1. образац пријаве на конкурс,
2. Програм рада и финансијски план удружења за 2019. годину.

Таксу на захтев можете платити општом уплатницом са следећим подацима:

Прималац : Управа за буџет Града Сремска Митровица
Сврха : Градска административна такса
Износ : 200,00 динара
Број рачуна : 840-742241843-03 позив на број 97 75-234
 

 ДОКАЗ О ПЛАЋЕНОЈ ТАКСИ ПРИЛАЖЕ СЕ УЗ ПРИЈАВУ!

Нетаксиране или недовољно таксиране пријаве неће се разматрати.

Пријава која не садржи све горе наведене податке и документацију која се тражи у прилогу, сматраће се непотпуном
 или неће бити разматрана.

Правни основ

Закон о удружењима („Сл. гласник РС“ бр.51/09, 99/11-др.закони и 44/18-др.закон)
Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног
 интереса које реализују удружења ( „Сл. гласник РС“  бр.16/18)
Одлука о буџету Града Сремска Митровица за 2019. Годину („ Сл. лист Града Сремска Митровица“ бр.14/18 ) 

Корисни линкови

Град Сремска Митровица Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете