Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обавља послове државне управе који се односе на: грађевинарство; грађевинско земљиште; урбанизам; просторно планирање, односно организацију, уређење и коришћење простора Републике Србије; утврђивање услова за изградњу објеката; уређивање стамбених односа и стамбеног пословања; комуналну инфраструктуру и комуналне делатности, изузев производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом; послове инжењерске геодезије; инспекцијски надзор у области урбанизма, грађевина и инспекцијски надзор над објектима комуналне инфраструктуре и обављањем комуналних делатности, изузев производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обавља послове државне управе у области железничког, друмског, водног и ваздушног саобраћаја, који се односе на: уређење и обезбеђење саобраћајног система; реализацију пројеката изградње саобраћајне инфраструктуре; инфраструктурне пројекте од посебног значаја у области нискоградње; унутрашњи и међународни превоз и интермодални транспорт; уређење и безбедност техничко-технолошког система саобраћаја; облигационе и својинскоправне односе; инспекцијски надзор; стратегију развоја саобраћаја, планове развоја и планове везане за организацију саобраћајног система и организацију превоза; издавање употребне дозволе за саобраћајни објекат и инфраструктуру; хомологацију возила, опреме и делова возила; организовање финансијске и техничке контроле; међународне послове у области саобраћаја; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; мере за подстицање истраживања и развоја у области саобраћаја.

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Републике Србије за суфинансирање израде планских докумената у 2019. години


Назив услуге

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Републике Србије за суфинансирање израде планских докумената у 2019. години

Датум објављивања (последњег ажурирања)

19.03.2019. године

Орган задужен за спровођење

Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

Текст Конкурса

На основу члана 6. Закона о министарствима (″Сл. гласник РС″, бр. 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 - др. закон и 62/17), члана 23. Закона о државној управи ("Сл. гласник РС", бр. 79/05,  101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 - др. закон), члана 39. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину (″Сл. гласник РС″, бр. 95/18), Правилника о условима и критеријумима за су/финансирање израде планских докумената ("Сл. гласник РС", бр. 48/15) и Одлуке министарке надлежне за послове просторног планирања и урбанизма о спровођењу поступка за доделу средстава ради суфинансирања израде планских докумената јединица локалне самоуправе на територији Републике Србије бр. 401-00-00326/2019-14 од 05.03.2019. године

 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Немањина 22-26, Београд

 

расписује

К О Н К У Р С

 

за доделу бесповратних средстава из буџета Републике Србије у 2019. години, за суфинансирање израде планских докумената јединица локалне самоуправе на територији Републике Србије, и то:

-          просторног плана јединице локалне самоуправе, 

-          плана генералне регулације за насељено место које је седиште јединице локалне самоуправе[1],

-          плана детаљне регулације за линијске инфраструктурне објекте,

у циљу стварања планског основа, подстицања планског уређења простора и дефинисања правила уређења, правила грађења и коришћења простора на принципима одрживог развоја, ради развоја насељених места, и стварања квалитетног предуслова за реализацију инвестиција у области грађевинарства, инфраструктуре, индустрије и других привредних грана јединица локалне самоуправе на територији Републике Србије.

 

Право учешћа на конкурсу и обезбеђена средства

1.      Укупан износ планираних средстава за доделу по овом јавном конкурсу је 30.000.000,00 (тридесет милиона) динара, и обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину ("Сл. гласник РС", бр. 95/18), раздео 22 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, програм 1101 - Уређење и надзор у области планирања и изградње, функција 620 - Развој заједнице, програмска активност/пројекат 0001 - Подршка изради просторних и урбанистичких планова, економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти.

2.      Средства која додељује Министарство на име суфинансирања појединачног планског документа не могу прећи износ од 2.000.000,00 (два милиона) динара, односно 50% од цене израде плана.

3.      Средства се могу доделити искључиво за  наведену намену, и не могу се доделити ретроактивно, односно за већ донети плански документ.

4.      Право на доделу средстава имају јединице локалне самоуправе са територије Републике Србије које су у буџету за 2019. годину обезбедиле део сопствених средстава за израду планског документа за који конкуришу.

5.      Јединице локалне самоуправе које су у претходним годинама од Министарства већ добиле средства за израду планског документа, немају право учешћа на конкурсу за исти плански документ.

Јединице локалне самоуправе могу конкурисати за суфинансирање 1 (једног) планског документа.

Јединице локалне самоуправе могу конкурисати за суфинансирање израде планског документа који је искључиво финансиран из буџетских средстава.

6.      Министарство задржава право да приликом разматрања пријава не прихвати пријаве јединица локалне самоуправе:

а)  којима су додељена средства по основу јавних конкурса спроведених од стране Министарства у претходним годинама, а које нису испуниле обавезе у уговореном року или сарадња са њима није била на задовољавајућем нивоу, у складу са Извештајима о реализацији пројеката изабраних по јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава из Буџета РС за суфинансирање израде урбанистичких планова у 2013, 2014. и 2015. години;

б) са којима сарадња приликом сагледавања потреба за суфинансирањем израде планских докумената од стране Министарства у 2017. години није била на задовољавајућем нивоу (по спроведеној анкети/упитнику Министарства ради процене потреба за суфинансирањем).

  

            Начин подношења пријаве на конкурс

Пријаве на конкурс се достављају путем поште на адресу: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком ″Пријава на конкурс за доделу средстава jeдиницама локалне самоуправе за израду планских докумената″, или непосредно на писарници републичких органа (у затвореној коверти са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте).

Информације неопходне за учешће на јавном конкурсу могу се добити на телефон 011/3640-331 (контакт особа за пријаве је Драгана Журић, e-mail: dragana.zuric@mgsi.gov.rs).         Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпуном документацијом, послате путем факса или електронске поште, непотписане или неоверене пријаве, неће се разматрати.

 

Потребна документација

1.      Пријава на конкурс доставља се Министарству на обрасцу ″Пријава за суфинансирање израде планских докумената јединица локалне самоуправе са територије Републике Србије″ који је објављен на интернет сајту Министарства (www.mgsi.gov.rs).

  1. У пријави је потребно навести све тражене податке.
  2. Пријаву на јавни конкурс подноси јединица локалне самоуправе у писаној форми на јединственом обрасцу. Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да достави:

-          одлуку о изради планског документа који је предмет конкурса, донету у складу са Законом о планирању и изградњи (″Сл. гласни РС″, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18), oбјављену у службеном гласилу јединице локалне самоуправе,

-          оверену фотокопију ПИБ обрасца,

-          оверену фотокопију картона депонованих потписа,

-          изјаву да су подаци наведени у пријави тачни,

-          изјаву да је уговор о изради планског документа потписан након спроведеног поступка прописаног Законом о јавним набавкама (ако је већ уговорена израда планског документа),

-          оверену фотокопију уговора о изради планског документа (ако је његова израда већ уговорена),

-          оверени извод из Одлуке о буџету јединице локалне самоуправе за 2019. годину, из које се види да су планирана средства за израду предметног планског документа.

Подносилац пријаве дужан је да на захтев Министарства достави додатне податке и документацију који су потребни за одлучивање о предлогу за доделу средстава.

 

Критеријуми за доделу средстава

Критеријуми за доделу средстава су:

1.             приоритетност доношења планског документа,

2.             број становника јединице локалне самоуправе,

3.             степен развијености јединице локалне самоуправе према важећој јединственој

листи развијености региона и јединица локалне самоуправе у тренутку подношења захтева,

4.             расположива буџетска средства која је јединица локалне самоуправе определила

за израду предметног планског документа у години подношења захтева,

5.             значај планског документа за развој,

6.             фаза поступка израде предметног планског документа.

Бодовање критеријума ће се извршити у складу са Одлуком министарке надлежне за послове просторног планирања и урбанизма о спровођењу поступка за доделу средстава ради суфинансирања израде планских докумената јединица локалне самоуправе на територији Републике Србије.

 

Рокови за спровођење конкурса

-      достављање пријава: 30 (тридесет) дана од дана објављивања јавног конкурса на интернет сајту Министарства (www.mgsi.gov.rs),

-      доношење одлуке о додели средстава и објављивање резултата јавног конкурса на сајту Министарства у року који не може бити дужи од 30 (тридесет) дана од дана истека рока за подношење пријава,

-      крајњи рок извршења уговорене обавезе јединице локалне самоуправе је 31.12.2020. године,

-      након реализације уговорене обавезе јединица локалне самоуправе је у обавези да приложи детаљан извештај о реализацији активности са примерком донетог планског документа и финансијски извештај о коришћењу средстава са спецификацијом трошкова како би оправдала наменско и законито коришћење средстава.

-      рок достављања извештаја о наменском утрошку средстава: 30 (тридесет) дана од дана извршења уговорене обавезе, а најкасније 30 (тридесет) дана од дана истека рока за извршење уговорене обавезе.

 

 

 

Начин доношења одлуке о додели средстава:

1.      Средства се додељују путем јавног конкурса за доделу средстава који објављује Министарство на интернет сајту Министарства (www.mgsi.gov.rs) и на порталу е-Управе Републике Србије (www.euprava.gov.rs).

2.      Јавни конкурс ће спровести Комисијa за спровођење јавног конкурса (у даљем тексту: Комисија), коју ће посебним решењем образовати министарка надлежна за послове просторног планирања и урбанизма.

Комисијa прегледа достављене пријаве, утврђује испуњеност услова за доделу бесповратних средстава и у складу са критеријумима за доделу средстава рангира пријаве које испуњавају услове јавног конкурса.

Комисија може да врши додатну проверу поднете документације и да тражи додатне информације од подносилаца пријава.

3.      О поднетим пријавама на конкурс одлучује министарка надлежна за послове просторног планирања и урбанизма на основу ранг листе сачињене од стране Комисијe.

 

Начин реализације и праћење:

1.      Након донете одлуке којом се одобравају средства за суфинансирање израде планског документа, подносилац пријаве се позива да потпише уговор са Министарством, којим ће бити регулисана међусобна права и одговорности, рокови реализације, динамика преноса средстава, обавезе наменског трошења средстава и извештавања, као и достављања средства обезбеђења од стране јединице локалне самоуправе за случај ненаменског трошења средстава или неизвршавања обавеза у року, затим поступак у случају раскида сарадње и др.

2.      Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са ликвидним могућностима буџета Републике Србије за 2019. годину.

3.      Јединица локалне самоуправе може да користи додељена средства искључиво за реализацију израде одобреног планског документа.

Јединица локалне самоуправе којој су одобрена средства за суфинансирање израде планског документа, а у тренутку подношења пријаве на конкурс није имала уговорену израду планског документа, у обавези је да Министарству достави оверену фотокопију уговора о изради планског документа, у року од пет дана од дана закључења уговора са најповољнијим понуђачем, као и изјаву да је уговор о изради планског документа потписан након спроведеног поступка прописаног Законом о јавним набавкама.

4.      Јединица локалне самоуправе је у обавези да подноси извештаје о реализацији једанпут месечно, најкасније у року од 5 (пет) радних дана од почетка текућег месеца за претходни месец или по потреби, као и финални извештај о реализацији и утрошеним средствима за израду планског документа у року од 30 (тридесет) дана од дана извршења уговорене обавезе, односно најкасније 30 (тридесет) дана од дана истека рока за извршење уговорене обавезе.

5.      У случају неиспуњења уговорених обавеза и ненаменског и незаконитог коришћења одобрених средстава, јединица локалне самоуправе дужна је да на захтев Министарства изврши повраћај пренетих средстава, односно активираће се средство обезбеђења, о чему ће бити обавештена министарства надлежна за послове финансија и послове државне управе.

Уколико средства за суфинансирање израде планског документа додељена уговором нису у пропорцији са коначном ценом израде планског документа (највише 50% од цене израде плана), односно уколико износ укупних средстава потребних за израду планског документа, наведен у пријави подносиоца, прелази  износ коначне цена израде, јединица локалне самоуправе је у обавези да врати разлику додељених средстава.

Коментари

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

www.mgsi.gov.rs

Немањина 22-26

011 3619833

-

еАнкете