Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Делокруг Министарства рада, запошљавања и социјалне политике са органима управе у саставу, утврђен је у члану 17. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“ бр. 72/12), који обухвата послове државне управе који се односе на: систем у области радних односа и права из рада у свим облицима рада изузев у државним органима; зараде и остала примања из радног односа, плате у јавном сектору, изузев у државним органима и послова које обавља министарство надлежно за послове финансија; безбедност и здравље на раду; инспекцијски надзор из области радних односа и безбедности и здравља на раду; синдикално организовање; штрајк; остваривање права из радног односа радника привремено запослених у иностранству; заштиту грађана запослених у иностранству; закључивање споразума о упућивању запослених на рад у иностранство и упућивање запослених на привремени рад у иностранство; евиденције у области рада; сарадњу са међународним организацијама у области рада и запошљавања; међународне конвенције у области рада, безбедности и здравља на раду; антидискриминациону политику; систем социјалне заштите; систем породичноправне заштите; брак; равноправност полова; популациону политику; планирање породице, породицу и децу; остваривање права и интеграцију избеглих и расељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији, ромског становништва и других социјално угрожених група; систем пензијског и инвалидског осигурања; надзор над радом Централног регистра обавезног социјалног осигурања; социјално осигурање и заштиту војних осигураника; учествовање у припреми, закључивању и примени међународних уговора о социјалном осигурању; борачко-инвалидску заштиту, заштиту цивилних инвалида рата и чланова породица лица на обавезној војној служби; неговање традиција ослободилачких ратова Србије; заштиту споменика и спомен обележја ослободилачких ратова Србије, војних гробова и гробаља бораца, у земљи и иностранству; борачко-инвалидске и инвалидске организације и удружења, као и друге послове одређене законом.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места


Назив услуге

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

Датум објављивања (последњег ажурирања)

13.03.2019. 

Правни основ

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05 - исправка, 64/07,  67/07- исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 9. став 1. Уредбе о  интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19), оглашава

Орган у коме се попуњавају радна места

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26.

Радна места која се попуњавају

1. Радно место начелник Одељења - инспектор рада, звање виши саветник, II Одељење инспекције рада у Граду Београду,  Инспекторат за рад, 1 извршилац.
Опис послова: руководи и координира радом Одељења; обавља сложеније послове инспекцијског инспекцијског надзора у области радних односа и безбедности и здравља на раду код послодаваца и доноси решења којим налаже послодавцу да у одређеном року отклони утврђене повреде закона, општег акта и уговора о раду; израђује недељни, месечни, квартални и годишњи план вршења инспекцијских надзора, а на основу плана рада Инспектората за рад; припрема инструкције и мишљења и даје упутства инспекторима рада о примени прописа из делокруга рада инспекције, односно надзора и израђује предлоге иницијатива за измене прописа на основу уочених проблема ради побољшања законодавне регулативе; по потреби даје стручну помоћ у изради решења инспекторима рада из области радних односа и безбедности и здравља на раду; стара се о правилној примени прописа из делокруга рада инспекције рада и о уједначеном приступу инспектора у сличним или истоветним инспекцијским предметима, врши супервизијски рад у циљу системске и униформне примене правила инспекцијког рада; израђује анализе, извештаје и информације о раду Одељења, а у вези са планом рада Инспектората и прелаже корективне мере; разматра притужбе на рад инспектора рада и одлучује о основаности истих и обавља све остале послове по налогу директора Инспектората.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање седам година, кao и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.
Образац пријаве на радно место број 1, начелник Одељења - инспектор рада,  II Одељење инспекције рада у Граду Београду, може се преузети на званичној страници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања или у штампаној верзији на писарници Министарства рада, запошљавања, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26.

2. Радно место шеф Одсека-инспектор рада, звање самостални саветник, Одсек инспекције рада Сомбор,  Инспекторат за рад, 1 извршилац.
Опис послова: руководи и координира радом Одсека; обавља сложеније послове инспекцијског надзора у области радних односа и безбедности и здравља на раду код послодаваца и доноси решења којим налаже послодавцу да у одређеном року отклони утврђене повреде закона, општег акта и уговора о раду израђује недељни, месечни, квартални и годишњи план вршења инспекцијских надзора, а на основу плана рада Инспектората за рад; даје упутства о примени прописа из домена надлежности инспекције рада; даје инструкције у изради решења инспекторима рада из области радних односа и  безбедности и здравља на раду;  припрема извештаје, информације, анализе о раду Одсека, а у вези са планом рада Инспектората и разматра притужбе на рад инспектора рада и одлучује о основаности истих и обавља све остале послове по налогу директора Инспектората.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање пет година, кao и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Сомбор.
Образац пријаве на радно место број 2, шеф Одсека - инспектор рада, Одсек инспекције рада Сомбор, може се преузети на званичној страници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања или у штампаној верзији на писарници Министарства рада, запошљавања, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26.

3. Радно место инспектор рада, звање саветник, Одсек инспекције рада Суботица - Инспекторат за рад, 1 извршилац.
Опис послова: врши инспекцијски надзор код послодаваца и надзор по поднетим захтевима странака;  врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних повреда и свих других повреда на раду ради примене прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду; утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и здравља на раду по захтевима странака и доноси управне акте; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу општи  управни поступак, област радних односа и област безбедности и здравља на раду;  подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу и подноси кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима и обавља све остале послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, кao и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Суботица.
Образац пријаве на радно место број 3,  инспектор рада, Одсек инспекције рада Суботица, може се преузети на званичној страници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања или у штампаној верзији на писарници Министарства рада, запошљавања, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26.

4. Радно место  инспектор рада, звање саветник, Одсек инспекције рада Кикинда, Инспекторат за рад,1 извршилац.
Опис послова: врши инспекцијски надзор код послодаваца и надзор по поднетим захтевима странака;  врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних повреда и свих других повреда на раду ради примене прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду; утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и здравља на раду по захтевима странака и доноси управне акте; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу општи  управни поступак, област радних односа и област безбедности и здравља на раду;  подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу;  подноси кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима и обавља све остале послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, кao и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Кикинда.
Образац пријаве на радно место број 4, инспектор рада, Одсек инспекције рада Кикинда, може се преузети на званичној страници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања или у штампаној верзији на писарници Министарства рада, запошљавања, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26.
 
5. Радно место инспектор рада, звање саветник, Одељење инспекције рада Панчево - Инспекторат за рад, 1 извршилац.
Опис послова: врши инспекцијски надзор код послодаваца и надзор по поднетим захтевима странака;  врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних повреда и свих других повреда на раду ради примене прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду; утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и здравља на раду по захтевима странака и доноси управне акте; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу општи  управни поступак, област радних односа и област безбедности и здравља на раду;  подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу;  подноси кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима и обавља све остале послове по налогу начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, кao и потребне компетенције за рад на радном месту. 
Место рада: Панчево.
Образац пријаве на радно место број 5,  инспектор рада, Одељење инспекције рада Панчево, може се преузети на званичној страници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања или у штампаној верзији на писарници Министарства рада, запошљавања, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26.

6. Радно место инспектор рада, звање саветник, Одељење инспекције рада Сремска Митровица - Инспекторат за рад, 1 извршилац.
Опис послова: врши инспекцијски надзор код послодаваца и надзор по поднетим захтевима странака;  врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних повреда и свих других повреда на раду ради примене прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду; утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и здравља на раду по захтевима странака и доноси управне акте; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу општи  управни поступак, област радних односа и област безбедности и здравља на раду;  подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу;  подноси кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима и обавља све остале послове по налогу начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, кao и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Сремска Митровица.
Образац пријаве на радно место  инспектор рада, Одељење инспекције рада Сремска Митровица, може се преузети на званичној страници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања или у штампаној верзији на писарници Министарства рада, запошљавања, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26.

Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку

У изборном поступку за извршилачка радна места под редним бројем 1. и 2. проверавају се: 
Опште функционалне компетенције и то:
Организација и рад државних органа РС провераваће се путем теста (писмено)  
Дигитална писменост провераваће се решавањем задатака  (практичним радом на рачунару) 
Пословна комуникација  провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за област рада послови руковођења (основе управљања људским ресурсима и организационо понашање), провераваће се путем симулације  (усмено).

Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијски послови (општи управни поступак и управни спорови, основи казненог права и казненог поступка, основи привредног права и привредног пословања, прописи над чијом применом се врши надзор и поступак инспекцијског надзора) провераваће се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација и израда секторских анализа) провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о раду и Закон о безбедности и здрављу на раду) провераваће се путем симулације (писмено).

Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет и управљање људским ресурсима) провераваће се путем психометријских тестова, узорка понашања и  интервјуа базираном на компетенцијама.

Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

У изборном поступку за извршилачка радна места под редним бројем 3, 4, 5 и 6 проверавају се:

Опште функционалне компетенције и то:
Организација и рад државних органа РС провераваће се путем теста (писмено)  
Дигитална писменост провераваће се решавањем задатака  (практичним радом на рачунару) 
Пословна комуникација  провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијски послови (општи управни поступак и управни спорови, основи казненог права и казненог поступка, основи привредног права и привреног пословања, прописи над чијом применом се врши надзор и поступак инспекцијског надзора) провераваће се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови 
  (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места ( Закон о раду и Закон о безбедности и здрављу на раду) провераваће се путем симулације (усмено).

Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) провераваће се путем психометријских тестова, узорка понашања и  интервјуа базираном на компетенцијама.

Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција и посебних функционалних компетенција за област рада могу се наћи на сајту  Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs,.

Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за конкурс

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.

Лица која су задужена за давање обавештења

Олга Пуљевић и Анђела Роглић, тел: 011-3613-490, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, од 10,00 до 13,00 часова.

Општи услови за запослење

држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци

Рок за подношење пријава

рок за подношење пријаве је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање

Пријава на јавни конкурс

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

Докази које прилажу кандидати

Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту),оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. 
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). 
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да кандидат у делу изјава у обрасцу пријаве заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

Рок за подношење доказа

Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од  (5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Министарства. 

Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), дужни су да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства у струци из радних места на која конкуришу.

Трајање радног односа

Трајање радног односа: За сва радна места радни однос заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, којим је прописано да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.

Провера компетенција учесника конкурса проверава се у изборном поступку

Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 28. марта 2019. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телеграмом на адресе које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција  ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати ''Србија'' Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2. (источно крило). Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (Теразије 4, трећи спрат). Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.

Напомене

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Овај конкурс се објављује на web страници Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: www.minrzs.gov.rs, на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Образац пријаве на конкурс у државном органу може се преузети на званичној страници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања или у штампаној верзији на писарници Министарства рада, запошљавања, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26.

Корисни линкови

Служба за управљање кадровима: www.suk.gov.rs

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: www.minrzs.gov.rs Коментари

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

http://www.minrzs.gov.rs/

Немањина 22-26

+381113616599

-

еАнкете