Град Панчево

Градска управа града Панчева образована је се као јединствени орган. У оквиру Градске управе образују се основне организационе јединице за вршење сродних послова из одређених области. Основне организационе јединице су секретаријати, Служба, агенције, Комунална полиција и Кабинет градоначелника. Градска управа: 1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина, Градоначелник и Градско веће; 2) извршава одлукe и друге акте Скупштине, Градоначелника и Градског већа; 3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града; 4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине; 5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; 6) обавља стручне и друге послове које утврде Скупштина, Градоначелник и Градско веће 7) води евиденцију о стварима у јавној својини, у складу са законом. Радом Градске управе руководи начелник. Начелник Градске управе има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Основне организационе јединице у Грaдској управи града Панчева образоване су као секретаријати, Служба, агенције, Комунална полиција и Кабинет градоначелника. У оквиру основних организационих јединица образују се уже унутрашње организационе јединице, и то као одељења, одсеци и групе и др.


Назив услуге

Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружањаподршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2019. години

Датум објављивања (последњег ажурирања)

Датум објављивања: 13.03.2019.

Датум  ажурирања: 17.06.2019. 

Датум последњег ажурирања 10.07.2019.

Орган задужен за спровођење

Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева

Опис

Циљ конкурса:

Оснаживање и развој цивилног друштва града Панчева - унапређење услова за обављање делатности удружења грађана града Панчева и пружање подршке њиховим програмима и пројектима од јавног интереса, у областима здравства и социјалне политике, културе, информисања, бриге о деци и младима, образовања, екологије, туризма, вера и другим областима, у складу са усвојеним развојним документима града Панчева.

Право учешћа:

Право учешћа на конкурсу имају регистрована удружења грађана чији се статутарни циљеви и делатност остварују у области у којој се пројекат реализује, са седиштем на територији града Панчева, као и цркве и верске заједнице које своју делатност обављају на територији града Панчева.

Рокови:

Рок за конкурисање на овом Конкурсу је до 1. новембра 2019. године, односно до утрошка средстава опредељених за ову намену.

Активности на пројекту које Град буде су/финансирао у оквиру овог Конкурса морају бити реализоване до 31. децембра 2019. године, а завршни наративни и финансијски извештај предаје се до 31. јануара 2020. године.  

Комплетан текст конкурса и пратећу документацију можете преузети у делу Оригинални обрасци. Град Панчево

www.pancevo.rs

Трг Краља Петра I 2-4

+381 13 308 830

+381 13 343 827

еАнкете