Град Панчево

Градска управа града Панчева образована је се као јединствени орган. У оквиру Градске управе образују се основне организационе јединице за вршење сродних послова из одређених области. Основне организационе јединице су секретаријати, Служба, агенције, Комунална полиција и Кабинет градоначелника. Градска управа: 1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина, Градоначелник и Градско веће; 2) извршава одлукe и друге акте Скупштине, Градоначелника и Градског већа; 3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града; 4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине; 5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; 6) обавља стручне и друге послове које утврде Скупштина, Градоначелник и Градско веће 7) води евиденцију о стварима у јавној својини, у складу са законом. Радом Градске управе руководи начелник. Начелник Градске управе има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Основне организационе јединице у Грaдској управи града Панчева образоване су као секретаријати, Служба, агенције, Комунална полиција и Кабинет градоначелника. У оквиру основних организационих јединица образују се уже унутрашње организационе јединице, и то као одељења, одсеци и групе и др.

Јавни конкурс за су/финансирање пројеката аматерског стваралаштва у култури за 2019. годину


Назив услуге

Јавни конкурс за су/финансирање пројеката аматерског стваралаштва у култури за 2019. годину

Датум објављивања (последњег ажурирања)

13.03.2019.

Орган задужен за спровођење

Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева

Опис

  Конкурс је намењен за пројекте који се тичу аматерског стваралаштва у областима књижевности, музике, ликовне уметности, филмске и позоришне уметности, уметничке игре као и осталих извођења културних програма и културних садржаја.

Право учешћа на Јавном конкурсу за су/финансирање пројеката аматерског стваралаштва у култури за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс), имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или град Панчево, с тим да се пројекат реализује на територији града Панчева.

РОКОВИ

Период реализације пројекта је до краја 2019. године.

  • Конкурс је отворен 20 дана од дана расписивања у недељнику „Панчевац“

  • Финансијски и наративни извештаји, који морају бити потписани и оверени од стране овлашћеног лица, подносе се 15 дана од завршетка пројекта, односно најкасније до 15.01.2020. године

Текст конкурса  и пратећу документацију  можете преузети у делу Оригинални обрасциКоментари

Град Панчево

www.pancevo.rs

Трг Краља Петра I 2-4

+381 13 308 830

+381 13 343 827

еАнкете