Општина Сокобања

Јавни конкурс за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења грађана која делују на територији Општине Сокобања за 2019. годину


Назив услуге

Јавни конкурс за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења грађана која делују на територији Општине Сокобања за 2019. годину

Датум објављивања (последњег ажурирања)

20.02.2019. године 

Правни основ

Комисија за расподелу буџетских средстава за дотације удружењима грађана Општине Сокобања расписује Конкурс на основу члана 38. Закона о удружењима ("Службени гласник РС" број 51/2009 и 99/2011-др.закони, 44/2018), Одлуке о буџету општине Сокобања за 2019. годину („Сл. лист општине Сокобања" бр. 40/18)  и Правилника о начину и критеријумима за избор програма и пројеката која реализују удружења грађана и финансирају се из буџета општине Сокобања („Сл. лист општине Сокобања" бр. 40/18).

Опис

Расписује се конкурс за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења која делују на територији општине Сокобања за 2019. годину.

На основу овог конкурса расподелиће се 6.800.000,00 динара, планираних за ове намене у буџету за 2019. годину.

Средстава ће бити расподељена за удружења грађана, која делују у области:

-          Социо-хуманитарног рада (укључујући и удружења пензионера, ловаца, риболоваца, кинолога, противпожарне заштите и заштите животне средине), у укупном износу од 3.000.000,00 динара
-          Вере(цркве и верске заједнице), у укупном износу од 1.500.000,00 динара и
-          Културе, у укупном износу од 2.300.000,00 динара

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава. Општина Сокобања нема обавезу да потроши сва расположива средства за ову намену, а финансираће само пројекте који испуњавају дефинисане критеријуме.

II

Право учешћа на овом конкурсу за доделу буџетских средстава имају удружења која испуњавају следеће услове:

-    да је удружење регистровано у складу са Законом удружењима ("Службени гласник РС" број 51/2009 и 99/2011-др.закони, 44/2018);
-    да је седиште удружења на територији општине Сокобања или да програме и пројекте од јавног интереса реализује на територији општине Сокобања;
-    да је директно одговорно за припрему и извођење пројекта;
-    да је удружење поднело извештај о реализацији програма/пројекта и оправдало средства додељена у прошлогодишњем конкурсу;
-    да деловање удружења није политичке природе;
-    да у последње 2 године правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за делатност удружења;
-    да није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;
-    да нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.
-    да је обезбедило сопствено учешће за реализацију програма/пројекта у износу од најмање 20%

Право на подношење пријаве за финансирање или суфинансирање програма и пројеката имају и регионална удружења, под условом да реализују активности од јавног интереса за потребе грађана општине Сокобања.

Највиши износ средстава по Програму/Пројекту не може бити виши од 20% од средстава предвиђених буџетом општине Сокобања за одређену област, осим за Програме/Пројекте из области вере које подносе цркве и верске заједнице.

Где и како

III

Приоритет за доделу средстава ће имати удружења која:

-  располажу капацитетима за реализацију програма или пројеката;
-  своје програме рада усмеравају ка већем броју корисника;
-  имају висок степен успешности у реализовању програма и пројеката;
-  своје програмске и пројектне активности базирају на усвојеним стратешким документима на локалном и националном нивоу.

IV

Обавезна конкурсна документација подносиоца пријаве на јавни конкурс је следећа:

1.   попуњен пријавни образац на конкурс;
2.   попуњен образац предлога програма/пројекта:
3.   попуњен образац буџета програма/пројекта;
4.  попуњен образац наративног буџета програма/пројекта;
5.  оснивачки акт удружења ( фотокопија);
6.  извод из регистра или решење надлежног органа (Агенција за привредне регистре) о упису у одговарајући регистар (фотокопија);
7.  оверену фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује;
8.  доказ о ликвидности удружења односно извештај о завршном рачуну за претходну годину за удружења основана пре почетка текуће године;
9.  изјаву овлашћеног лица удружења (оригинал), дату под материјалном и кривичном одговорношћу, да деловање удружења није политичке природе; да у последње 2 године правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за делатност удружења; да није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности; да нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања и да је обезбедило сопствено учешће за реализацију програма/пројекта у износу од најмње 20%
10.  изјава партнера на пројекту.

Неопходни обрасци могу се преузети са интернет странице www.opstinasokobanja.com.

Јавни конкурс је отворен од 20.02.2019. до 07.03.2019. године.

V

Подносиоци предлога морају све захтеване обрасце да адекватно попуне, електронски, на српском језику. Недовољно информација односно неиспуњавање обавезних поља у приложеним обрасцима дисквалификоваће предлог из процеса обраде и предлог ће бити одбијен.

Конкурсна документација мора бити поднета у штампаном примерку сваког документа за пријаву. Комплетна документација се доставља у затвореној коверти на чијој полеђини се наводе основни подаци о подносиоцу пријаве.

Пријаве се предају на писарници Општинске управе Сокобања, или препорученом пошиљком са обавезним навођењем адресе: "Општинска управа Сокобања- Комисији за расподелу буџетских средстава за дотације удружењима“, ул. Светог Саве 23 18230 Сокобања".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Утврђивањем испуњености формалних услова конкурса, конкурсна комисија разматра пријаве у складу са условима конкурса и оцењује програме, односно пројекте, на основу следећих критеријума:

1.  квалитет пројекта и усклађеност са јавним позивом;
2.  допринос у развоју локалне заједнице;
3.  подстицање економског развоја на територији општине Сокобања;
4.  допринос очувању животне средине и одрживог развоја.

Подносилац пројекта се обавезује да од укупног буџета пројекта, средства распореди на следећи начин:

-   до 20% за људске ресурсе одн. лица ангажована на пројекту (изузев у случају када је програмом и пројектом предвиђена надокнада за обављање неке активности од изузетног значаја за ширу заједницу)
-   до 10% за путне трошкове (укључујући трошкове превоза и дневнице)
-   преко 60% за директне пројектне активности и набавку одговарајуће опреме/добара

На интернет страници www.opstinasokobanja.com налази се Листа критеријума за рангирање предлога пројеката/програма.

На основу оцене програма, односно пројеката, Комисија сачињава Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката и програма са навођењем износа новчаних средстава који би био додељен одређеном удружењу до 27.03.2019. године и објављује је на званичној интернет страници www.opstinasokobanja.com и огласним таблама ОУ Сокобања.

Подносиоци пријава на јавни конкурс имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању предлога Листе вредновања и рангирања пријављених пројеката и програма. На листу, подносиоци пријава имају право приговора у року од 3 дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору, конкурсна комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

На основу предлога одлуке Комисије, у року од 3 дана од достављања предлога Председник општине доноси Одлуку о финансирању/суфинансирању програма од јавног интереса које реализују удружења и који се финансирају из буџета општине Сокобањаса приоритетима у додели опредељених средстава, а према предложеним пројектима и програмима удружења и која ће бити објављена на званичној интернет страници www.opstinasokobanja.com, огласним таблама ОУ Сокобања и у локалним медијима.

На основу Одлуке, Председник општине Сокобања закључује појединачне уговоре о финансирању/суфинансирању програма од јавног интереса које реализују удружења и који се финансирају из буџета општине Сокобања.

На основу Одлуке, након достављања коригованих буџета одобрених пројеката и отварања посебног наменског рачуна код Управе за трезор, Председник општине Сокобања закључује појединачне уговоре о финансирању/суфинансирању програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и који се финансирају из буџета општине Сокобања.

Уговором се утврђују права, обавезе и одговорности уговорних страна, начин и рок за пренос одобрених средстава, рок за реализацију програма, односно пројеката, начин извештавања о реализацији програма односно пројеката, као и друга права и обавезе уговорних страна.

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ДО 07.03. 2019. године.

За све ближе информације погледајте јавни конкурс на интернет страници www.opstinasokobanja.com или се обратите Одељењу за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине, канцеларија бр. 6 сваког радног дана од 08-15 часова.

Корисни линкови

Објава на Интернет страни општине Сокобања http://www.opstinasokobanja.com/node/1307Коментари

Општина Сокобања

www.opstinasokobanja.com

- -

0000000

-

еАнкете