Општина Коцељева

Јавни позив издавачима медија који се баве производњом медијског садржаја у 2019. години


Орган задужен за спровођење

 На основу члана 17. 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, број 83/2014, 58/2015 i 12/2016), члана 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, број 16/2016) и члана 57. Статута општине Коцељева („Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“, број 27/2008), Председник општине Коцељева дана 01.02.2019. године, расписује 

Назив услуге

 ЈАВНИ ПОЗИВ
ИЗДАВАЧИМА МЕДИЈА КОЈИ СЕ БАВЕ ПРОИЗВОДЊОМ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА 
У ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА У 2019. ГОДИНИ

Опис

 Предмет конкурса
Предмет конкурса је суфинансирање пројеката из буџета општине Коцељева ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2019. години а ради производње медијских садржаја информисања јавности о актуелним дешавањима од значаја за живот грађана општине Коцељеве.
 
Циљеви конкурса:
            -подршка остваривању права грађана на јавно информисање;
            -развој медијског плурализма;
            -подстицај медијског стваралаштва у свим областима јавног живота;
            -подршка остваривању права на информисање националних мањина;
            -подршка остваривању права на информисање особа са инвалидитетом;
            -подстицај медијског стваралаштва особа са инвалидитетом.
 
Износ опредељених средстава
Висина средстава предвиђених за суфинансирање пројеката из области информисања у 2019. години износи 1.500.000,00 а која су опредељена Одлуком о буџету општине Коцељева („Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“, број 30/2018) у разделу 1. глава 4. позиција 27. економска класификација 423.
Најмањи-минимални износ средстава која се могу одобрити по једном пројекту је 50.000,00 динара, док је највећи-максимални износ средстава која се могу одобрити по једном пројекту 600.000,00 динара.
Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројеката у износу до највише 80% вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног конкурсом.
Корисник средстава је дужан да пројекат реализује до 31.12.2019. године.
 

Право учешћа на конкурсу
Право учешћа на конкурсу има:
1) издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;
2) правно лице, односно предузетник које се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија.
Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.
На конкурсу се може учествовати само са једним пројектом.
Под Пројекатом се подразумева заокруженa програмскa целину или део целине (жанровска и временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса, у складу са Законом.
Издавач више медија може конкурисати с једним пројектом за сваки од медија.
 
Критеријуми за оцену пројеката
Пројекти пријављени на конкурс оцењују се према мери у којој су предложене пројектне активности подесне да остваре општи јавни интерес у олбасти јавног информисања, у складу са чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима, у складу са чланом 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног интереса, као и према мери у којој, на основу поднете документације, учесник на конкурсу пружа већу гаранцију привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
Посебно ће се оцењивати покривеност подручја емитовања, референце и техничка и кадровска опремљеност кандидата, као и сопствено учешће кандидата у финансирању пројекта са којим се кандидује.

Рокови у којима се спроводи конкурс
Пријаве са прописаном документациом се подносе поштом или на Писарници Општинске управе Коцељева закључно са 18.02.2019. године до 15:00 часова. Одлуку о избору пројеката у области јавног информисања који се суфинансирају из буџета општине Коцељева доноси Председник општине Коцељева на основу оцена пројеката коју врши Стручна конкурсна комисија од три члана, у року од 60 дана од дана закључења конкурса.
Одлука о избору пројеката биће објављена на званичној интернет страници општине www.koceljeva.gov.rs и доставља се сваком учеснику конкурса у електронској форми.
У складу са одредбама члана 25. Закона, Одлука се доноси у облику решења са образложењем. Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор. Након доношења решења, закључује се уговор о суфинансирању пројеката из области јавног информисања.
 
Потребна документација
Пријава на конкурс подноси се на обрасцу „Пријава на конкурс за доделу средстава у области јавног информисања“ која је саставни део конкурса.
Уз пријаву подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи:
1. предлог пројекта (Образац бр. 1. који је саставни део конкурса);
2. буџет пројекта (Образац бр. 1.2. који је саставни део конкурса);
3. дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Републичке радиодифузне агенције;
4. доказ о поседовању фреквенције за електронске медије;
5. изјаву о располагању одговарајућим техничким и кадровским капацитетима;
6. кратак опис сарадње са општином Коцељева.
Пријаве на конкурс се подносе Комисији за оцењивање пројеката у области јавног информисања у штампаном облику и на ЦД-у, предајом на писарници Општинска управе Коцељева или поштом, на адресу:
 
Општина Коцељева
Комисији за оцењивање пројеката у области јавног информисања
ул. Немањина 74.
15220 Коцељева
 
у затвореној коверти, са назнаком „Пријава на јавни конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Коцељева у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2019. години“ са назнаком „Не отварати пре завршетка конкурса“.
Комисија за доделу средстава задржава право да од подносиоца пријаве, по потреби, затражи додатну документацију и објашњења.
Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, пријаве упућене факсом оли електронском поштом, Комисија неће разматрати.
Контакт особа: Радован Ранисављевић, контакт телефони: 015/556-302 е-маил адреса: javnesluzbekoceljeva@gmail.com
 
Позив заинтересованим за рад у Комисији
Чланове Стручне конкурсне комисије именује Председник општине Коцељева из реда независних стручњака за медије и медијских радника који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију.
Позивају се новинарска и медијских удружења, као и медијски стручњаци заинтересовани за рад у комисији да доставе предлог за чланове комисије.
Рок за достављање предлога за чланове Комисије, исти је као и рок за подношење пријава на конкурс.
Право на предлагање чланова комисије имају новинарска и медијска удружења која су регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса.
Састав Комисије биће објављен на званичној интернет страници општине Коцељева, www.koceljeva.rs.
 
Број: 401-13/II-2019
Коцељева, 01.02.2019. године
 
                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК
                                                                                             ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
                                                                                                      Душан Илинчић

Коментари

Општина Коцељева

-

- -

0000

-

еАнкете