Општина Коцељева

Јавни позив за финансирање годишњих програма спортских организација у 2019. години


Орган задужен за спровођење

 На основу члана 21. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Коцељева (Сл.лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева бр. 34/2016), члана 21. став 1. тачке 17. Одлуке о општинској управи Коцељева („Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“, број 27/2018) и Одлуке о буџету општине Коцељева за 2019. годину („Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“, број 30/2017), Одељењe за општу управу и јавне службе Општинске управе општине Коцељева дана 01.02.2019. године расписује:

Назив услуге

 Ј А В Н И  П О З И В
за финансирање годишњих програма спортских организација у 2019.години 
(редовних такмичарских активности спортских организација) 

Опис

I. Укупан износ финансијских средстава који ће се распоредити по овом јавном позиву за финансирање годишњих програма износи 2.800.000,00 динара.

II. Финансирање редовних такмичарских активности спортских организација подразумева превоз спортиста на званична такмичења – (куп и првенствена такмичења), накнаде и дневнице за службена лица (судије, делегати, записничари, мериоци времена, лекари...), чланарине и котизације у спортским савезима, лиценцирање и чланарине за спортисте и тренере, трошкови лекарског прегледа, трошкови осигурања спортиста и спортских радника, трошкови банкарских и књиговодствених услуга, набавка спортских реквизита осим спортске опреме, трошкови путовања за лица која учествују у реализацији програма и трошкови обавезних семинара.

III. Предлог програма могу поднети Спортски савез општине Коцељева за своје чланове и спортска организација (спортски клуб и др. спортске организације) индивидуално или удружено са другим организацијама у области спорта.

             IV. Подносилац програма треба да испуни следеће критеријуме: 
- Да буде уписан у одговарајући регистар у складу са Законом,
- Да је спортска организација члан Спортског савеза општине Коцељева.
- Да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом,
- Да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако законом није другачије одређено,
- Да има седиште на територији општине Коцељева и да првенствене утакмице као домаћин, игра у спортском објекту који се налази на територији општине Коцељева,
- Да је директно одговоран за припрему и извођење програма, односно пројекта,
- Да је претходно обављао делатност најмање годину дана,
- Да испуњава услове за обављање спортских активности и делатности које су у вези са предлогом програма у складу са Законом о спорту,
- Да је са успехом реализовао одобрени програм, односно пројекат, уколико је био носилац програма ранијих година и
- Да располаже капацитетима за реализацију програма.
              
            V. Подносилац програма не може :
- Да буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности,
- Да има блокаду рачуна код пословне банке или код Управе за трезор, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања,
- Да буде у последње две године правоснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу.
              
VI. Подносиоцу програма неће се одобрити финансирање програма у поступку доделе средстава, ако:
-је лажно приказао податке у обрасцима за подношење програма или ако је пропустио да прикаже све потребне информације, нетачно или непотпуно обавести даваоца средстава о битним околностима везаним за одобрење и реализовање програма,
-својим пропустом средства по предходно одобреном програму не изврши у целини или га изврши у небитном делу,
-употреби средства ненаменски, у потпуности или делимично, или се не придржава прописаних или уговорених мера које су утврђене ради осигурања реализације програма,
-не достави у предвиђеним роковима потребне извештаје и доказе, иако га је давалац средстава претходно упозорио на неправилности и последице,
-престане да испуњава услове који су на основу закона и овог правилника потребни за добијање средстава,
-спречи или онемогући спровођење прописаних, односно уговорених контролних мера,
-није оправдао средства из буџета општине Коцељева добијена предходне године,
-се воде судски и арбитражни спорови у вези добијених средстава из буџета општине из предходних година
-је за финансирање трошкова добио средства од друге јединице локалне самоуправе.
VII. Предлог програма мора да испуњава следеће критеријуме:
1) да доприноси задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта утврђених Законом;
2) да је у складу са Законом, Националном стратегијом развоја спорта у Републици Србији и Програмом развоја спорта у општини Коцељева;
3) да је у складу са четворогодишњим програмом развоја надлежног националног спортског савеза;
4) да је у складу са спортским правилима надлежног националног спортског савеза;
5) да је у складу са условима, критеријумима и циљевима наведеним у јавном позиву, код посебних програма;
6) да се реализује на територији општине Коцељева, односно у Републици Србији, осим програма припрема и учешћа на међународним спортским такмичењима;
7) да је у складу са принципима утврђеним у документима међународних организација чија је чланица Република Србија;
8) да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта на територији општине Коцељева;
9) да ће се реализовати у текућој години;
10) да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника у програму и потребне ресурсе за реализацију програма и да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма;
11) да је, по правилу, предвиђено фазно финансирање програма.
              VIII. Подносилац програма за редовне такмичарске активности уз Пријаву доставља предлог Годишњег програма на попуњеном обрасцу 1. и копију решења о регистрацији у Агенцији за привредне регистре.
Уз предлог програма, поднет на прописаном обрасцу, подноси се документација утврђена Правилником и друга документација којом се доказује испуњеност Законом и Правилником прописаних ближих критеријума за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта и писана изјава лица овлашћеног за заступање предлагача, односно носиоца програма да не постоје препреке из члана 5. и 6. Правилника.
Образац предлога програма и документација која се доставља уз предлог програма морају бити у потпуности попуњени и достављени у три примерка, с тим да образац предлога програма треба бити достављен и у електронској форми (це-де, флеш).
Сва обавезна и пратећа документација, као и компакт-диск или флеш меморија (це-де/флеш), морају бити достављени Одељењу за општу управу и јавне службе Општинске управе Коцељева у једној запечаћеној коверти/пакету, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, препорученом поштом, куриром, или лично, на адресу општине Коцељева.
Уколико примљени предлог програма није поднет на прописан начин, овлашћено лице општине Коцељева указаће без одлагања на тај пропуст подносиоцу програма и позвати га да недостатке отклони у року од седам дана.
             IX. Након разматрања поднетих програма, Комисија утврђује предлог расподеле финансијских средстава на основу кога, Начелник Одељења доноси решење, против кога се може покренути управни спор. Предмет управног спора не може бити износ добијених средстава. Са носиоцем одобреног програма Начелник Одељења закључује уговор о реализовању програма којим се регулишу међусобна права и обавезе
X. Пријавa се подноси на прописаном обрасцу. Формат Предлога годишњег програма за финансирање редовних такмичарских активности за 2019. годину, - Образац 1. се може преузети  на интернет старници општине Коцељева: www.koceljeva.rs 
Пријава са прописаном домументациом се предаје на Писарници Општине Коцељева или поштом до закључно са 18.02.2019. године до 15:00 часова у затвореној коверти,  на адресу: 
Спортски савез Општине Коцељева 
Комисија за оцену програма којима се остварује општи интерес у области спорта 
у Општини Коцељева,
ул. Немањина 74, 15220 Коцељева
са назнаком: 
„НЕ ОТВАРАТИ – ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА“

Број: 401-13/II-2019
01.02.2019. године 
К  о ц е љ е в а 
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
                                                                                    Радован Ранисављевић

Коментари

Општина Коцељева

-

- -

0000

-

еАнкете