Општина Коцељева

Јавни позив за финансирање удружења грађана, цркава и верских заједница


Орган задужен за спровођење

 На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ број 51/09, 99/11 – др. закон и 99/11 – др. закон), члана 6. Уребе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 16/18), члана 57. Статута Општине Коцељева („Сл. лист Општине“ бр. 27/08) и члана 5. став 2. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима грађана, црквама и верским заједницама за реализовање програма од јавног интереса за општину Коцељева, („Службени лист града Шапца и општина, Богатић, Владимирци и Коцељева“, број 4/2013), Председник општине Коцељева дана 01.02.2019. године расписује
 
 

Назив услуге

 ЈАВНИ ПОЗИВ
УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА, ЦРКВАМА И ВЕРЕРКСИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
ЗА ОПШТИНУ КОЦЕЉЕВА,
РАДИ ФИНАНСИРАЊА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА У 2019. ГОДИНИ

Опис

 I.
Позивају се удружења грађана, цркве и верске заједнице да поднесу програме од јавног инетреса за општину Коцељева у обласи: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, заштите интерно расељених лица са Косова и Метохије и избеглица, подстицање наталитета, помоћи старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке, културе, информисања, заштите животне средине, одрживог развоја, заштите животиња, заштите потрошача, борбе против корупције, развијање верске традиције и унапређење верске просвете и културе, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење, црква и верска заједница искључиво и непосредно следи јавне потребе, а ради доделе средстава из буџета Општине за реализовање програма.
                  
II.
На конкурсу може да учествује удужење, црква и верска заједница:
- чије је седиште на територији општине Коцељева,
- које/ја је основана у складу са прописима којим је уређено оснивање удружења, цркава и верских заједница и да су уписани у прописани регистар,
- има усвојен годишњи план рада који обухвата програме и активности у областима које су од јавног интереса,
- које нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама осигурања,
- које је поднело извештај за претходну буџетску годину у складу са уговором о реализацији програма,
- које у последње две године правоснажном одлуком није кажњавано за прекршај или привредни преступ везан за његову делатност.
Средства за реализацију Програма од јавног интереса, могу се доделити и удружењу које има седиште ван територије општине Коцељева (међуопштинско, окружно или републичко удружење), а које окупља (чији су чланови) и грађане који имају пребивалиште на територији општине Коцељева, а такво удружење није регистровано на територији општине Коцељева.
 
III.
            Основни критеријуми и приоритети за одабир програма су:
- садржина и квалитет програма (јасно дефинисан проблем),
- да доприноси остваривању потреба и јавног интереса што већег броја корисника,
- да има значајан и дуготрајан утицај у области за коју се подноси за општину Коцељева,
- очекивани мерљиви резултати за саме кориснике
- да је обезбеђено најмање 10% од укупних трошкова програма из сопствених средстава или неког другог извора,
- да је предвиђено фазно, (у ратама) финансирање програма,
- одрживост – дали ће се активности наставити и после финсирања из буџета општине и на који начин.
 
IV.
            Укупан износ средстава планиран за финансирање програма/пројеката удружења и цркава и верских заједница за која се расписује јавни позив из буџета општине Коцељева у 2019. години износи 2.000.000,00 динара.
 
V.
Средства се додељују за програме/пројекте који ће се реализовати најкасније до 31.12.2019. године.
            Одобриће се програми/пројекти који ће минимално трајати један, а максимално десет месеци.

VI.
Уз Пријаву подноси се и следећа документација: Програм на прописаном формату, Табеларни буџет на прописаном обрасцу, Наративни буџет на прописаном обрасцу, Годишњи план рада за 2019. годину, Финансијски план за 2019. годину.
 
VII.
Пријава са свом потребном документациом доставља се у затвореној коверти на пошти или писарници Општинске управе Коцељева, улица Немањина 74. са назнаком „ЗА КОНКУРС - НЕ ОТВАРАТИ“ за Комисију за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима, црквама и верским заједницама.
Конкурсна документација може се преузети са интернет странице општине Коцељева www.koceljeva.gov.rs као и у Општинској управи Коцељева, Одељење за општу управу и јавне службе (канцеларија бр. 8.). За додатне информације можете се обратити на телефон број 015/556-302, контакт особа Радован Ранисављевић.
            Јавни конкурс остаје отворен 18 дана. Пријаве се могу подносити закључно са 18.02.2019. године до 15:00 сати.
Листу вредновања и рангирања пријављених програма/пројеката утврђује конкурсна комисија у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. Листа вредновања и рангирања објављује се на званичној интернет страници општине Коцељева, на порталу е-Управа као и на огласној табли Општинске управе Коцељева. Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана од дана објављивања листе вредновања и рангирања. На листу вредновања и рангирања учесници конкурса имају право приговора Председнику општине Коцељева у року од осам дана од дана њеног објављивања. Одлуку о приговору, која мора бити образложена, Председник општине Коцељева,  доноси у року од 15 дана од дана њеног пријема.
Одлука о избору програма/пројеката којима се из буџета општине Коцељева додељују средства Председник општине Коцељева доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора. Одлука о избору програма објављује се на званичној интернет страници општине Коцељева, на порталу е-Управа као и на огласној табли Општинске управе Коцељева.
 
 
У Коцељеви                                                                                ПРЕДСЕДНИК
Број: 401-11/II-19                                                               ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
01.02.2019. године                                                                    Душан Илинчић
Коментари

Општина Коцељева

-

- -

0000

-

еАнкете