Градска општина Земун

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске општине Земун


Назив услуге

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске општине Земун

Датум објављивања (последњег ажурирања)

01.02.2019. ( 15.03.2019.)

Орган задужен за спровођење

Градска општина Земун
Одељење за друштвене делатности, привреду и развој 

Опис

На основу члана 7. Одлуке o финансирању и суфинансирању програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске општине Земун (''Сл. лист града Београда'', бр. 38/18) и члана 37. став 1. тачка 11. Статута Градске општине Земун (''Сл. лист града Београда'', бр. 43/13 – пречишћен текст), председник Градске општине Земун, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

Јавни конкурс се расписује за пројекте цркава и верских заједница на подручју Градске општине Земун који се реализују у 2019. години.

Укупан износ средстава опредељених за финансирање и суфинансирање пројеката цркава и верских заједница је  5.000.000,00 динара.

Максимална вредност средстава која се могу определити за финансирање једног пројекта је 2.000.000,00 динара.

Средства за финансирање и суфинансирање пројеката цркава и верских заједница предвиђена су за:
-       изградњу или обнову верских објеката;
-       адаптацију или реконструкцију верских објеката;
-        инвестиционо и текуће одржавање верских објеката.

Право подношења пријаве на Јавни конкурс имају традиционалне цркве и традиционалне верске заједнице на подручју Градске општине Земункоје су регистроване у складу са Законом о црквама и верским заједницама.

(Традиционалне цркве су оне које у Србији имају вишевековни историјски континуитет и чији је правни субјективитет стечен на основу посебних закона, и то: Српска Православна Црква, Римокатоличка Црква, Словачка Евангеличка Црква а.в., Реформатска Хришћанска Црква и Евангеличка Хришћанска Црква а. в.

Традиционалне верске заједнице су оне које у Србији имају вишевековни историјски континуитет и чији је правни субјективитет стечен на основу посебних закона, и то Исламска верска заједница и Јеврејска верска заједница).

Пријаве на конкурс подносе се на Пријавном обрасцу који је саставни део конкурсне документације, који се може преузети са интернет стране Градске општине Земун (www.zemun.rs) и са портала е-Управе Републике Србије (www.euprava.gov.rs)

Потребно је доставити три примерка штампане конкурсне документације која су потписана и оверена печатом (на местима која су за то предвиђена) и један примерак електронске конкурсне документације.

Подносиоци пријава своје предлоге пројеката попуњавају на српском језику, ћириличним писмом.

Пријава у којој је конкурсна документација написана руком или писаћом машином, неће се сматрати важећом.

Неће се разматрати неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које нису у складу са условима јавног конкурса и пријаве чији подносилац није извршио досадашње обавезе према Општини у вези са пројектом који је финансиран, односно суфинансиран из буџета Општине.

Рок за реализацију пројекта  је до краја 2019. године.Давалац средстава задржава право да од учесника конкурса, по потреби, затражи додатну документацију и информације.

Пријаве и приложена документација се подносиоцима не враћају.Под потпуном пријавом подразумева се:
-    да подносилац пројекта има статус правног лица, тј. да је регистрован у складу са Законом о црквама и верским заједницама;
-         да се пројекти реализују искључиво на подручју Градске општине Земун
-        Одлуку цркве или верске заједнице о изградњи, адаптацији или реконструкцији верског објекта за који се конкурише;
-    Доказ о добијеним потребним дозволама и сагласностима надлежних органа предвиђеним законом и прописима који регулишу ову област (за пројекте изградње, одржавања и обнове верских објеката);
-        пријавни образац;
-        образац описа програма и пројекта;
-      образац буџета са обавезним трошком овлашћеног ревизора за износ преко 500.000,00 динара, у износу дo 5% укупног буџета пројекта за који се тражи фонансирање од ГО Земун;
-         образац плана активности;
-         извод из регистра надлежног органа;
-         писану изјаву о суфинансирању, односно уговор о партнерству (уколико постоји).

Уз конкурсну документацију подноси се изјава одговорног лица подносиоца пријаве, дата под кривичном и материјалном одговорношћу:

-          да су сви подаци наведени у пријави истинити и тачни;
-          да ће додељена средства бити наменски утрошена;
-          да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији пројекта са одговарајућом финансијском документацијом;
-     да ће током реализације пројекта у публикацијама и другим медијима бити назначено да је реализацију подржала-   финансирала Градска општина Земун.

Поступак јавног конкурса спроводи Комисија коју решењем именује председник Градске општине Земун. Оцењивање и избор пројеката Комисија врши на основу критеријума за доделу средстава.

Критеријуми на основу којих ће Комисија оцењивати пројекте пријављене на јавни конкурс су:
-        циљеви који се постижу реализацијом пројекта: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се пројекат спроводи;
-         референце пројекта: област у којој се реализује пројекат, дужина трајања пројекта, број корисника-верника према којима је усмерен пројекат;
-         капацитет за реализацију пројекта;
-         досадашња искуства у реализацији пројеката;
-        законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: ако су раније коришћена средства буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе. 

Критеријуми за доделу средстава за пројекте обнове и одржавања верских објеката, поред наведених у претходном ставу, су:
-       категоризација верског објекта као културног добра (изузетан значај, велики значај, споменик културе);
-       степен угрожености верског објекта;
-      значај верског објекта за културу, уметност, историју и сл. уколико верски објекат није утврђен за споменик културе, али је у поступку припреме за проглашење или је добро које ужива претходну заштиту.

Појединачни пројекти по сваком од критеријума могу бити бодовани са највише 20 бодова.

Пројекат који је предмет пријаве доставља се у једној запечаћеној пошиљци, на адресу: Град Београд, Градска општина Земун – Комисија за спровођење јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката цркава и верских заједница, 11080 Земун, ул. Магистратски трг бр.1.

Предња страна коверте мора садржати следећи текст:  „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС РАДИ ПРИКУПЉАЊА ПРЕДЛОГА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН ЗА 2019. ГОДИНУ - НЕ ОТВАРАТИ“.

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања, закључно са 16. фебруаром 2019. године.

Пријаве послате поштом морају носити жиг са датумом, најкасније 16. фебруар 2019. године, или морају бити предате закључно са 16. фебруаром 2019. године до 15.30 на писарницу Управе Градске општине Земун, 11080 Земун, ул. Магистратски трг бр.1.

Комисија ће у року од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава на јавни конкурс утврдити Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката за финансирање и суфинансирање.

Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката објављује се на огласној табли, званичној интернет страници Градске општине Земун и на порталу е-Управе.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања Листе вредновања и рангирања пријављених пројеката.

На Листу учесници конкурса имају право приговора Већу ГО Земун  у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Веће Градске општине Земун одлучује о поднетом приговору који мора бити образложен, у року од 15 дана од дана његовог пријема

На основу Листе вредновања и рангирања пријављених пројеката и одлука по приговорима, председник доноси одлуку о избору пројеката, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.

Одлука о избору пројеката цркава и верских заједница објављује се на огласној табли, званичној интернет страници Градске општине Земун и на порталу е-Управе.

Корисник средстава дужан је да пре склапања уговора надлежном органу достави изјаву да средства за реализацију одобреног пројекта нису на други начин већ обезбеђена, као и изјаву о непостојању сукоба интереса.

За додатне информације на располагању је број телефона: 3778-555,  сваког радног дана од 8 до 15 часова.

Где и како

Пријаве послате поштом морају носити жиг са датумом, најкасније 16. фебруар 2019. године, или морају бити предате закључно са 16. фебруаром 2019. године до 15.30 на писарницу Управе Градске општине Земун, 11080 Земун, ул. Магистратски трг бр.1.

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања, закључно са 16. фебруаром 2019. године. 

Правни основ

Одлука o финансирању и суфинансирању програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске општине Земун (''Сл. лист града Београда'', бр. 38/18 

Корисни линкови

http://zemun.rs/konkursi/Коментари

Градска општина Земун

www.zemun.rs

Магистарстки трг 1

0113778400

-

еАнкете