Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност

Јавни конкурс за суфинансирање програма/пројеката у области научноистраживачког развоја невладиних организација у АП Војводини


Назив услуге

Јавни конкурс за суфинансирање програма/пројеката у области научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини

Датум објављивања (последњег ажурирања)

23.01.2019. године

Орган задужен за спровођење

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност

Начин достављања пријава и рокови

Пријаве са потребном документацијом подносе се у електронској форми (на ЦД-у, УСБ-у или мајлом) и у писаној форми на адресу:

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, Булевар Михајла Пупина 16, 21101 Нови Сад
са назнаком ''ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАЗВОЈА".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Корисни линкови

http://apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs/ 

Временски оквир конкурса

Kонкурс је отворен од датума расписивања овог конкурса до утрошка средстава.

Правни основ

На основу члана 11. раздео 13, члана 20, 21, 22. став 4. члана 25. и 26. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину (''Службени лист АПВ'', број: 60/2018) и  члана 4. Правилника о критеријумима за суфинансирање програма/пројеката у области научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини 

Циљ и предмет конкурса

-     обезбеђивање услова за популаризацију и подизање квалитета научноистраживачког рада,
-     побољшање услова рада невладиних организација у циљу реализације програма/пројеката у овим областима деловања,
-     суфинансирање међурегионалних и међународних скупова у области научноистраживачке делатности,
-     суфинансирање организовања скупова, трибина, семинара, који доприносе развоју научноистраживачке делатности,
-     суфинансирање публиковања монографија, часописа, електронских публикација, специјално дизајнираних интернет презентација који доприносе популаризацији и развоју научноистраживачког рада

Висина и намена подстицајних средстава

Расподела финансијских средстава утврдиће се на основу следећих критеријума:

1) врста, значај и разлог планираног програма/пројекта;
2) подршка и развој програмској и организационој делатности невладиних организација која је усмерена на популаризацију и подизање квалитета научноистраживачког рада;
3) реализација интердисциплинарних програма/пројеката невладиних организација као и оних с међународним учешћем;
4) подршка издавачкој делатности (у папирној, електронској и интернет форми) невладиних организација у областима које доприносе популаризацији и развоју научноистраживачке делатности;
5) обезбеђивање бољих услова за реализацију научноистраживачке делатности невладиних организација;
6) укупних трошкова потребних за реализацију програма/пројеката;
7) висине финансирања из других извора;
8) оцене конкурсне документације.

Финансијска средства за суфинансирање програма/пројеката у области научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини предвиђена су буџетом Аутономне покрајине Војводине, а износ средстава утврђује се годишњим финансијским планом Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност

Корисници средстава

невладинe организацијe у Аутономној покрајини Војводини 

Потребна документација којом се доказује испуњеност услова за учешће на конкурсу

1.   потписан и оверен Образац пријаве у два примерка, као и један примерак у електронској форми (на ЦД-у или мејлом на адресу: aleksandar.mihajlov@vojvodina.gov.rs у Word формату)

2.   фотокопија регистрације невладине организације (решење о упису у АПР-а)

3.   фотокопија потврде о пореском индентификационом броју (ПИБ)

4.   званичан доказ о отвореном рачуну у Управи за трезор (подаци о подрачуну корисника јавних средстава и фотокопија депо картона)

5.   детаљан финансијски план у форми табела које су приложене у наставку. 

Обим активности и поступања покрајинског секретаријата

Решење о реализацији суфинансирања доноси покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност.

По потреби, пре доношења одлуке о суфинансирању покрајински секретар може тражити мишљење стручног савета из одговарајуће научне области.

Секретаријат прати реализацију суфинансирања путем писмених извештаја и финансијског извештаја с документацијом, које подносе носиоци суфинансирања у року од 15 дана по повратку са скупа.

Поступак доношења одлуке

Пријава на конкурс подноси се у виду обрасца, чију садржину утврђује Секретаријат. Овај образац може се преузети на званичној интернет презентацији Секретаријата

Секретаријат образује комисију за спровођење конкурса. Комисија доставља образложени предлог покрајинском секретару, који доноси решење о реализацији суфинансирања.

Решење о реализацији суфинансирања доноси покрајински секретар.

Секретаријат може од подносиоца пријаве, по потреби, затражити додатну документацију или информације. Секретаријат ће о резултатима Конкурса писмено обавестити подносиоце пријаве.

Секретаријат прати и контролише реализацију суфинансирања програма/пројеката у области научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини на основу писмених извештаја с финансијском документацијом које су наведене организације дужне да поднесу, на прописаном обрасцу, у року од 15 дана након завршетка реализације програма/пројекта.

Време закључења уговора

до 30 дана.

Услови коришћења средстава

Право учешћа на јавном конкурсу имају невладине организације регистроване у Аутономној покрајини Војводини.
Невладине организације које конкуришу морају испуњавати услов да су регистроване најкасније до 31. децембра 2018. године.

Контакт за додатне информације

Александар Михајлов, телефон: 021/487-45-75, e-mail: aleksandar.mihajlov@vojvodina.gov.rs 

Информације о могућности преузимања документације у електронској форми

образац се може преузети на сајту Секретаријата http://apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs/ 

Оригинални обрасци

Образац за конкурисање се може преузети на сајту Секретаријата http://apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs/ , а Пријаву са потребном документацијом (два примерка) доставити у затвореној коверти, са назнаком: ''за учешће на научном скупу'', на адресу:

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност
Булевар Михајла Пупина 16
21101 Нови Сад

или предати на Пријемној канцеларији-Писарници.Коментари

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност

-

- -

-

-

еАнкете