Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији аутономне покрајине војводине за 2019. годину


Назив услуге

Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији аутономне покрајине војводине за 2019. годину

Датум објављивања (последњег ажурирања)

25.01.2019. 

Орган задужен за спровођење

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 

Правни основ

У складу с чланом 3. став 1 и чланом 4. Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава црквама и верским заједницама („Сл. лист АПВ“, број 54/2014) и чланом 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Сл. лист АПВ“, број 60/2018). Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама расписује

Општи услови конкурса

У складу са чланом 4. Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава црквама и верским заједницама, средства се одобравају за суфинансирање обављања градитељске, добротворне и научне делатности регистрованих традиционалних цркава и верских заједница, као и организација и установа чији су они оснивачи, а које делују на територији Аутономне Покрајине Војводине.*

Укупан износ средстава за расподелу по конкурсу је 9.957.000,00 динара.

По конфесијама износи су следећи: Српска православна црква – 5.277.000,00 динара (Бачка епархија – 1.554.000,00 динара; Банатска епархија – 1.662.000,00 динара; Сремска епархија – 1.955.000,00 динара и Шабачка епархија – 106.000,00  динара); Римокатоличка црква – 2.888.000,00  динара (Суботичка бискупија – 1.444.000,00  динара, Зрењанинска бискупија – 802.000,00 динара и Сријемска бискупија – 641.000,00 динара); Исламска заједница – 219.000,00 динара; Словачка евангелистичка а.в. црква – 408.000,00 динара; Јеврејска заједница – 209.000,00 динара; Реформатска хришћанска црква – 219.000,00 динара; Евангелистичка хришћанска црква – 200.000,00 динара; Гркокатоличка црква – 219.000,00 динара и Румунска православна црква – 319.000,00 динара.

Пријаве на конкурс подносе се на српском језику или језику националних мањина који је у службеној употреби у Аутономној Покрајини Војводини, с прецизном назнаком за коју намену се средства траже, у износима заокруженим на хиљаде динара.

Рок за подношење Пријаве на Конкурс је 30 дана од дана објављивања у дневном листу „Дневник‟.

Пријава мора да садржи:

-          Основни опис потреба обнове храма – цркве као што су: назив храма; место где се налази храм; када је саграђен; датум од када се води као заштићени споменик културе и краћи опис инвестиционог захвата са спецификацијом трошкова.
-          број рачуна отворен у Управи за трезор Министарства финансија.

Пријаве се подносе лично, предајом на Писарници покрајинских органа управе у Новом Саду, у приземљу зграде Покрајинске владе, или се упућују поштом на адресу: Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, 21 000 Нови Сад, Бул. М. Пупина 16.

Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима који се могу добити на поменутим адресама или скинути са интернет адресe www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, неће бити разматране.

Под неблаговременим пријавама сматрају се пријаве:
-      пристигле након истека рока предвиђеног у конкурсу.

Под недопуштеним пријавама сматрају се пријаве:
-      које су поднела неовлашћена лица и субјекти који нису предвиђени конкурсом, односно оне које се не односе на конкурсом предвиђене намене.

Под неразумљивим и непотпуним пријавама сматрају се пријаве:
-      које су непотписане, с непопуњеним рубрикама, попуњене графитном оловком, ако недостатак није отклоњен ни у накнадном року;
-      које нису поднете на одговарајућем обрасцу;
-      без одговарајућег рачуна отвореног у Управи за трезор Министарства финансија;
-      које садрже неразумљиве и нечитке податке.

Исто тако, пријава подносиоца  који је у претходном периоду добио финансијска средства, а није их оправдао, тј. није доставио комплетан извештај о утрошку финансијских средстава, неће бити разматрана.

Покрајински секретаријат за за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама задржава право да од подносиоца пријаве, према потреби, затражи додатну документацију и информације, односно да за доделу помоћи одреди испуњење потребних услова.

Подносилац пријаве обавезује се да новчана средства користи искључиво за намену за коју су додељена, а да неутрошена средства врати буџету Аутономне Покрајине Војводине.

Подносилац пријаве обавезује се да Покрајинском секретаријату за за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама у року од 15 дана од дана када је у потпуности искористио новчана средства, а најкасније до 31. децембра 2019. године, достави финансијски извештај о утрошку средстава са спецификацијом трошкова из својих евиденција, као и финансијску документацију о утрошку средстава (уговоре, фактуре, фискалне рачуне, отпремнице и изводе из банке преко које обавља платни промет).

Уколико  се на корисника средстава из овог Конкурса односи  члан 2. став 1. тачка 2 Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Р. Србије”, број 124/2012), односно уколико ће се средства остварена по овом конкурсу користити за набавку радова, добара или услуга, а учешће јавних средстава чини више од 50% вредности набавке, корисник средстава ће се сматрати наручиоцем и у обавези је да примењује Закон о јавним набавкама. Дакле,корисници средстава су дужни да поступе у складу са овим законом.

Решење о додели средстава доноси покрајински секретар. Резултати и исход конкурса биће објављени на званичном сајту  Секретаријата. Решење о додели средстава је коначно.

Пријаве и приложена документација не враћају се подносиоцима.

Додатне информациjе  могу се добити радним данима од 11 до 14 часова, на телефонe 021/487-4738.                                   

_________
*Регистроване цркве и верске заједнице које делују на територији АП Војводине, као и организације и установе чији су оне оснивачи, право на доделу средстава могу остварити путем захтева који подносе непосредно покрајинском секретару у току године.

Корисни линкови

www.kultura.vojvodina.gov.rs Коментари

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

-

- -

-

-

еАнкете