Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Конкурс за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2019. години


Назив услуге

Конкурс за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2019. години 

Датум објављивања (последњег ажурирања)

25.01.2019.

Орган задужен за спровођење

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 

Правни основ

На основу члана 76. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.), члана 41. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Сл. гласник РС”, бр. 99/09 и 67/12 - Oдлука УС), члана 11. и 12. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 60/18), члана 15. и 24.  Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ‟, бр. 37/14, 54/14 – др. Одлука, 37/16 и 29/17) и у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Сл. гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17) Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама  расписује Конкурс.

Предмет конкурса

ПРЕДМЕТ конкурса је подршка пројектима савременог стваралаштва на територији АП Војводине у области:

1. ВИЗУЕЛНА УМЕТНОСТ И МУЛТИМЕДИЈА (самосталне/колективне изложбе, колоније, награде, резиденцијални програми; манифестације и фестивали; гостовања/међународна сарадња и пројекти аматерског стваралаштва) у укупном износу од: 6.100.000,00 динара (словима: шестмилиона динара и 00/100)

2. КЊИЖЕВНО СТВАРАЛАШТВО И ИЗДАВАШТВО (објављивање до сада необјављених публикација насталих на српском језику из књижевности, уметности и друштвено-хуманистичких наука у области културе; објављивање часописа који излазе на српском језику у штампаној или електронској форми из књижевности, уметности и друштвено-хуманистичких наука у области културе, као и часописа за децу, књижевне награде, фестивали и манифестације) у укупном износу од: 10.000.000,00 динара (словима: десетмилионашестоседамдесетхиљада динара и 00/100)

3. СЦЕНСКО СТВАРАЛАШТВО (Продукција и интерпретација позоришних представа, манифестације и фестивали од покрајинског значаја, оперске представе, оперете, балетске представе-уметничка игра, награде, гостовања/међународна сарадња;  пројекти аматерског стваралаштва) у укупном износу од 18.000.000,00 динара (словима: осамнаестмилионадинара и 00/100)

4. МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО (музичко стваралаштво – компоновање музичког дела; музичко издаваштво – партитуре и продукција ауторског материјала (ЦД и ДВД); фестивали и манифестације, такмичења у области музике, награде, гостовања/међународна сарадња, пројекти аматерског стваралаштва) у износу од 20.000.000,00 динара (словима: двадесетмилионадинара и 00/100).

Право учешћа на конкурс

Право учешћа на Конкурсу имају субјекти у култури, у смислу чл. 21. и 73. Закона о култури,са седиштем на територији АП Војводине и то:

1.    Визуелна уметност и мултимедија
·         установе културе чији оснивач није АП Војводина  и
·         удружења у култури.

2.    Књижевно стваралаштво и издаваштво
·         установе културе чији оснивач није АП Војводина,
·         привредна друштва и предузетници регистровани за обављање делатности у култури,
·         удружења у култури.

3.    Сценско стваралаштво
·         јавна нефинансијска предузећа и организације,
·         установе културе чији оснивач није АП Војводина,
·         удружења у култури.

4.    Музичко стваралаштво
·         привредна друштва и предузетници регистровани за обављање делатности у култури,
·         установе културе чији оснивач није АП Војводина,
·         удружења у култури.

Начин пријаве на конкурс

Пријава на Kонкурс подноси се на попуњеном пријавном обрасцу и то за област:

1.              Визуелна уметност и мултимедија, Сценско стваралаштво и Музичко стваралаштво

2.              Пријава за финансирање - суфинансирање пројеката савременог стваралаштва  у АП Војводини у 2019. години. Обавезно заокружити за коју од наведених области се конкурише.

3.              Књижевно стваралаштво и издаваштво

Пријава за финансирање - суфинансирање пројеката  савременог стваралаштва у АП Војводини у 2019. години – за објављивање часописа

Пријава за финансирање - суфинансирање пројеката  савременог стваралаштва у АП Војводини у 2019. години – за објављивање до сада необјављених публикација на српском језику

Пријава за финансирање - суфинансирање пројеката  савременог стваралаштва у АП Војводини у 2019. години – за књижевне награде, манифестације и фестивале.

Обрасци пријава могу се преузети на званичној интернет страници Секретаријата www.kultura.vojvodina.gov.rs  или у просторијама Секретаријата.

Пријаве се подносе лично, предајом писарници покрајинских органа управе у Новом Саду (зграда Покрајинске владе, у периоду од 9 до 14 сати) или се упућују поштом на адресу са назнаком:

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
- Конкурс за финансирање - суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2019. години -

Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Дневник“.

Датум предаје пошиљке овлашћеној пошти сматраће се датумом предаје пријаве по конкурсу.
Под потпуном пријавом подразумева се уредно попуњен и оверен адекватан Пријавни образац са свим припадајућим прилозима.
Пријава и приложена документација се подносе у једном примерку и не враћају се подносиоцима пријава.
Подносилац може поднети највише три пројектне пријаве по области.
Резултати Конкурса се објављују на званичној интернет страници Секретаријата и у просторијама Секретаријата.

Критеријуми за одабир пројеката који ће се финансирати - суфинансирати

Одабир пројеката који ће се финансирати-суфинансирати вршиће се у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе.

О избору пројеката по расписаном јавном конкурсу одлучује Комисија.

Комисија неће узимати у разматрање пријаве:
- којима се аплицира након наведеног рока,
- послате на неадекватном Пријавном обрасцу,
- са непотпуном документацијом,
- послате путем факса или електронске поште,
- непотписане и неоверене пријаве,
- пријаве подносилаца којима је Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама током 2018. године доделио средства на име финансирања или суфинансирања пројеката у култури, а који нису поднели извештај о њиховој реализацији у предвиђеном року или је утврђен ненаменски утрошак додељених средстава.

Изузетно, комисија може да одлучи да се финансирају – суфинансирају пројекти подносиоца пријаве чије је седиште ван територије АП Војводине, а који својим уметничким квалитетом и значајем доприносе обогаћивању културе и промоцији културних садржаја у АП Војводини.

Све наведене активности односе се и на пројекте који омогућавају унапређивање родне равноправности, доступност културних садржаја деци и младима, као и особама са инвалидитетом, у оквиру наведених области.

Трошкови горива, угоститељске услуге и трошкови репрезентације се признају највише у износу до 5% од укупног износа додељених средстава. Ови трошкови могу бити признати у износу већем од 5% у изузетним случајевима, када је пројекат таквог садржаја да укључује ове елементе (исхрана учесника на фестивалима, превоз и сл.), а које ће Комисија посебно разматрати и одобравати.

Секретаријат неће финансирати и суфинансирати сталне трошкове (грејање, струја, телефон, закуп простора и сл.) и плате запослених код подносиоца пријаве, а такође ни набавку опреме, осим у изузетним случајевима када је пројекат таквог садржаја да укључује ове елементе, а које ће Комисија посебно разматрати и одобравати.

Додатне информациjе се могу добити у Секретаријату сваког радног дана од 10.00 до 14.00 часова на наведене бројеве телефона, као и на наведене електронске адресе:

  - Визуелна уметност и мултимедија, Мирјана Зечевић 021/487 4507 mirjana.zecevic@vojvodina.gov.rs.
  - Књижевно стваралаштво и издаваштво, Бојана Беговић 021/487 4437 bojana.begovic@vojvodina.gov.rs.
  - Музичко стваралаштво, Немања Нешић 021/487 4560 nemanja.nesic@vojvodina.gov.rs
  - Сценско стваралаштво, Наталија Јосиповић 021/487 4264 natalija.josipovic@vojvodina.gov.rs

Корисни линкови

www.kultura.vojvodina.gov.rs Коментари

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

-

- -

-

-

еАнкете