Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа Срба у региону у 2019. години


Назив услуге

Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа  Срба у региону у 2019. години

Датум објављивања (последњег ажурирања)

25.01.2019. 

Орган задужен за спровођење

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским зајдницама

Правни основ

На основу члана 76. Закона о култури („Сл. гласник РС‟, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.), члана 41. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Сл. гласник РС”, бр. 99/09 и 67/12 - Oдлука УС), члана 11. и 12. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Сл. лист АПВ‟, бр. 60/18), члана 15. и 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ‟, бр. 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16 и 29/17), у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС‟, 105/16 и 112/17), Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама расписује конкурс.

Општи услови конкурса

1.  Пријавa на Kонкурс подноси се на обрасцу Пријаве за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа  Срба у региону у 2019. години, која се може преузети са интернет странице Секретаријата: www.kultura.vojvodina.gov.rs, са пратећом документацијом.

2.  Под потпуном Пријавом подразумева се:
·       уредно попуњен и оверен образац Пријаве,
·       достављен детаљан опис пројекта/програма (у прилогу),
·       детаљно разрађен буџет пројекта/програма по врстама трошкова (у Пријави),
·       опис стручних капацитета подносиоца, односно реалиизатора пројекта/програм (у прилогу), и
·       достављена обавезна пратећа документација наведена у Пријави (део II – ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ).

3. За тачност података унетих у Пријаву одговара Подносилац пријаве.

4. Пријаве са обавезним прилозима подносе се у 1 (једном) потписаном и овереном примерку, предајом Писарници покрајинских органа управе (зграда Покрајинске владе у Новом Саду, у периоду од 9 до 14 часова) или се упућују поштом на адресу:

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
(Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа  Срба у региону у 2019. години)

Рок за подношење Пријаве на Конкурс је 30 дана од дана објављивања у листу „Дневник“, a резултати Конкурса се објављују на званичној интернет страници Секретаријата.

5.  Секретаријат задржава право да од Подносиоца који су благовремено поднели пријаве, по потреби, затражи додатну документацију и информације.

6.  О избору пројеката и програма по расписаном јавном конкурсу одлучује комисија коју образује Секретаријат, на основу чега покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама доноси решење о распоређивању средстава, које је коначно и које се објављује на званичној интернет страници Секретаријата www.kultura.vojvodina.gov.rs.

7.  Пријавe достављене након наведеног рока, пријаве са непотпуном документацијом, пријаве послате путем факса или електронске поште, непотписане и неоверене пријаве, као и пријаве корисника којима је Секретаријат у 2018. години доделио средства на име финансирања или суфинансирања програма и пројеката, а који нису поднели извештај о њиховој реализацији, неће се узимати у разматрање.

8.  Пријаве и приложена документација се НЕ ВРАЋАЈУ.

Додатне информације о Конкурсу се могу добити у Секретаријату на телефон: 021/487-4642, имејл: slavko.matic@vojvodina.gov.rs, или на телефон:  021/487-4548, имејл: sladjana.stanojevic@vojvodina.gov.rs.

Посебни услови конкурса

На Конкурсу МОГУ да учествују удружења из области културе са седиштем на територији АП Војводине који својим радом доприносе очувању, неговању, презентовању, промовисању и преношењу знања о традиционалном народном стваралаштву Срба у АП Војводини, као и удружења, органи српских самоуправа и други субјекти у култури који су у земљама региона регистровани за обављање културних делатности и који се баве заштитом, неговањем и презентовањем културног стваралаштва Срба у матичним земљама. 

Критеријуми за доделу новчаних средстава

Пројекти и програми у области истраживања, заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и истраживања, заштите и очувања културног наслеђа Срба у региону, који се суфинансирају из буџета АП Војводине у 2018. години морају:

-      садржински да одговарају наведеним областима Конкурса,
-      да испуњавају опште и посебне услове прописане Конкурсом, и
-      да одговарају критеријумима и мерилима утврђеним Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС‟, бр. 105/16 и 112/17), која је истакнута на интернет страници Секретаријата.

Секретаријат неће суфинансирати сталне трошкове (грејање, струја, телефон, ПТТ трошкови, и слично), као ни плате запослених.

Корисни линкови

www.kultura.vojvodina.gov.rsКоментари

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

-

- -

-

-

еАнкете