Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Конкурс за финансирање - суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2019. години


Назив услуге

Конкурс за финансирање - суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2019. години

Датум објављивања (последњег ажурирања)

25.01.2019. 

Орган задужен за спровођење

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 

Правни основ

На основу члана 76. Закона о култури („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), члана 41. став 1. тачка 1, 2. и 10. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Сл. гласник РС”, бр. 99/09 и 67/12 - Oдлука УС),  члана 11. и 12. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Сл. лист АП Војводине‟, бр. 60/18), члана 24. Покрајинске скупштинске oдлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16 и 29/17) и у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Сл. гласник РС‟, бр. 105/16 и 112/17), Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама расписује

Општи услови конкурса

1.    На Конкурсу могу да учествују искључиво јавне општинске и градске библиотеке чији су оснивачи јединице локалне самоуправе и које су регистроване на подручју АП Војводине (индиректни корисници средстава буџета општина и градова на територији АП Војводине).

2.    Пријавa на Kонкурс подноси се на обрасцу Пријаве за суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2019. години, која се може преузети са интернет страници Секретаријата: www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Уз Пријаву се обавезно подноси и пратећа документација наведена у Пријави (део II – ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ).

За тачност података унетих у Пријаву одговара Подносилац пријаве.

3.    Рок за подношење Пријаве на Конкурс је 30 дана од дана објављивања у дневном листу „Дневник“, a резултати Конкурса се објављују на званичној интернет страници Секретаријата.

4.    Пријава се подноси лично у 1 (једном) потписаном и овереном примерку, предајом писарници покрајинских органа управе (зграда Покрајинске владе у Новом Саду) или се упућују поштом на адресу:

Покрајински секретаријат за културу, jавно информисање и односе с верским заједницама
21 000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
(Конкурс за суфинансирање набавке књига и  других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2019. години)

5.    Секретаријат задржава право да од подносиоца који су благовремено поднели пријаве, по потреби, затражи додатну документацију и информације.

6.    Пријавe које се доставе након наведеног рока, пријаве са непотпуном документацијом, пријаве послате путем факса или електронске поште, непотписане и неоверене пријаве, као и пријаве корисника којима је Секретаријат током 2018. године доделио средства на име финансирања или суфинансирања пројеката и програма у култури, а који нису поднели извештај о њиховој реализацији у предвиђеном року неће се узимати у разматрање. Подносилац пријаве губи право учешћа на овом конкурсу, као и на конкурсима које Секретаријат распише наредне године, уколико се утврди да је у пријави навео нетачне и неверодостојне податке.

7.    Додатне информације о Конкурсу могу се добити у Секретаријату на телефон број 021/487-4872, контакт особа Тамара Бенц Рајчетић, e-mail: tamara.benc-rajcetic@vojvodina.gov.rs.

8.    О избору пројеката по расписаном јавном конкурсу одлучује комисија коју образује Секретаријат, на основу чијег предлога покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама доноси решење о распоређивању средстава, која ће бити објављена на званичној интернет страници Секретаријата.

9.    Пријаве на конкурс подносе се на посебном пријавном обрасцу који је саставни део конкурсне документације, а који се објављује на званичној интернет страници органа који расписује конкурс.

Под потпуном пријавом подразумева се:
     1) уредно попуњен и оверен образац пријаве;
     2) детаљни опис пројекта;
     3) детаљно разрађен буџет пројекта;
     4) подаци о стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца, односно реализатора пројекта;
     5) као и други документи наведени у тексту конкурса.

10. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису у складу са условима јавног конкурса не разматрају се.

11. Пријаве и приложена документација не враћају се подносиоцима.

Критеријуми за доделу новчаних средстава

Расподела средстaва за набавку књига и других публикација вршиће се, у складу с Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС‟ бр. 105/2016, 112/2017), која је истакнута на интернет страници Секретаријата, пропорционално броју активних чланова јавне општинске или градске библиотеке у односу на укупан број становника те општине или града, а у складу са висином средстава планираних за Конкурс.

Корисни линкови

www.kultura.vojvodina.gov.rsКоментари

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

-

- -

-

-

еАнкете