Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2019. години


Назив услуге

Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања  културног наслеђа у АП Војводини у 2019. години

Датум објављивања (последњег ажурирања)

25.01.2019. 

Орган задужен за спровођење

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 

Правни основ

На основу члана 76. Закона о култури („Сл. гласник РС‟, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.), члана 41. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”, бр. 99/09 и 67/12 - Oдлука УС), члана 11. и 12. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Сл. лист АП Војводине‟, бр. 60/18), члана 15. и 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АП Војводине‟, бр. 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16 и 29/17), у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС‟, број 105/16 и 112/17), Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама расписује

Општи услови конкурса

1.   Пријавa на Kонкурс подноси се на обрасцу Пријаве за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2019. години  - која се може преузети са интернет странице Секретаријата, са пратећом документацијом.

2.   Под потпуном Пријавом подразумева се:
·       уредно попуњен и оверен образац Пријаве,
·       достављен детаљан опис пројекта (у прилогу),
·       детаљно разрађен буџет пројекта по врстама трошкова (у Пријави),
·       опис стручних капацитета подносиоца, односно реалиизатора пројекта (у прилогу), и
·       достављена обавезна пратећа документација (наведена у Пријави, део II – ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ).

3. За тачност података унетих у Пријаву одговара Подносилац пријаве.

4. Пријаве са обавезним прилозима подносе се у 1 (једном) потписаном и овереном примерку, предајом Писарници покрајинских органа управе (зграда Покрајинске владе у Новом Саду), у периоду од 9 до 14 часова или се упућују поштом на адресу:

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
2100 Нови Сад, Булевар Михајла Пупна 16
(Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2019. години)

Рок за подношење Пријаве на Конкурс је 30 дана од дана објављивања у дневном листу „Дневник“, a резултати Конкурса се објављују на званичној интернет страници Секретаријата.

5.  Подносилац пријаве може да конкурише највише са 3 пројекта. За сваки пројекат подноси се посебна Пријава и пратећа документација.

6.  Секретаријат задржава право да од Подносиоца који су благовремено поднели пријаве, по потреби, затражи додатну документацију и информације.

7.  О избору пројеката по расписаном јавном конкурсу одлучује комисија коју образује Секретаријат, на основу чега покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама доноси решење о распоређивању средстава, које је коначно и које се објављује на званичној интернет страници Секретаријата www.kultura.vojvodina.gov.rs.

8.  Пријавe достављене након наведеног рока, пријаве са непотпуном документацијом, пријаве послате путем факса или електронске поште, непотписане и неоверене пријаве, као и пријаве корисника којима је Секретаријат у 2018. години доделио средства на име финансирања или суфинансирања пројеката, а који нису поднели извештај о њиховој реализацији, неће се узимати у разматрање.

9.  Пријаве и приложена документација се НЕ ВРАЋАЈУ.

10.  Додатне информације о Конкурсу се могу добити у Секретаријату на телефон 021/487-45-34, и-мејл: dusica.juribasic@vojvodina.gov.rs.

Посебни услови конкурса

1.    На Конкурсу МОГУ да учествују:

- у oбласти Истраживање, заштита, очување и промоција непокретног културног наслеђа – ЈЛС у сарадњи са територијално надлежним установама заштите културног наслеђа; установе заштите културног наслеђа и друге установе културе - у сарадњи са установама заштите културног наслеђа, о чему, уз конкурсну документацију, достављају мишљење надлежне установе заштите, са пројектима заштите културног наслеђа за које су испуњени услови наведени у Пријави (део II – ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ), и

- у области: Истраживање, заштита, очување и промоција покретног и нематеријалног културног наслеђа - установе заштите културног наслеђа; друге установе културе - у сарадњи са установама заштите културног наслеђа, о чему, уз конкурсну документацију, достављају мишљење територијално надлежне установе заштите, као и удружења грађана која се баве едукацијом, промоцијом и презентацијом културног наслеђа - у сарадњи с територијално надлежним установама заштите културног наслеђа.

Критеријуми за доделу новчаних средстава

Пројекти у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини који се финансирају или суфинансирају из буџета АП Војводине у 2019. години морају:

-      садржински да одговарају наведеним областима и приоритетима Конкурса,
-      да испуњавају опште и посебне услове Конкурса, и
-      да су усклађени с Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС‟, бр. 105/2016 и 112/17), која је истакнута на интернет страници Секретаријата.

Секретаријат неће суфинансирати сталне трошкове (грејање, струја, телефон, ПТТ трошкови, закуп простора и слично), као ни плате запослених.

Корисни линкови

www.kultura.vojvodina.gov.rsКоментари

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

-

- -

-

-

еАнкете