Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација обавља послове државне управе који се односе и на: област телекомуникација, односно електронских комуникација и поштанског саобраћаја; уређење и безбедност у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; инспекцијски надзор; утврђивање стратегије и политике развоја електронских комуникација и поштанског саобраћаја; организовање финансијске и техничке контроле; међународне послове у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; мере за подстицање истраживања и развоја у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; утврђивање предлога плана намене радио-фреквенцијских опсега и доношење плана расподеле радио фреквенција; одлучивање о условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција; утврђивање списка основних услуга електронских комуникација (универзални сервис) које треба да пруже оператори, као и друге послове одређене законом.

Конкурс за доделу дотација намењених за пројекте развоја туризма у 2019. години (удружења)


Назив услуге

Конкурс за доделу дотација намењених за пројекте развоја туризма у 2019. години (удружења)

Датум објављивања (последњег ажурирања)

13.05.2019.

Орган задужен за спровођење

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Опис

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписује јавни конкурс за доделу дотација за финансирање пројеката области развоја туризма у 2019. години  до износа 60.000.000 динара, средстава опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину.

Коришћење средстава

Право на коришћење бесповратних средстава са економске класификације економске класификације 481 - Дотације невладиним организацијама имају непрофитне институције, ако се тим пројектима обезбеђује:

1)   промоција туристичких производа, туристичких дестинација и туристичких простора Србије и подстицање унапређења рецептивне туристичко-угоститељске понуде;

2) унапређење и реализација статистичких истраживања и методологије сателитских рачуна

3) едукација и тренинзи у туризму.

Учешће средстава министарства у финансирању пројеката може износити до 50% укупне вредности пројекта.

За правдање наменског трошења средстава, неопходно је доставити докумeнтацију којом се правда двоструки износ средстава дозначених од стране министарства (сопствена средстава и средстава министарства).

Подносилац захтева за одобрење средстава за наведене пројекте може да оствари право на коришћење дотације само по једном захтеву у току буџетске године.

Рокови реализације пројеката који се финанисирају из средстава дотација не могу бити дужи од 12 месеци.

Критеријуми за  коришћења средстава

Додела средстава за финансирање пројеката вршиће се у складу са следећим критеријумима:

1)         референце пројекта: област у којој се реализује пројекат, дужина трајања пројекта, укупан број лица потребан за реализацију пројекта;
2)         испуњеност циљева, односно  утицај на развој туристичких производа и туристичких простора, као и усклађеност са Стратегијом развоја туризма;
3)         оцена сразмерности тражених средстава и очекиваних резултата;
4)         одрживост пројекта;
5)         обезбеђеност суфинансирања из других извора: сопствених прихода, буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова ЕУ, донација, легата, кредита и друго;
6)         испуњеност уговорних обавеза за средства одобрена у ранијем периоду.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ДОТАЦИЈА НАМЕЊЕНИХ ЗА ПРОЈЕКТЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА

Критерујум: Референце пројекта; Опис: Оцењују се битне референце пројекта: област у којој се пројекат реализује, дужина трајања пројекта, укупан број лица потребан за реализацију пројекта; Максималан број бодова 20

Критерујум: Испуњеност циљева; Опис: Колико предложени пројекат испуњава циљеве Конкурса? Оцењује се у којој мери предложени пројекат утиче на  промоцију и унапређење квалитета туристичких производа и туристичких простора и унапређење рецептивне туристичко угоститељске понуде, односно унапређење система праћења остварених резултата у туризму, као и усклађеност са Стратегијом развоја туризма; Максималан број бодова 20

Критерујум: Оцена сразмерности тражених средстава и очекиваних резултата; Опис: Оцењује се сразмерност тражених средстава у односу на очекиваних допринос реализације предложеног пројекта; Максималан број бодова 15

Критерујум: Одрживост пројекта; Опис: Каква је могућност одрживости предложеног пројекта која има за циљ унапређење развоја туризма?; Максималан број бодова 15

Критерујум: Обезбеђеност суфинансирања из других извора; Опис: Оцењује се сразмерност тражених средстава од Министарства у односу на средства обезбеђена из других извораа: сопствених прихода, буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова ЕУ, донација, легата, кредита и друго; Максималан број бодова 15

Критерујум: Испуњеност уговорних обавеза за средства одобрена у ранијем периоду; Опис: Оцењује се поштовање уговорних обавеза за средства одобрена у ранијем периоду; Максималан број бодова 15

Максималан број бодова 100

Захтев за коришћење средстава и прилози

Захтеви за коришћење средстава са прилозима подносе се закључно са 31.03.2019. године.

Захтев за коришћење средстава, између осталог, садржи основне податке о подносиоцу захтева, основне податке о пројекту, план финансирања пројекта  и време реализације пројекта.

Министарство, по службеној дужности, утврђује да ли је удружење уписано у регистар удружења Агенције  за привредне регистре.

Подносилац захтева доставља и следећу документацију:

- табеларни приказ буџета пројекта,
- изјаву да средства за реализацију пројекта нису већ обезбеђена на други начин (образац изјаве 1),
- изјаву о непостојању сукоба интереса (образац изјаве 2),
- интерни акт о антикорупцијској политици,
- статут подносиоца захтева оверен печатом удружења/задужбине/фондације, уколико није јавно доступан на сајту Агенције за привредне регистре (циљеви из статута морају да се односе на област у којој се програм реализује, односно на област развоја туризма и угоститељства),
- ОП образац - копија оверена у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС“, бр. 93/14, 22/15 и 87/18).

Картон депонованих потписа из Управе за трезор потребно је доставити приликом потписивања уговора са Министарством.

Образац захтева , као и обрасци изјава могу се преузети са званичне интернет презентације министартва www.mtt.gov.rs.

За сваку буџетску годину подноси се нови захтев. Неблаговремени и непотпуни захтеви неће бити узети у разматрање.

Захтев за коришћење средстава подноси се Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Сектор за туризам, Немањина бр. 22-26, Београд, искључиво путем поште или писарнице министарства.

Захтев и приложена документација остају трајно у архиви Министарства и не враћају се подносиоцу.

Избор пројеката који ће бити суфинансирани

Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката сачињава се у складу са прописаним критеријумима. За сваки пријављени пројекат Комисија за одлучивање о захтеву за коришћење средстава (у даљем тексту: Комисија) одређује број бодова посебно за сваки критеријум који се оцењује, а укупна оцена предлога пројекта се формира као збир бодова који су одређени за поједине критеријуме. Предлог програма који добије мање од 50 бодова у збиру, не може бити суфинансиран и сматраће се да је укупна оцена пројекта „не задовољава“.

Листу вредновања и рангирања пројеката, у року од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава, утврђује Комисија. Предметна листа се објављује на званичној интернет презентацији Министарства www.mtt.gov.rs и Порталу еУправа.

На листу вредновања и рангирања пројеката учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Образложену одлуку о приговору комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Коначна ранг листа пројеката који ће бити финансирани из средстава Министарства, такође, објављује се на званичној интернет презентацији Министарства и Порталу еУправа, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.

Уговор о коришћењу бесповратних средстава

O захтеву за коришћење средстава одлучује Комисија коју решењем образује министар надлежан за послове туризма.

Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем средстава дотација  уређују се уговором који закључује Министарство трговине, туризма и телекомуникација и корисник.

Остале информације

Све додатне информације заинтересовани могу добити на телефон: 011/3139697Коментари

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

http://www.mtt.gov.rs

Немањина 22-26

011/ 311-34-32

011/ 311-46-50

еАнкете