Генерални секретаријат Владе

Генерални секретаријат Владе Републике Србије је општа служба Владе задужена за стручне и друге послове за потребе Владе и радних тела Владе. Генерални секретар је функционер кога поставља и разрешава Влада, на предлог председника Владе при вођењу Генералног секретаријата има иста овлашћења као министар при вођењу министарства. Рад Генералног секретаријата Владе, уређен је Законом о Влади, Законом о државној управи, Пословником Владе, закључцима и другим актима Владе и директивама Генералног секретара.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Генералном секретаријату Владе


Назив услуге

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Генералном секретаријату Владе

Датум објављивања (последњег ажурирања)

19.06.2019.

Орган задужен за спроођење

Генерални секретаријат Владе 

Опис

Генерални секретаријат Владе, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05 - исправка, 64/07,  67/07- исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19) и Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-2993/2019 од 26. марта 2019. године и 51 број: 112-4309/2019 од 25. априла 2019. године, оглашава


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна места: 

 

Генерални секретаријат Владе, Београд, Немањина 11
 
II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место шеф Одсека у Одсеку за организацију догађаја од значаја за Републику Србију, међународну сарадњу и издавање идентификационих докумената запосленима у посебним организацијама, Сектор за међународну и развојну сарадњу, звање виши саветник, 1 извршилац.

 

Опис послова:  Руководи и планира рад Одсека и пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника у Одсеку; надзире организацију билатералних и мултилатералних догађаја када у њима учествују страна лица од значаја за Републику Србију; обавља послове који се односе на сарадњу са органима државне управе и локалне самоуправе неопходне за организацију догађаја од значаја за Републику Србију; надзире обављање послова везаних за остваривање сарадње са страним амбасадама у Републици Србији, као и са амбасадама Републике Србије у иностранству; обавља сарадњу са представницима страних Влада и међународних организација у вези са реализацијом посета страних и међународних званичника везаних за учешће на међународним скуповима које организује Сектор; надзире организацију активности и припрему планова и извештаја о активностима из делокруга Сектора; прати и анализира праксе других земаља и мултилатералних организација из делокруга свог рада; надзире сарадњу са службама протокола Владе, председника Републике, Народне Скупштине, Дипломатским протоколом и службама протокола јединица локалне самоуправе и обавља и друге послове по налогу помоћника Генералног секретара.

 

Услови: Стечено високо образовање из области друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање седам година радног искуства у струци; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

 

2. Радно место руководилац Групе у Групи за организационе послове, у Одсеку за организацију догађаја од значаја за Републику Србију, међународну сарадњу и издавање идентификационих докумената запосленима у посебним организацијама, у Сектору за међународну и развојну сарадњу, звање самостални саветник, 1 извршилац.

 

Опис послова: Руководи, планира, пружа стручна упутства и надзире рад државних службеника у Групи; организује техничку, административну и логистичку подршку у организацији догађаја од значаја за Републику Србију; обавља послове сарадње који се односе на организацију билатералних и мултилатералних  догађаја када у њима учествују страна лица од значаја за Републику Србију; надзире активности везане за послове штампања позивница, писама и других протоколарних дописа; припрема саопштења за јавност; организује интервјуе и прес конференције у сарадњи са Канцеларијом за медије; по инструкцијама помоћника Генералног секретара Владе сарађује са свим штампаним и електронским медијима у циљу правовременог и потпуног информисања о свим активностима које се односе на догађаје у организацији Сектора и обавља друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из области друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

 

3. Радно место руководилац Групе у Групи за међународну сарадњу и издавање идентификационих докумената запосленима у посебним организацијама, у Одсеку за организацију догађаја од значаја за Републику Србију, међународну сарадњу и издавање идентификационих докумената запосленима у посебним организацијама, у Сектору за међународну и развојну сарадњу, звање самостални саветник, 1 извршилац.

 

Опис послова: Руководи, планира, пружа стручна упутства и надзире рад државних службеника у Групи; координира послове који се односе на пријем и обраду захтева и издавање идентификационих докумената, које у складу са посебним актима Владе издаје Генерални секретаријат Владе; сарађује са другим државним органима  у вези издавања наведених идентификационих докумената; обавља послове сарадње Генералног секретаријата Владе са страним владиним и невладиним организацијама, дипломатско-конзуларним представништвима страних земаља у Републици Србији, дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије у иностранству и мултилатералним организацијама; надзире активности везане за израду међународних билатералних и мултилатералних споразума, докумената, аката и међународних преписки из надлежности Сектора; прати правила и процедуре ради успостављања ефикасније и целисходније сарадње са  субјектима међународног права и обавља друге послове по налогу шефа Одсека.

 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

 

4. Радно место за међународну сарадњу и издавање идентификационих докумената у Групи за међународну сарадњу и издавање идентификационих докумената запосленима у посебним организацијама, у Одсеку за међународну сарадњу и издавање идентификационих докумената запосленима у посебним организацијама у Сектору за међународну и развојну сарадњу, звање саветник, 1 извршилац.

Опис послова: Обавља послове који се односе на пријем и обраду захтева и издавање идентификационих докумената, које у складу са посебним актима Владе издаје Генерални секретаријат Владе; учествује у сарадњи са другим државним органима  у вези издавања наведених идентификационих докумената; пружа подршку у сарадњи Генералног секретаријата Владе са страним владиним и невладиним организацијама, дипломатско-конзуларним представништвима страних земаља у Републици Србији, дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије у иностранству и мултилатералним организацијама; учествује у изради међународних билатералних и мултилатералних споразума, докумената, аката и међународних преписки из надлежности Сектора; обавља преводилачке послове за потребе Сектора и обавља друге послове по налогу руководиоца Групе.

 

Услови: Стечено високо образовање из области друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање три године радног искуства у струци; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

 

Место рада: Београд, Немањина 11.

 

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:

Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са Комисијом.

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.

У изборном поступку за сва извршилачка радна места проверавају се: 

Опште функционалне компетенције, и то:

• „Организација и рад државних органа РС“ - провераваће се путем теста (писмено),  
• „Дигитална писменост“ - провераваће се решавањем задатака  (практичним радом на рачунару), 
• „Пословна комуникацијa
- провераваће се путем симулације (писмено).


Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере. 

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

 

IV Провера посебних функционалних компетенција: 

Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:

 

-Посебна функционална компетенција за област рада послови руковођења (организационо понашање) – провераваће се писмено путем писане симулације;

-Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора укључујући способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) – провераваће се писмено путем писане симулације;

-Посебна функционална компетенција за радно место – Пословник Владе - провераваће се писмено путем писане симулације;

-Посебна функционална компетенција за радно место – енгески језик, ниво Б1 – провераваће се увидом у сертификат или усмено путем разговора са кандидатом.

 За радно место под редним бројем 2:


-Посебна функционална компетенција за област рада послови руковођења (организационо понашање) – провераваће се писмено путем писане симулације;

-Посебна функционална компетенција за област рада послови односа са јавношћу (менаџмент догађаја) – провераваће се писмено путем писане симулације;

-Посебна функционална компетенција за радно место – Пословник Владе - провераваће се писмено путем писане симулације;

-Посебна функционална компетенција за радно место – енгески језик, ниво Б1 – провераваће се увидом у сертификат или усмено путем разговора са кандидатом.

 

За радно место под редним бројем 3:


-Посебна функционална компетенција за област рада послови руковођења (организационо понашање) – провераваће се писмено путем писане симулације;

-Посебна функционална компетенција за радно место - Закон о потврђивању споразума између Републике Србије и Транспортне заједнице о седишту Сталног секретаријата Транспортне заједнице - провераваће се писмено путем писане симулације;

-Посебна функционална компетенција за радно место – Бриселски споразум - провераваће се писмено путем писане симулације;

-Посебна функционална компетенција за радно место – енгески језик, ниво Б1 – провераваће се увидом у сертификат или усмено путем разговора са кандидатом.

 

За радно место под редним бројем 4:


-Посебна функционална компетенција за област рада послови међународне сарадње и европских интеграција (пословно дипломатски протокол и дипломатска пракса) – провераваће се писмено путем писане симулације;

-Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора укључујући способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) – провераваће се писмено путем писане симулације;

- Посебна функционална компетенција за радно место - Закон о потврђивању споразума између Републике Србије и Транспортне заједнице о седишту Сталног секретаријата Транспортне заједнице - провераваће се писмено путем писане симулације;

-Посебна функционална компетенција за радно место – енгески језик, ниво Б1 – провераваће се увидом у сертификат или усмено путем разговора са кандидатом.

 

Напомена: Ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању енглеског језика, на траженом нивоу, и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу * Знање страних језика који су тражени конкурсом), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо усмене провере.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на сајту Генералног секретаријата Владе www.gs.gov.rs. 

 

V Понашајне компетенције (за радна места под редним бројевима 1. 2. и 3. - управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет и управљање људским ресурсима, а за радно место под редним бројем 4. - управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет), провераваће се путем психометријских тестова – стандардизовани инструмент (писмено), узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама(усмено).

VI Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са
Комисијом (усмено).


VII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за конкурс: Генерални секретаријат Владе, Немањина 11, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.


VIII Лица које је задужено за давање обавештења: 
Даница Давидовић, тел: 011/36-17-745 Генерални секретаријат Владе, од 10.00 до 13.00 часова.


IX Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.


X Рок за подношење пријава: рок за подношење пријаве је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.

 

XI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Генералног секретаријата Владе или у штампаној верзији на писарници Генералног секретаријата Владе, Немањина 11, Београд.

 

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

XII Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство) и оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа издате од стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. 
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). 

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16
и 95/18) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да кандидат у делу изјава у обрасцу пријаве заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција. 

 

XIII Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од  (5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу
Генералног секретаријата Владе, Немањина 11, Београд

Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), дужни су да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства у струци из радних места на која конкуришу. 

XIV Трајање радног односа: За сва радна места радни однос
се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, којим је прописано да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. 

XV Провера компетенција учесника конкурса проверава се у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев
од 18. јула 2019. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телеграмом на адресе које су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција  ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати ,,Србија Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2. (источно крило). Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Генералног секретаријата Владе (Немањина 11). Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао Генерални секретар Владе.
Овај конкурс се објављује на web страници
Генералног секретаријата Владе: www.gs.gov.rs, на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Обрасци пријаве на конкурс, за сва радна места, могу се преузети на званичној  интернет  презентацији Генералног секретаријата Владе или у штампаној верзији на писарници Генералног секретаријата Владе, Београд, Немањина 11.

  Коментари

Генерални секретаријат Владе

http://www.gs.gov.rs

Немањина 11

3610-336

-

еАнкете