Генерални секретаријат Владе

Генерални секретаријат Владе Републике Србије је општа служба Владе задужена за стручне и друге послове за потребе Владе и радних тела Владе. Генерални секретар је функционер кога поставља и разрешава Влада, на предлог председника Владе при вођењу Генералног секретаријата има иста овлашћења као министар при вођењу министарства. Рад Генералног секретаријата Владе, уређен је Законом о Влади, Законом о државној управи, Пословником Владе, закључцима и другим актима Владе и директивама Генералног секретара.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у генералном секретаријату владе


Правни основ

 ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ, на основу члана 54. и члана 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Србије”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 17. став 1, члана 18. став 2, члана 19. став 1. и 2, члана 20. став 1. и 2. и члана 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник Републике Србије”, бр. 41/07 и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-11461/2018 од 30. новембра 2018. године, оглашава

Назив услуге

 Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у генералном секретаријату владе

Датум објављивања (последњег ажурирања)

 16.01.2019.

I Орган у коме се радно место попуњава:

 Генерални секретаријат Владе, Београд, Немањина број 11.

II Радно место које се попуњава:

 1. Радно место за обраду података и подршку корисницима у Одсеку за подршку раду информационог система Владе, у Одељењу за техничку подшку раду Владе, у Сектору за информационо – комуникациону инфраструктуру у звању сарадник – 1 (један) извршилац.

Опис послова: Припрема и обрађује податке везане за израду препорука, инструкција и информативних материјала намењених министарствима, посебним организацијама и службама Владе о стандардима и техничким поступцима за комуникацију са информационим системом Владе; учествује у припреми документације за јавне набавке; пружа подршку корисницима мобилне телефоније Генералног секретаријата Владе; обавља послове подршке вођењу евиденције издатих овлашћења; пружа техничку подршку учесницима седница радних тела и Владе и корисницима свих подсистема информационог система Владе; контролише исправност уноса података у посебну евиденцију информационо – комуникационе имовине и припрема извештаје; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља Техничко-технолошких наука или Друштвено-хуманистичких наука или научне области рачунарске науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године и најмање три године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару.


Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном постуку за наведено радно место: 
       -вештина логичког и аналитичког резоновања и организационе способности   писмено, путем стандардизованих тестова;
 -познавање рада на рачунару, провераваће се практичним радом на рачунару;
- познавање Закона о државним службеницима, Закона о Влади и Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе, провераваће се усмено;
-вештина комуникације и мотивација за рад провераваће се усмено.

III Трајање радног односа:

 Радни однос се заснива на неодређено време.

IV Место рада:

 Београд, Немањина број 11.

V Адреса на коју се подносе пријаве:

 Генерални секретаријат Владе, Београд, Немањина број 11, са назнаком „За јавни конкурс”.

VI Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

 Наташа Симић, контакт телефон 011/361-77-45.

VII Услови за рад на радном месту:

 Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 (шест) месеци.

VIII Рок за подношење пријава:

 je осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа „Послови“ Националне службе за запошљавање.

IX Докази који се прилажу:

 потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; копирана или очитана лична карта; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство).

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника. Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама. 

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“, бр. 18/16 и 95/18) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке сама прибавити. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

            Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведене изјаве је могуће преузети на сајту Генералног секретаријата Владе на web адреси www.suk.gov.rs.

           Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

 Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

X Провера стручне оспособљености:

 Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места провера стручне оспособљености, знања и вештина, обавиће се почев од 4. фебруара 2019. године, у просторијама Генералног секретаријата Владе, у Београду, Немањина број 11, и у просторијама Службе за управљање кадровима, Булевар Михаила Пупина број 2, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телефонским путем и путем телеграма на адресе и бројеве телефона које су навели у својим пријавама.

Напомена:

 Сходно члану 9. Закона о државним службеницима којим је утврђено да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата заснива на стручној оспособљености, знању и вештинама, кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, достављају доказ о положеном правосудном испиту. 

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа, односно јавног бележника, као и неблаговремене, неразумљиве, недопуштене, непотпуне или нејасне пријаве биће одбачене закључком Конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на web страници Генералног секретаријата Владе - www.gs.gov.rs, на web страници Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, на web страници (порталу) е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа „Послови“ Националне службе за запошљавање.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.Коментари

Генерални секретаријат Владе

http://www.gs.gov.rs

Немањина 11

3610-336

-