Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Делокруг Министарства рада, запошљавања и социјалне политике са органима управе у саставу, утврђен је у члану 17. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“ бр. 72/12), који обухвата послове државне управе који се односе на: систем у области радних односа и права из рада у свим облицима рада изузев у државним органима; зараде и остала примања из радног односа, плате у јавном сектору, изузев у државним органима и послова које обавља министарство надлежно за послове финансија; безбедност и здравље на раду; инспекцијски надзор из области радних односа и безбедности и здравља на раду; синдикално организовање; штрајк; остваривање права из радног односа радника привремено запослених у иностранству; заштиту грађана запослених у иностранству; закључивање споразума о упућивању запослених на рад у иностранство и упућивање запослених на привремени рад у иностранство; евиденције у области рада; сарадњу са међународним организацијама у области рада и запошљавања; међународне конвенције у области рада, безбедности и здравља на раду; антидискриминациону политику; систем социјалне заштите; систем породичноправне заштите; брак; равноправност полова; популациону политику; планирање породице, породицу и децу; остваривање права и интеграцију избеглих и расељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији, ромског становништва и других социјално угрожених група; систем пензијског и инвалидског осигурања; надзор над радом Централног регистра обавезног социјалног осигурања; социјално осигурање и заштиту војних осигураника; учествовање у припреми, закључивању и примени међународних уговора о социјалном осигурању; борачко-инвалидску заштиту, заштиту цивилних инвалида рата и чланова породица лица на обавезној војној служби; неговање традиција ослободилачких ратова Србије; заштиту споменика и спомен обележја ослободилачких ратова Србије, војних гробова и гробаља бораца, у земљи и иностранству; борачко-инвалидске и инвалидске организације и удружења, као и друге послове одређене законом.

Јавни конкурс за подношење предлога програма на Програмски конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2019. години


Назив услуге

Јавни конкурс за подношење предлога програма на Програмски конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2019. години

Орган задужен за спровођење

Влада Републике Србије
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Сектор за заштиту особа са инвалидитетом 

Правни основ

Дана 25. децембра 2018. године, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на основу члана 38. Закона о удружењима („Сл. гласник РС”, бр. 51/09, 99/11-др.закон и 44/18 - др. закони), члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл. гласник РС” број 16/18) и Одлуке о расписивању Јавног конкурса за подношење предлога програма на Програмски конкурс за унапређење положја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2019. години број 401-00-1585/2018-15 од 21. децембра 2018. године расписује

Датум објављивања (последњег ажурирања)

 28.12.2018.

Предмет оглашавања

Предмет овог конкурса је финансирање или учешће у финансирању програмских активности савеза удружења особа са инвалидитетом на републичком или покрајинском нивоу који активности реализују непосредно, или кроз рад локалних удружења у свом систему, са циљем унапређења положаја особа са инвалидитетом. 
Средства за овај конкурс обезбеђена су у оквиру буџета Републике Србије, у Буџетском фонду за програме заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом, у укупном износу од 270.000.000,00 динара чиме се обезбеђује финансирање или учешће у финансирању спровођења активности који за циљ имају побољшање положаја особа са инвалидитетом кроз:
- Побољшање приступачности информација и отклањања комуникацијских баријера; 
- Спровођење стимулативних и инклузивних програма ради што потпунијег учешћа особа са инвалидитетом у животу шире друштвене заједнице;
- Подизање нивоа свести заједнице и изградњу капацитета организација ради стварања једнаких могућности за што самосталнији живот особа са инвалидитетом.

Подносиоци предлога програма

Подносиоци предлога програма морају испуњавати следеће услове:
- да су регистровани као савези удружења грађана најмање пет година, са седиштем у Републици Србији, чија је област деловања заштита и унапређење положаја особа са инвалидитетом;
- да у свом саставу имају најмање три локална удружења која имају искуства и непосредно спроводе активности у реализацији програма из области унапређења положаја особа са инвалидитетом;
- да су директно одговорни за припрему и реализацију програма и 
- да су раније преузете обавезе из уговора са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања благовремено, ефикасно и у потпуности извршили.

Предлози програма који се подносе на овај конкурс морају испуњавати следеће услове:

- трајање програма може бити максимално 12 месеци;
- све програмске активности се морају реализовати на територији Републике Србије и
- подносилац може да поднесе само један предлог програма у оквиру овог конкурса.

Критерујуми за избор програма

Комисија  за сагледавање и процену програма врши процену поднетих програма узимајући у обзир следеће критеријуме:

1) референце програма (област у којој се реализује програм, односно усклађеност са циљевима и приоритетима конкурса; трајање програма; број корисника програма; могућност развијања програма и његова одрживост, односно оправданост програма и иновативне активности чије се увођење планира у току спровођења програма);
2) јасно дефинисане циљеве који се постижу (обим задовољавања јавног интереса, односно важност спровођења програма у заједници; степен унапређења стања у области и мерљивост резултата програма);
3) прецизно структуиран, реалан и оправдан буџет, у односу на предложене активности програма;
4) суфинансирање програма из других извора (сопствени приходи, буџет Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма);
5) капацитете подносиоца програма (технички и људски) за реализацију програмских активности.

Вредновање и рангирање предлога програма врши се применом критеријума за избор програма у складу са:
- Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС”, број 16/18);
- Правилником о расподели средстава за програме заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом и за финансирање установа социјалне заштите („Службени гласник РС”, бр. 109/12 и 10/18) и 
- Директивом о начину рада, поступања и понашања у поступку расподеле средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса са циљем заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом бр. 110-00-00423/2018-15 од 19. априла 2018. године и 110-00-00423/2018-15/1 од 28. септембра 2018. године.

Прописи којима је ближе уређено вредновање и рангирање предлога програма доступни су и на интернет презентацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања http://www.minrzs.gov.rs/cir/dokumenti/invalidska-zastita/propisi-za-vrednovanje-programa-po-konkursima.

Подношење предлога програма и потребна документација

Предлог програма доставља се на српском језику, ћирилицом, написан на персоналном рачунару и прописаним обрасцима који чине обавезну документацију. Пријаву за учешће на конкурсу подноси овлашћено лице и одговорно је за све податке из пријаве. Заједно са одштамапном и овереном документацијом, потребно је доставити и електронску верзију достављене документације на ЦД-у. Предлози програма писани руком или писаћом машином, као и они ван прописаног обрасца, неће се узети у разматрање. 
Обавезну документацију чине комплетно попуњени обрасци:
 
- Анекс 1 – Образац за писање предлога програма, 
- Анекс 2 – Образац буџета програма, (документ Aneks 2 - Obrazac budzeta programa.xls преузети са сајта Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања http://www.minrzs.gov.rs/konkursi-8143.html )
- Анекс 3 – Образац наративног буџета програма и
- електронска верзија докумената са свим анексима на ЦД-у, искључиво у форматима Word и Excel.

Обрасци конкурсне документације се могу преузети у електронској форми са интернет презентације Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у делу Конкурси www.minrzs.gov.rs и Порталу е-Управа www.euprava.gov.rs.

Рок и начин достављања предлога програма

Целокупна документација се доставља у једном овереном, одштампаном примерку (печат и потпис одговорног лица) поштом препоручено или личном доставом. Заједно са штампаном и овереном документацијом неопходно је доставити и електронску верзију исте на ЦД-у.
Предлози програма се достављају закључно са 20. јануаром 2019. године, у затвореној коверти, на адресу:

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Сектор за заштиту особа са инвалидитетом
Немањина 22-26, Београд
На коверти обавезно треба назначити пуно име и адресу пошиљаоца, назив програма и следећи текст: „ЗА ПРОГРАМСКИ КОНКУРС – НЕ ОТВАРАТИ”. 
Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) или испоручене на другу адресу, неће бити узете у разматрање.
Листу вредновања и рангирања поднетих програма доноси Комисија за сагледавање и процену програма коју образује руководилац надлежног органа, у року не дужем од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава и објављује се на званичној интернет страници овог министарства www.minrzs.gov.rs и Порталу е-Управа www.euprava.gov.rs. 
На Листу вредновања и рангирања пријављених програма учесници конкурса имају право приговора у року од 8 дана од дана њеног објављивања.
Одлуку о приговору надлежни орган доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.
Одлуку о избору програма којима се додељују средства из буџета Републике Србије за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма надлежни орган доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора и иста се објављује на званичној интернет страници овог министарства и Порталу е-Управа.
 На основу наведене одлуке, а ради регулисања међусобних права и обавеза, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања ће са подносиоцима програма чије се финансирање одобрава закључити уговоре о реализацији програма. 
Корисници средстава дужни су да пре склапања уговора Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања доставе изјаву да средства за реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена, изјаву о непостајању сукоба интереса и интерни акт о антикорупцијској политици.

Корисни линкови

www.minrzs.gov.rs

www.euprava.gov.rsКоментари

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

http://www.minrzs.gov.rs/

Немањина 22-26

+381113616599

-

еАнкете