Национална академија за јавну управу


Назив услуге

Пријава по Јавном позиву за акредитацију реализатора Програма стручног усавршавања у јавној управи

Датум објављивања (последњег ажурирања)

21.12.2018. године 

Орган задужен за спровођење

Национална академија за јавну управу 

Јавни позив

На основу члана 5. Уредбe о акредитацији, начину ангажовања и накнадама реализатора и спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи („Службени гласник РС”, брoj 90/18), Национална академија за јавну управу (у даљем тексту: Национална академија) објављује јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи.

Овај позив објављује се на интернет презентацији Националне академије, Министарства државне управе и локалне самоуправе и на Порталу еУправа.

Програм селекције и акредитације реализатора програма обухвата пријаву кандидата, испитивање и вредновање пријаве кандидата у односу на услове селекције и одлучивање о његовој пријави.

Селекција реализатора се спроводи на основу oцене стручног, радног и предавачког искуства у предметној области стручног усавршавања за коју се кандидат пријављује, објављених радова из релевантне стручне области, провере тренерских вештина, као и успеха у програму обуке предавача.

Јавни позив за акредитацију реализатора расписује се за следеће области стручног усавршавања:
(Кандидат може поднети пријаву за највише 5 области стручног усавршавања)

1.  Систем јавне управе
2.  Управљање у јавној управи
3.  Јавне финансије
4.  Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ
5.  Е-управа и дигитализација
6.  Европске интеграције и међународна сарадња
7.  Лични развој и вештине
8.  Страни језици
9.  Тренинг тренера
10.  Локални развој и инвестиције у локалној самоуправи;
11.  Обављање и развој комуналних делатности;
12.  Становање и стамбена подршка;
13.  Друштвене делатности у локалној самоуправи;
14.  Заштита животне средине;
15.  Пољопривреда и рурални развој;
16.  Управљање општинском имовином;
17.  Безбедност у локалној заједници;
18.  Нормативни процес и уређивање рада органа и служби јединице локалне самоуправе;
19.  Планирање у локалној самоуправи.

Објашњење области стручног усавршавања је доступно на интернет презентацији Националне академије на линку: http://napa.gov.rs/doc/akreditacija/Oblasti_strucnog_usavrsavanja.docx

Услови за селекцију реализатора

1)  високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, које су одговарајуће за област стручног усавршавања за коју се врши селекција или средње образовање за област Е-управа и дигитализација

2)  радно искуство у трајању од најмање пет година на пословима који се односе на сваку од области стручног усавршавања за коју се  пријављује

3)  предавачко искуство у реализацији најмање три предавања или друга облика спровођења стручног усавршавања, у периоду од 10 година пре дана подношења пријаве, за сваку од области стручног усавршавања за коју се пријављује

4)  успешно завршен програм обуке предавача

5)  поседовање тренерских вештина

6)  објављени радови у области стручног усавршавања, уколико их поседује 

Докази који се прилажу уз пријаву

- Диплома или друга одговарајућа исправа

- Уверење или друга исправа (сертификат, потврда и др.), које издаје орган, односно послодавац код кога је лице у радном односу или је било у радном односу, односно код кога обавља или је обављало послове ван радног односа. Изузетно, државни службеници и запослени у органима аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе радно искуство у области стручног усавршавања доказују и решењем или уверењем надлежног државног органа, односно органа аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе о учешћу у раду групе које се оснивају посебним актом (пројектна група, посебна радна група и сл.) у припреми нацрта и предлога прописа из области за коју се врши селекција

- Уверење или друга исправа (сертификат, потврда и др.), којим надлежни орган или друго правно или физичко лице, које у складу са законом обавља послове стручног усавршавања, потврђује да је лице које учествује у селекцији реализовало предавање или други облик спровођења стручног усавршавања утврђен законом у области стручног усавршавања за коју се врши селекција.Државни службеници и запослени у органима аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе могу доставити уверење или другу исправу (сертификат, потврда и др.)  надлежног државног органа, односно органа аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, којим се потврђује да су у својству предавача или другог реализатора програма стручног усавршавања учествовали у реализацији посебних програма стручног усавршавања, програма увођења приправника у рад, програма стручног оспособљавања или другом програму стручног усавршавања у складу са посебним прописима, као и одговарајући доказ о оствареном учешћу у програму јавне расправе који организује надлежни орган у складу са прописима.

- Уверење или друга исправа (сертификат, потврда и др.) којом се утврђује успех у програму обуке предавача.

- Модел* плана обуке по сопственом избору из области стручног усавршавања за коју се врши селекција. Модел плана обуке нарочито садржи назив тематске целине, опис тематске целине, кратак опис облика и метода реализације обуке, предлог материјала који је потребно припремити за потребе реализације обуке, списак литературе, предлог дидактичког материјала и опреме потребне за реализацију обуке и временски распоред обуке. Провера тренерских вештина коуча и ментора врши се оценом модела плана обуке коуча, односно модела менторског програма обуке.
Детаљи о облицима, методама и техникама спровођења програма стручног усавршавања су доступни на интернет презентацији Националне академије на линку:
http://napa.gov.rs/doc/akreditacija/Oblici_metode_i_tehnike_sprovodjenja_programa_strucnog_usavrsavanja.docx

*Образац Модела плана обуке је доступан за преузимање у секцији Оригинални обрасци на крају овог текста. Преузмите, попуните и приложите приликом подношења захтева.

- Списак објављених радова који садржи следеће податке: имe и презиме aутoрa, ако их је више наводе се тaчним рeдoслeдoм, а у случajу вeликoг брoja кoaутoрa, први и пoслeдњи aутoр, брoj кoaутoрa и пoзициjа кaндидата за реализатора, нaслoв рaдa, нaзив нaучнe или стручне публикaциje, гoдинa излaжeњa, зa чaсoписe гoдиштe и брoj свeскe чaсoписa, a зa сeриjскe публикaциje брoj сeриje; стрaницe oд-дo или укупaн брoj стрaницa и ISBN, а ако је рад објављен на интернету и интернет страницу на којој је доступан.

Пријава на позив

Пријава се врши кликом на дугме еУслуга (на почетку и на крају овог текста).

Сви докази прилажу се уз пријаву у електронском облику као скенирани документи.

Напомена:

У случају подношења више исправа/докумената којим се доказује испуњење једног услова неопходно је скенирати исте у једном фајлу како би се могли приложити.
Детаљан опис сваког доказа (шта се може сматрати доказом и шта је потребно да садржи) дат је у јавном позиву као и образац које је потребно попунити и приложити. 

Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања на интернет презентацији Националне академије. Последњи дан за подношење пријаве је 20.01.2019. године. 

Напомена

Уколико кандидат подноси пријаву за више области стручног усавршавања, у обавези је да за сваку област приложи доказе да испуњава услове за селекцију реализатора.

Обавештења о јавном позиву можете добити путем електронске поште: akreditacija@napa.gov.rs  

Оригинални обрасциНационална академија за јавну управу

-

Булевар Михајла Пупина 2

0113117143

-