Национална академија за јавну управу


Назив услуге

Јавни позив за акредитацију спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи

Датум објављивања (последњег ажурирања)

 .04.2019. године 

Орган задужен за спровођење

Национална академија за јавну управу 

Јавни позив

На основу члана 7. став 1. Уредбe о акредитацији, начину ангажовања и накнадама реализатора и спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи („Службени гласник РС”, брoj 90/18), Национална академија за јавну управу (у даљем тексту: Национална академија) објављује јавни позив за акредитацију спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи.

Овај позив објављује се на интернет презентацији Националне академије, Министарства државне управе и локалне самоуправе и на Порталу еУправа.

Јавни позив за акредитацију спроводилаца расписује се за следеће области стручног усавршавања:

·         Систем јавне управе
·         Управљање у јавној управи
·         Јавне финансије
·         Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ
·         Е-управа и дигитализација
·         Европске интеграције и међународна сарадња
·         Лични развој и вештине
·         Страни језици
·         Тренинг тренера
·         Локални развој и инвестиције у локалној самоуправи
·         Обављање и развој комуналних делатности
·         Становање и стамбена подршка
·         Друштвене делатности у локалној самоуправи
·         Заштита животне средине
·         Пољопривреда и рурални развој
·         Управљање општинском имовином
·         Безбедност у локалној заједници
·         Нормативни процес и уређивање рада органа и служби јединице локалне самоуправе
·         Планирање у локалној самоуправи

Објашњење области стручног усавршавања је доступно на интернет презентацији Националне академије на линку: http://napa.gov.rs/doc/akreditacija/Oblasti_strucnog_usavrsavanja.docx

Акредитација спроводилаца се спроводи по пријави овлашћеног лица подносиоца пријаве, са назнаком једне или више области стручног усавршавања за коју се врши акредитација. Број области за које се може поднети пријава није ограничен.

Акредитација спроводилаца се врши на основу оцене испуњености услова у погледу потребних кадрова, простора, опреме и средстава.

Услови за селекцију реализатора

1) Кадровски ресурси спроводилаца

2) Простор за спровођење програма обуке

3) Опрема и средства потребна за спровођење програма обуке 

Докази који се прилажу уз пријаву

- Уверење којим се потврђује запослење реализатора код подносиоца пријаве, односно уговор о ангажовању акредитованог реализатора за потребе спровођења програма обуке.

Уговор о ангажовању нарочито садржи податке о: врсти ангажовања (предавач, ментор, коуч и сл.), акредитацији лица за реализатора програма обуке у Националној академији (број и датум решења односно ИБР број из Централне евиденције програма стручног усавршавања у јавној управи област стручног усавршавања за коју је акредитован, и сл.), област стручног усавршавања за коју се ангажује, период за који се уговор закључује, са одредбом о доступности за реализацију програма обуке у било ком тренутку, уз обавештење дато у разумном року. Модел уговора који садржи наведене податке можете преузети на линку: http://napa.gov.rs/wp-content/uploads/2019/03/Model-ugovora-o-angazovanju.docx

Услов у погледу кадрова сматра се испуњеним ако су достављани докази о ангажовању најмање једног реализатора са Сталне листе предавача и других реализатора програма обука, односно из реда запослених у образовним установама за једну област стручног усавршавања.

Стална листа предавача и других реализатора са ИБР бројем из Централне евиденције програма стручног усавршавања у јавној управи се налази на интернет презентацији Националне академије на линку: http://napa.gov.rs/spisak/index.php

- Доказ о власништву, закупу или коришћењу простора, који није мањи од 2m² по полазнику за предвиђену намену спровођења програма стручног усавршавања за најмање 25 полазника програма по једној обуци.

- Списак опреме и средстава (најмање два рачунара и један пројектор или таблу за презентацију, инвентар намештаја за простор предвиђен за спровођење програма стручног усавршавања који обезбеђује истовремено учешће најмање 25 учесника програма обуке, као и другу опрему и средства неопходна за несметану реализацију обуке, са њиховом техничком спецификацијом). Изузетно, за спровођење информатичких обука потребно је истовремено обезбедити рачунар за сваког полазника обуке. Изјава која садржи списак опреме и средстава је доступна на линку: http://napa.gov.rs/wp-content/uploads/2019/03/IZJAVA-o-posedovanju-opreme.docx

Пријава на позив

Пријава се врши кликом на дугме еУслуга (на почетку и на крају овог текста).

За коришћење ове услуге препоручује се употреба претраживача Internet Explorer верзија 7 и новије, Chrome или Mozilla Firefox верзија 17 и новије. Пријавни образац се попуњава на ћириличном писму.

Сви докази прилажу се уз пријаву у електронском облику као скенирани документи. 

Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз коју нису приложени сви докази се неће разматрати.

Рок за подношење пријава

Последњи дан за подношење пријаве је __. мај 2019. године до 23 сата и 59 минута.

Напомена

Обавештења о јавном позиву можете добити путем електронске поште: akreditacija@napa.gov.rs 

Оригинални обрасциНационална академија за јавну управу

-

Булевар Михајла Пупина 2

0113117143

-

еАнкете