Министарство заштите животне средине

Министарство заштите животне средине обавља послове државне управе који се односе на: - основе заштите животне средине; систем заштите и унапређења животне средине; - националне паркове, инспекцијски надзор у области заштите животне средине; - примену резултата научних и технолошких истраживања и истраживања развоја у области животне средине; - спровођење Конвенције о учешћу јавности, доступности информација и праву на правну заштиту у области животне средине; заштиту природе; заштиту ваздуха; - заштиту озонског омотача; климатске промене; - прекогранично загађење ваздуха и воде; заштиту вода од загађивања ради спречавања погоршања квалитета површинских и подземних вода; - утврђивање услова заштите животне средине у планирању простора и изградњи објеката; - заштиту од великог хемијског удеса и учешће у реаговању у случају хемијских удеса; - заштиту од буке и вибрација; заштиту од јонизујућег и нејонизујућег зрачења; - управљање хемикалијама и биоцидним производима; спровођење Конвенције о хемијском оружју у складу са законом; - управљање отпадом, изузев радиоактивним отпадом; - стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; - одобравање прекограничног промета отпада и заштићених биљних и животињских врста, као и друге послове одређене законом. Агенција за заштиту животне средине, као орган управе у саставу Министарства заштите животне средине, са својством правног лица, обавља послове државне управе који се односе на: - развој, усклађивање и вођење националног информационог система заштите животне средине (праћење стања чинилаца животне средине кроз индикаторе животне средине; - регистар загађујућих материја и др.); - спровођење државног мониторинга квалитета ваздуха и вода, укључујући спровођење прописаних и усаглашених програма за контролу квалитета ваздуха, површинских вода и подземних вода прве издани и падавина; - управљање Националном лабораторијом; - прикупљање и обједињавање података о животној средини, њихову обраду и израду извештаја о стању животне средине и спровођењу политике заштите животне средине; развој поступака за обраду података о животној средини и њихову процену; - вођење података о најбољим доступним техникама и праксама и њиховој примени у области заштите животне средине; - сарадњу са Европском агенцијом за заштиту животне средине (ЕЕА) и Европском мрежом за информације и посматрање (ЕИОНЕТ), као и друге послове одређене законом.

Прелиминарна ранг листа пројеката за суфинансирање у оквиру Јавног конкурса за суфинансирање јединица локалне самоуправе у изради и реализацији пројеката санације и рекултивације


Назив услуге

Прелиминарна ранг листа пројеката за суфинансирање у оквиру Јавног конкурса за суфинансирање јединица локалне самоуправе у изради  и реализацији пројеката санације и рекултивације постојећих несанитарних градских (општинских) депонија - сметлишта у 2018. години

Датум објављивања (последњег ажурирања)

30.11.2018. godine

Орган задужен за спровођење

Министарство заштите животне средине

Опис

Министарство заштите животне средине дана 30. новембра 2018. године објављује Прелиминарну ранг листу пројеката за суфинансирање из средстава Зеленог фонда у оквиру Јавног конкурса за суфинансирање јединица локалне самоуправе у изради  и реализацији пројеката санације и рекултивације постојећих несанитарних градских (општинских) депонија - сметлишта у 2018. години.

Учесници конкурса имају право увида у поднете захтеве у периоду од три радна дана од дана објављивања Прелиминарне ранг листе.Увид у поднете захтеве учесници конкурса могу извршити у  просторијама Министарства заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд, V спрат, канцеларија 550, од 7:30 до 15:30 часова. Контакт тел: 011/31 20 114.

На Прелиминарну ранг листу учесници конкурса могу изјавити примедбу, у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Примедба се може изјавити препорученом поштом или непосредно преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа на адресу: Министарство заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд, назнаком: „ПРИМЕДБА по Конкурсу Зеленог фонда из 2018. године". Примедба се доставља и у електронском облику, на адресу: konkurs.sanacija@ekologija.gov.rs  у pdf  формату, у наведеном року.

Коначна ранг листа пројеката који испуњавају услове за суфинансирање одобрава се одлуком министра, у складу са укупним расположивим средствима за реализацију овог јавног конкурса. Коментари

Министарство заштите животне средине

http://www.ekologija.gov.rs

Булевар Михајла Пупина 2

011/3110-271

011/3110-298