Севернобачки управни округ


Назив услуге

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Севернобачком управном округу 

Датум објављивања (последњег ажурирања)

05.12.2018. 

Орган задужен за спровођење

Севернобачки управни округ

Текст конкурса

На основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС“,бр.79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима (Службени гласник РС“,бр.41/07-пречишћен текст и 109/09), а у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних јавних средстава 51 Број:112-10259/2018 29.10.2018.годинеСевернобачки управни округ оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У СЕВЕРНОБАЧКОМ УПРАВНОМ ОКРУГУ

I Орган у коме се радно место попуњава: Севернобачки управни округ, Трг Лазара Нешића бр. 1, Суботица

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за канцеларијске послове, у звању референт, Одсек за опште послове - 1 извршилац

III Опис послова: врши завођење, формирање, евидентирање, здруживање, развођење и архивирање предмета; за потребе инспекција врши резервисање бројева, евиденцију о кретању предмета и допуне предмета; даје обавештења странкама о кретању предмета; води архивску књигу и излучује предмете којима је истекао рок чувања; врши пријем, разврставање, евиденцију и експедицију поштеОбавља и друге послове по налогу Шефа Одсека.

Услови: средња стручна спрема, положен државни стручни испит, најмање 2 године радног искуства у струци и знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање законских прописа који регулишу област државне управе, положај, права и обавезе државних службеника, познавање канцеларијског пословања у органима државне управе - усмено и познавање рада на рачунару – провера практичним радом на рачунару и вештина комуникације-усмено.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Севернобачки управни округ, Трг Лазара Нешића бр. 1, 24000 Суботица, са назнаком ,,За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења: Весна Бајић, тел: 024/ 556 014.

VI Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања овог огласа у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу ,,Послови“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; копирана или очитана лична карта; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори и други акти којима се доказује на ком радном месту, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским/градским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1.марта 2017. године у основним судовима, односно општинским/градским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку (,,Службени гласник РС“, бр.18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места могуће је преузети на web страници Службе за управљање кадровима, на адреси http://www.suk.gov.rs/ у делу ,,Документи - Обрасци“.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Трајање радног односа: За наведено радно место радни однос се заснива на неодређено време

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандитима који конкуришу и чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају предвиђене услове за рад на оглашеном радном месту за које су конкурисали, провера стручних оспособљености, знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку обавиће се почев од 24.12.2018. године, у просторијама Севернобачког управног округа на адреси Суботица, Трг Лазара Нешића бр. 1, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени на контакте (адресе или бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке наредне фазе изборног поступка бити благовремено обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Сходно члану 9. Закона о државним службеницима којим је утврђено да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступно радно место и да се избор кандидата заснива на стручној оспособљености знању и вештинама, кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа (у општинској/градској управи, суду или од стране јавног бележника), као и непотпуне, неразумњиве, неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене од стране Конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на националном Порталу еУправа, на огласној табли и wеб страници Севернобачког управног округа, wеб страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу ,,Послови“.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употрбљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола. Севернобачки управни округ

-

Трг Лазара Нешића 1

00000000

-

еАнкете