Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Делокруг Министарства рада, запошљавања и социјалне политике са органима управе у саставу, утврђен је у члану 17. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“ бр. 72/12), који обухвата послове државне управе који се односе на: систем у области радних односа и права из рада у свим облицима рада изузев у државним органима; зараде и остала примања из радног односа, плате у јавном сектору, изузев у државним органима и послова које обавља министарство надлежно за послове финансија; безбедност и здравље на раду; инспекцијски надзор из области радних односа и безбедности и здравља на раду; синдикално организовање; штрајк; остваривање права из радног односа радника привремено запослених у иностранству; заштиту грађана запослених у иностранству; закључивање споразума о упућивању запослених на рад у иностранство и упућивање запослених на привремени рад у иностранство; евиденције у области рада; сарадњу са међународним организацијама у области рада и запошљавања; међународне конвенције у области рада, безбедности и здравља на раду; антидискриминациону политику; систем социјалне заштите; систем породичноправне заштите; брак; равноправност полова; популациону политику; планирање породице, породицу и децу; остваривање права и интеграцију избеглих и расељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији, ромског становништва и других социјално угрожених група; систем пензијског и инвалидског осигурања; надзор над радом Централног регистра обавезног социјалног осигурања; социјално осигурање и заштиту војних осигураника; учествовање у припреми, закључивању и примени међународних уговора о социјалном осигурању; борачко-инвалидску заштиту, заштиту цивилних инвалида рата и чланова породица лица на обавезној војној служби; неговање традиција ослободилачких ратова Србије; заштиту споменика и спомен обележја ослободилачких ратова Србије, војних гробова и гробаља бораца, у земљи и иностранству; борачко-инвалидске и инвалидске организације и удружења, као и друге послове одређене законом.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места


Назив услуге

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

Датум објављивања (последњег ажурирања)

14.11.2018.

Правни основ

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05 - исправка, 64/07,  67/07- исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17) и члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), оглашава

Орган у коме се попуњавају радна места

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26

Радна места која се попуњавају

1. Радно место за стручно оперативне послове у области социјалног дијалога и колективног преговарања, звање саветник, Одељење за послове у области социјалног дијалога, колективног преговарања и зарада, Сектор за рад и запошљавање, 1 извршилац.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, познавање рада на рачунару. 
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање Закона о раду у делу оснивања и регистрације синдиката и удружења послодаваца, утврђивања репрезентативности синдиката и удружења послодаваца, закључивања и регистрације колективних уговора, Закона о социјално економском савету, Закона о општем управном поступку, Правилника о регистрацији колективних уговора, Правилника о упису синдиката у регистар, Правилника о упису удружења послодаваца у регистар, Правилника о упису локалних савета у Регистар - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.
Место рада: Београд
 
2. Радно место за управне и стручно-оперативне послове у области рада, звање саветник, Одсек за нормативне и студијско-аналитичке послове у области рада, Сектор за рад и запошљавање, 1 извршилац.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање прописа у области радних односа и других облика рада, волонтирања, спречавања злостављања на раду, упућивања запослених на привремени рад у иностранство, прописа којим се уређује управни поступак - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.
Место рада: Београд

3. Радно место за политике запошљавања и праћење европске стратегије запошљавања,  звање самостални саветник, Одсек за активну политику запошљавања, Сектор за рад и запошљавање, 1 извршилац.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци,  познавање рада на рачунару, знање енглеског језика. 
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености,  Националне стратегије за запошљавање за период 2011-2020. године, Националног акционог плана запошљавања за 2018. годину, „ЕВРОПА 2020” Стратегија паметног, одрживог и инклузивног раста - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; знање енглеског језика - усмено, вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.
Место рада: Београд
 
4. Радно место за прикупљање замолница и докумената за пружање међународне правне помоћи у области породични-правне заштите, звање млађи саветник, Одељење за управне и надзорне послове у области социјалне и породичне заштите и финансијске подршке породици са децом и студијско-аналитичке послове усвојења и хранитељства, Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту, 1 извршилац. 
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање Породичног закона и Закона о државној управи - усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникаци и процена мотивације за рад - усмено.
Место рада: Београд
 
5. Радно место за стручно-аналитичке послове, звање саветник, Одсек за финансијско управљање и контролу, Сектор за финансијско управљање, рачуноводство и контролинг, 1 извршилац.
Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање Закона о буџетском систему и Уредбе о буџетском рачуноводству - усмено; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару;  вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.
Место рада: Београд
 
6. Радно место за спровођење и праћење спровођења пројеката, звање самостални саветник, Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте, 1 извршилац.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-
научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање пет година, знање енглеског језика, знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање Закона о потврђивању оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) и Уредбе о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године, познавање одредаба Споразума о стабилизацији и придруживању између европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране и Републике Србије, са друге стране (ССП) – усмено; знање енглеског језика – усмено; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.
Место рада: Београд
 
7. Радно место за подршку спровођења и праћења спровођења пројеката, звање млађи саветник-приправник, Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте, 1 извршилац.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару, знање енглеског језика.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; знање енглеског језика – усмено; вештина комуникације – усмено.
Место рада: Београд
 
8. Радно место за подршку пословима за односе са јавношћу, звање млађи саветник-приправник, Група за односе са јавношћу и послове протокола, 1 извршилац.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, знање енглеског језика,  познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; знање енглеског језика – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.
Место рада: Београд
 
9. Радно место за подршку пословима протокола, звање млађи саветник-приправник, Група за односе са јавношћу и послове протокола, 1 извршилац.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, знање енглеског језика,  познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; знање енглеског језика – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.
Место рада: Београд
 
10. Радно место инспектор рада, звање саветник, II Одељење инспекције рада у Граду Београду - Инспекторат за рад, 1 извршилац.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање Закона о раду, Закона о безбедности и здравља на раду, Закона о општем управном поступку и Закона о инспекцијском надзору - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.
Место рада: Београд
 
11. Радно место инспектор рада, звање саветник, Одељење инспекције рада Панчево - Инспекторат за рад, 1 извршилац.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање Закона о раду, Закона о безбедности и здравља на раду, Закона о општем управном поступку и Закона о инспекцијском надзору - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено
Место рада: Панчево
 
12. Радно место инспектор рада, звање саветник, Одељење инспекције рада Нови Сад - Инспекторат за рад, 3 извршиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање Закона о раду, Закона о безбедности и здравља на раду, Закона о општем управном поступку и Закона о инспекцијском надзору - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.
Место рада: Нови Сад
 
13. Радно место инспектор рада, звање саветник, Одељење инспекције рада Сремска Митровица - Инспекторат за рад, 1 извршилац.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање Закона о раду, Закона о безбедности и здравља на раду, Закона о општем управном поступку и Закона о инспекцијском надзору - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.
Место рада: Сремска Митровица
 
14. Радно место инспектор рада, звање саветник, Одељење инспекције рада Краљево - Инспекторат за рад, 1 извршилац.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање Закона о раду, Закона о безбедности и здравља на раду, Закона о општем управном поступку и Закона о инспекцијском надзору - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.
Место рада: Краљево
 
15. Радно место за аналитичке послове, звање млађи саветник-приправник, Управа за  безбедност и здравље на раду, 1 извршилац.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, познавање рада на рачунару, познавање енглеског језика.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање енглеског језика – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару;  вештина комуникације – усмено.
Место рада: Београд 

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Секретаријат Министарства, Одељење за управљање кадровима, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места” 

Лице које је задужено за давање обавештења

Анђела Роглић, тел: 011-361-62-62, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, од 10,00 до 13,00 часова 

Општи услови за запослење

држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци 

Рок за подношење пријава

рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање 

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс

потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству уз коју треба назначити радно место за које се конкурише; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство). За радна места под редним бројем: 7., 8., 9., и 15. уверење о подацима о осигурању (стажу осигурања) које издаје Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање. Кандидати који у уверењу Републичког фонда за пензијско и инвалидскоо осигурања имају евидентиран стаж осигурања неопходно је да доставе све доказе односно потврде, решења и друге акте из којих се види са којим степеном стручне спреме и у којем периоду су стекли радни стаж.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. 
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). 
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Напомена: 
*Приправник - Законом о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), између осталог, прописано је да је приправник лице које први пут заснива радни однос у својој струци и оспособљава се за самосталан рад; да се изузетно радни однос у статусу приправника може засновати и са лицем које је код другог послодавца било у радном односу краће од времена утврђеног за приправнички стаж у степену образовања који је услов за рад на тим пословима; да се време проведено у радном односу код другог послодавца не урачунава у приправнички стаж; да приправнички стаж на радним местима са високим образовањем траје једну годину; да приправник заснива радни однос на одређено време, после спроведеног јавног конкурса.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и 
бржег спровођења изборног поступка. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: www.minrzs.gov.rs, у делу „Конкурси“. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа. 

Трајање радног односа

За радна места под редним бројем: 7., 8., 9., и 15. радни однос се заснива на одређено време и траје једну годину,  док се за остала радна места радни однос заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. 

Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку, обавиће у просторијама Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило) и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Теразије број 41, трећи спрат, почев од 3. децембра 2018. године, о чему ће кандидати бити обавештени, телеграмом, на адресе које наведу у својим пријавама. 

Напомене

Кандидати који конкуришу на више радних места, подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.
Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, којим је прописано да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата заснива на стручној оспособљености, знању и вештинама, кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита. 
Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене.
Овај конкурс се објављује на web страници Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: www.minrzs.gov.rs, на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
На web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs може се погледати опис послова оглашених радних места.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола. 

Корисни линкови

Служба за управљање кадровима: www.suk.gov.rs

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: www.minrzs.gov.rs Коментари

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

http://www.minrzs.gov.rs/

Немањина 22-26

+381113616599

-

еАнкете