Grad Beograd

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA - lokacije: Trg Nikole Pašića 6, centrala: 3229-678; 27. marta 43-45, centrala: 3309-000, 3346-005, 3227-241; Tiršova 1, centrala: 2688-655 ; Kraljice Marije 1 ; Makenzijeva 31, centrala: 2453-142.


Naziv usluge

16.001 Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji Grada Beograda, u 2018/2019

Datum objavljivanja (poslednjeg ažuriranja)

09. novembar 2018.

Organ zadužen za sprovođenje

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
SEKTOR ZA MONITORING I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Predmet oglašavanja

Sekretarijat za zaštitu životne sredine je na osnovu Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, broj 51/09 i 99/11 - dr. zakoni), Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 16/18) i Odluke o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja u oblasti zaštite životne sredine koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Beograda („Službeni list grada Beograda“, broj 36/17) obezbedio sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata koje realizuju udruženja u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji grada Beograda, a koji su od javnog interesa i odnose se na sledeće oblasti:

- Ekološko obrazovanje i informisanje: popularizacija, podsticanje, usmeravanje i jačanje svesti o značaju zaštite životne sredine (informisanje, promotivne aktivnosti, izdavaštvo, festivali, kampanje, ekološke izložbe i sl), unapređenje znanja o određenoj temi kroz organizovanje neformalnih obrazovnih aktivnosti (seminari, stručni skupovi, predavanja i dr), kao i  druge aktivnosti koje doprinose obrazovanju, odgovornom ponašanju i aktivnom uključivanju građana u zaštitu životne sredine Beograda.

- Zaštita prirode: zaštita i održivi razvoj prirodnih dobara i resursa, zaštita biodiverziteta; promovisanje važnosti očuvanja zaštićenih prirodnih dobara;

- Klimatske promene: adaptacija na klimatske promene, pošumljavanje, zaštita voda, zaštita vazduha, zaštita zemljišta, korišćenje obnovljivih izvora energije i dr;

- Upravljanje otpadom: selektivno sakupljanje i reciklaža otpada i druge aktivnosti u oblasti upravljanja otpadom.


Podnosioci prijava

Pravo učešća na javnom konkursu imaju sva udruženja osnovana u skladu sa Zakonom o udruženjima („Službeni glasnik RS”, broj  51/09 i 99/11- dr. zakoni) koja su registrovana u Beogradu i koja, saglasno odredbama svog osnivačkog akta, obavljaju aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine (u daljem tekstu: udruženje).

Udruženje na javnom konkursu može da konkuriše za ukupno utvrđenu vrednost projekta ili za nedostajući deo sredstava. Ako konkuriše za nedostajući deo sredstava obavezno dostavlja izjavu koja se odnosi na visinu sredstava obezbeđenih iz drugih izvora finansiranja.

Udruženje može da učestvuje na javnom konkursu samo sa jednim projektom koji se realizuje u celini na teritoriji Beograda.

Bliži uslovi za podnošenje prijave mogu se pronaći u smernicama za podnosioce projekta koji se prijavljuju na konkurs.
Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija 
 
Krajnji rok za realizaciju projekta je 01. jun 2019. godine.

Prijava na javni konkurs dostavlja se na popunjenom Obrascu prijave uz koji se podnosi sledeća dokumentacija:
- potpisana i overena izjava podnosioca prijave koja se odnosi na podatke o projektu,
- potpisana i overena izjava podnosioca prijave koja se odnosi na visinu sredstava obezbeđenih iz drugih izvora finansiranja,
- druga dokumenta koja udruženje smatra odgovarajućim za predloženi projekat (na primer: pisma preporuke i pisma podrške ako postoje, biografije koordinatora projekata i ključnih lica uključenih u rad na projektu). 

Obrazac prijave se preuzima sa zvanične internet stranice grada Beograda (www.beograd.rs)  i preko Portala eUprave.

Udruženja mogu konkurisati sa projektima čija najmanja vrednost iznosi 150.000,00 dinara, a najviša vrednost iznosi 1.500.000,00 dinara.

Prilikom izrade planiranog budžeta projekta, udruženje definiše troškove prema Obrascu prijave. Neće biti prihvaćeni sledeći troškovi:
- troškovi nastali pre potpisivanja ugovora,
- troškovi aktivnosti na pripremi projekta,
- troškovi adaptacije objekta,
- troškovi nabavke računarske opreme,
- troškovi prevoza van teritorije grada Beograda,
- troškovi taksi prevoza,
- troškovi više od jednog telefonskog računa na mesečnom nivou tokom trajanja projekta,
- troškovi ugostiteljskih usluga (osim keteringa za potrebe promocije),
- troškovi ljudskih resursa koji prelaze trećinu ukupno odobrenog budžeta projekta (osim ako priroda projekta to ne čini neophodnim, što se obrazlaže u predlogu projekta, u zavisnosti od obima i vrste aktivnosti).

Budžet projekta iskazuje se u dinarima. Sve troškove treba obračunati u bruto iznosu.

Rok i način dostavljanja projekta

Rok za dostavljanje prijave je 15 dana od dana objavljivanja ovog Javnog konkursa

Kovertiranu prijavu dostaviti na adresu:
Gradska uprava grada Beograda - Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
Beograd, ulica 27. marta 43-45,
sa naznakom: „Prijava na javni konkurs za finsiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji grada Beograda, u 2018/2019. godini”.
Na poleđini koverte neophodno je napisati puno ime i adresu organizacije. 

NAPOMENA:
Konkursna dokumentacije dostavlja se i u elektronskom obliku,  na adresu ekonvo@beograd.gov.rs, u pdf formatu, u navedenom roku.

Konkursna komisija će u roku od najduže 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava utvrditi predlog Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata primenom sledećih kriterijuma:
- kvalitet projekta (popularizacija, podsticanje i jačanje svesti o značaju zaštite životne sredine; ciljna grupa i način uključivanja; promotivne aktivnosti; mogućnost razvijanja projekta i njegova održivost, originalnost, aktuelnost teme i dr),
- ciljevi koji se postižu (obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja životne sredine grada Beograda, mogućnost razvijanja projekta i dr),
- način finansiranja,
- opravdanost budžeta projekta,
- prethodno iskustvo udruženja u oblasti životne sredine (projekti, pisma preporuke i podrške i dr),
- saradnja sa drugim subjektima u realizaciji projekata.

Predlog liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata se objavljuje na zvaničnoj internet stranici grada Beograda (www.beograd.rs) i Portalu eUprave.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od 3 dana od dana objavljivanja Predloga liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata.

Učesnici konkursa imaju pravo prigovora na Predlog liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata u roku  od 8 dana od dana njenog objavljivanja.

Odluku o prigovoru donosi komisija u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Konkursna komisija najkasnije 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava po raspisanom Javnom konkursu utvrđuje konačnu Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata.

Odluku o izboru projekata rukovodilac organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda nadležne za poslove zaštite životne sredine donosi po pribavljenoj saglasnosti gradonačelnika Grada Beograda, a najkasnije u roku od trideset dana od dana utvrđivanja konačne Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata.

Odluka o izboru projekata se objavljuje na internet stranici grada Beograda, kao i na Portalu e-Uprave.

Udruženja čiji projekti su odabrani za finansiranje ili sufinansiranje su dužni da pre potpisivanja ugovora sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine, Gradska uprava Grada Beograda, dostave sledeća dokumenta: 
- Izjavu da sredstva za realizaciju odobrenog projekta nisu na drugi način već obezbeđena, 
- Izjavu o nepostojanju sukoba interesa,
- Interni akt o antikorupcijskoj politici.

Sve obaveze koje se odnose na praćenje realizacije projektnih aktivnosti, načina izveštavanja i sl. biće precizirani ugovorom. 
 
Osobe za kontakt za sve dodatne informacije:

- Gordana Šćepanović - gordana.scepanovic@beograd.gov.rs
- Miša R. Krstić - misa.krstic@beograd.gov.rsGrad Beograd

http://www.beograd.rs

Kraljice Marije 1

+381 11 3309 000

-