Град Београд

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - локације: Трг Николе Пашића 6, централа: 3229-678; 27. марта 43-45, централа: 3309-000, 3346-005, 3227-241; Тиршова 1, централа: 2688-655 ; Краљице Марије 1 ; Мaкензијева 31, централа: 2453-142.


Назив услуге

16.001 Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у области заштите животне средине на територији Града Београда, у 2018/2019

Датум објављивања (последњег ажурирања)

09. новембар 2018.

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СEКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
СЕКТОР ЗА МОНИТОРИНГ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Предмет оглашавања

Секретаријат за заштиту животне средине је на основу Законa о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09 и 99/11 - др. закони), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 16/18) и Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине који се финансирају и суфинансирају из буџета града Београда („Службени лист града Београда“, број 36/17) обезбедио средства за финансирање и суфинансирање пројеката које реализују удружења у области заштите животне средине на територији града Београда, а који су од јавног интереса и односе се на следеће области:

- Еколошко образовање и информисање: популаризација, подстицање, усмеравање и јачање свести о значају заштите животне средине (информисање, промотивне активности, издаваштво, фестивали, кампање, еколошке изложбе и сл), унапређење знања о одређеној теми кроз организовање неформалних образовних активности (семинари, стручни скупови, предавања и др), као и  друге активности које доприносе образовању, одговорном понашању и активном укључивању грађана у заштиту животне средине Београда.

- Заштита природе: заштита и одрживи развој природних добара и ресурса, заштита биодиверзитета; промовисање важности очувања заштићених природних добара;

- Климатске промене: адаптација на климатске промене, пошумљавање, заштита вода, заштита ваздуха, заштита земљишта, коришћење обновљивих извора енергије и др;

- Управљање отпадом: селективно сакупљање и рециклажа отпада и друге активности у области управљања отпадом.


Подносиоци пријава

Право учешћа на јавном конкурсу имају сва удружења основана у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, број  51/09 и 99/11- др. закони) која су регистрована у Београду и која, сагласно одредбама свог оснивачког акта, обављају активности у области заштите животне средине (у даљем тексту: удружење).

Удружење на јавном конкурсу може да конкурише за укупно утврђену вредност прoјекта или за недостајући део средстава. Ако конкурише за недостајући део средстава обавезно доставља изјаву која се односи на висину средстава обезбеђених из других извора финансирања.

Удружење може да учествује на јавном конкурсу само са једним пројектом који се реализује у целини на територији Београда.

Ближи услови за подношење пријаве могу се пронаћи у смерницама за подносиоце пројекта који се пријављују на конкурс.
Подношење пријаве и потребна документација 
 
Крајњи рок за реализацију пројекта је 01. јун 2019. године.

Пријава на јавни конкурс доставља се на попуњеном Обрасцу пријаве уз који се подноси следећа документација:
- потписана и оверена изјава подносиоца пријаве која се односи на податке о пројекту,
- потписана и оверена изјава подносиоца пријаве која се односи на висину средстава обезбеђених из других извора финансирања,
- друга документа која удружење сматра одговарајућим за предложени пројекат (на пример: писма препоруке и писма подршке ако постоје, биографије координатора пројеката и кључних лица укључених у рад на пројекту). 

Образац пријаве се преузима са званичне интернет странице града Београда (www.beograd.rs)  и преко Портала eУправе.

Удружења могу конкурисати са пројектима чија најмања вредност износи 150.000,00 динара, а највиша вредност износи 1.500.000,00 динара.

Приликом израде планираног буџета пројекта, удружење дефинише трошкове према Обрасцу пријаве. Неће бити прихваћени следећи трошкови:
- трошкови настали пре потписивања уговора,
- трошкови активности на припреми пројекта,
- трошкови адаптације објекта,
- трошкови набавке рачунарске опреме,
- трошкови превоза ван територије града Београда,
- трошкови такси превоза,
- трошкови више од једног телефонског рачуна на месечном нивоу током трајања пројекта,
- трошкови угоститељских услуга (осим кетеринга за потребе промоције),
- трошкови људских ресурса који прелазе трећину укупно одобреног буџета пројекта (осим ако природа пројекта то не чини неопходним, што се образлаже у предлогу пројекта, у зависности од обима и врсте активности).

Буџет пројекта исказује се у динарима. Све трошкове треба обрачунати у бруто износу.

Рок и начин достављања пројекта

Рок за достављање пријаве је 15 дана од дана објављивања овог Јавног конкурса

Ковертирану пријаву доставити на адресу:
Градска управа града Београда - Секретаријат за заштиту животне средине,
Београд, улица 27. марта 43-45,
са назнаком: „Пријава на јавни конкурс за финсирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у области заштите животне средине на територији града Београда, у 2018/2019. години”.
На полеђини коверте неопходно је написати пуно име и адресу организације. 

НАПОМЕНА:
Конкурсна документације доставља се и у електронском облику,  на адресу ekonvo@beograd.gov.rs, у пдф формату, у наведеном року.

Конкурсна комисија ће у року од најдуже 30 дана од дана истека рока за подношење пријава утврдити предлог Листе вредновања и рангирања пријављених пројеката применом следећих критеријума:
- квалитет пројекта (популаризација, подстицање и јачање свести о значају заштите животне средине; циљна група и начин укључивања; промотивне активности; могућност развијања пројекта и његова одрживост, оригиналност, актуелност теме и др),
- циљеви који се постижу (обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења животне средине града Београда, могућност развијања пројекта и др),
- начин финансирања,
- оправданост буџета пројекта,
- претходно искуство удружења у области животне средине (пројекти, писма препоруке и подршке и др),
- сарадња са другим субјектима у реализацији пројеката.

Предлог листе вредновања и рангирања пријављених пројеката се објављује на званичној интернет страници града Београда (www.beograd.rs) и Порталу еУправе.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од 3 дана од дана објављивања Предлога листе вредновања и рангирања пријављених пројеката.

Учесници конкурса имају право приговора на Предлог листе вредновања и рангирања пријављених пројеката у року  од 8 дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору доноси комисија у року од 15 дана од дана пријема приговора.

Конкурсна комисија најкасније 60 дана од истека рока за подношење пријава по расписаном Јавном конкурсу утврђује коначну Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката.

Одлуку о избору пројеката руководилац организационе јединице Градске управе града Београда надлежне за послове заштите животне средине доноси по прибављеној сагласности градоначелника Града Београда, а најкасније у року од тридесет дана од дана утврђивања коначне Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката.

Одлука о избору пројеката се објављује на интернет страници града Београда, као и на Порталу e-Управе.

Удружења чији пројекти су одабрани за финансирање или суфинансирање су дужни да пре потписивања уговора са Секретаријатом за заштиту животне средине, Градска управа Града Београда, доставе следећа документа: 
- Изјаву да средства за реализацију одобреног пројекта нису на други начин већ обезбеђена, 
- Изјаву о непостојању сукоба интереса,
- Интерни акт о антикорупцијској политици.

Све обавезе које се односе на праћење реализације пројектних активности, начина извештавања и сл. биће прецизирани уговором. 
 
Особе за контакт за све додатне информације:

- Гордана Шћепановић - gordana.scepanovic@beograd.gov.rs
- Миша Р. Крстић - misa.krstic@beograd.gov.rs



Град Београд

http://www.beograd.rs

Краљице Марије 1

+381 11 3309 000

-