Grad Beograd

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA - lokacije: Trg Nikole Pašića 6, centrala: 3229-678; 27. marta 43-45, centrala: 3309-000, 3346-005, 3227-241; Tiršova 1, centrala: 2688-655 ; Kraljice Marije 1 ; Makenzijeva 31, centrala: 2453-142.

13.001 - Javni konkurs za finansiranje projekata koje realizuju udruženja iz oblasti socijalne zaštite na teritoriji Grada Beograda u 2018/2019 godini


Naziv usluge

Javni konkurs za finansiranje projekata  koje realizuju udruženja iz oblasti socijalne zaštite na teritoriji Grada Beograda u 2018/2019 godini

Datum objavljivanja (poslednjeg ažuriranja)

15. mart 2019.

Organ zadužen za sprovođenje

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU ZAŠTITU
SEKTOR ZA OSTVARIVANjE PRAVA

Predmet oglašavanja

Sekretarijat za socijalnu zaštitu, u cilju unapređenja položaja osetljivih grupa građana na teritoriji grada Beograda, pruža podršku projektima koji ispunjavaju jedan ili više od sledećih ciljeva:

  1. Unapređenje položaja osetljivih grupa građana kroz implementaciju aktivnosti koje doprinose poboljšanju kvaliteta njihovog života;

  2. Unapređenje položaja i statusa Roma i Romkinja;

  3. Unapređenje položaja interno raseljenih lica i izbeglica kroz pružanje podrške u ostvarivanju njihovih prava;

  4. Unapređenje položaja boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca u gradu Beogradu, kao i negovanje tradicije oslobodilčkih ratova Srbije;

  5. Prevencija nasilja u porodici kroz aktivnosti identifikovanja, informisanja, edukacije i pružanja podrške potencijalnim žrtvama i žrtvama nasilja u porodici;

  6. Razvijanje i unapređenje principa rodne ravnopravnosti;

  7. Jačanje kapaciteta profesionalaca u radu sa osetljivim grupama građana.

Podnosioci prijava

Podnosioci  prijava mogu biti isključivo:

  1. Udruženja registrovana u Agenciji za privredne registre sa sedištem u gradu Beogradu.

  2. Udruženja koja su direktno odgovorna za pripremu i realizaciju projekta.

Bliži uslovi za podnošenje prijave mogu se pronaći u smernicama za podnosioce projekta koji se prijavljuju na konkurs.

Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija

Projekat se dostavlja na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima.

Obaveznu konkursnu dokumentaciju čine:

     Prilog 1 – Obrazac za pisanje projekta

     Prilog 2 – Obrazac budžeta projekta

     Prilog 3 – Narativni budžet, 

Rok i način dostavljanja projekta

Projekti se dostavljaju u zatvorenoj koverti Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, Sektoru za razvoj usluga socijalne zaštite i saradnju sa udruženjima:

       Beograd, ul. 27. marta 43-45, isključivo po pravilima navedenim u smernicama za podnosioce projekta.

Projekti se mogu  dostavljati u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa.Komentari

Grad Beograd

http://www.beograd.rs

Kraljice Marije 1

+381 11 3309 000

-