Više javno tužilaštvo u Beogradu

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta - Više javno tužilaštvo u Beogradu


Naziv usluge

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta 

Datum objavljivanja (poslednjeg ažuriranja)

07.11.2018. 

Organ zadužen za sprovođenje

Više javno tužilaštvo u Beogradu  

Tekst konkursa

Više javno tužilaštvo u Beogradu  na osnovu čl. 47, čl. 48, čl. 54 i čl. 55 Zakona o državnim službenicima  („Službeni glasnik RS“,br.79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14), čl. 17, čl.18, čl. 20 i čl.21 Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, 3/06, 38/07, 41/07, 109/09), Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu A br. 124/18 od 07.02.2018. godine, Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj 112-8976/2018 od 26. septermbra 2018. godine  i Odluke o raspisivanju  javnog  konkursa u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu P br. 779/18 od  18.10.2018. godine, oglašava:

JAVNI KONKURS za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu

I Organ u kome se popunjava radno mesto: Više javno tužilaštvo u Beogradu,  ul. Savska 17a, sa privremenim sedištem u ul. Katanićeva br. 15, Beograd

II Radna mesta koje se popunjavaju:

1) radno mesto tužilački pomoćnik - viši tužilački saradnik  u zvanju samostalnog savetnika  - 4 (četiri) izvršioca

Opis poslova: Pomaže javnom tužiocu i zameniku javnog tužioca u radu, prati sudsku praksu, izrađuje nacrte podnesaka, uzima na zapisnik krivične prijave, podneske i izjave građana, vrši samostalno ili pod nadzorom i po uputstvima javnog tužioca odnosno zamenika javnog tužioca poslove predviđene zakonom i drugim propisima

Uslovi za rad na radnom mestu viši tužilački saradnik u zvanju samostalnog savetnika: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalstičkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen pravosudni ispit i najmanje dve godine radnog iskustva u pravnoj struci nakon položenog pravosudnog ispita.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: 

 - Poznavanje Zakona o javnom tužilaštvu ("Službeni glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011, 101/2011, 38/2012 (Odluka Ustavnog suda), 121/2012, 101/2013, 111/2014 (Odluka Ustavnog suda), 117/2014, 106/2015, 63/2016 (Odluka Ustavnog suda)), Krivičnog zakonika ("Službeni glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016), Zakonika o krivičnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 ) – neposredno kroz razgovor sa kandidatima;

 - veština komunikacije - neposredno kroz razgovor sa kandidatima

2)  radno mesto tužilački pomoćnik -  tužilački saradnik u zvanju savetnika – 6 (šest) izvršioca

Opis poslova: Tužilački pomoćnik pomaže javnom tužiocu i zameniku javnog tužioca, izrađuje nacrte jednostavnijih podnesaka, uzima na zapisnik krivične prijave, podneske i izjave građana, vrši pod nadzorom i po uputstvima javnog tužioca odnosno zamenika javnog tužioca poslove predviđene zakonom i drugim propisima.

Uslovi za rad na radnom mestu tužilački saradnika u zvanju savetnika: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalstičkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine i položen pravosudni ispit.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: 

 -  Poznavanje Zakona o javnom tužilaštvu ("Službeni glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011, 101/2011, 38/2012 (Odluka Ustavnog suda), 121/2012, 101/2013, 111/2014 (Odluka Ustavnog suda), 117/2014, 106/2015, 63/2016 (Odluka Ustavnog suda), Krivičnog zakonika ("Službeni glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016), Zakonika o krivičnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 ) – neposredno kroz razgovor sa kandidatima;

 -  veština komunikacije - neposredno kroz razgovor sa kandidatima

3) radno mesto finansijski forenzičar u zvanju  višeg savetnika – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Obavlja poslove konsultacija u oblasti finansija u predmetima privrednog kriminala krivičnih dela korupcije i krivičnih dela privrednog kriminala povezanih sa korupcijom, daje stručna mišljenja i procenu finansijske dokumentacije u predmetima, prati i analizira tokove novca i finansijskih transakcija, otkriva kriminalne radnje u finansijskim transakcijama, identifikuje učinioca, način i vreme izvršenja kriminalne radnje, prikuplja dokaze o radnji izvršenja dela,  ostvaruje saradnju sa drugim državnim organima i institucijama u vezi krivičnih dela iz nadležnosti Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije.

Uslovi za rad na radnom mestu finansijski forenzičar: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti Ekonomskih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, poseduje posebna stručna znanja iz oblasti finansija računovodstva, revizije, bankarskog, berzanskog i privrednog poslovanja, da je završio specijalizovanu obuku u Pravosudnoj akademiji iz oblasti krivičnog prava,  sedam godina radnog iskustva, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

-  poznavanje Zakona o bankama (Službeni glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010, 14/2015), Zakon o porezu na dodatu vrednost (Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017, 30/2018) Zakon o porezu na dohodak građana (Službeni glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011, 93/2012, 114/2012, 47/2013, 48/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014, 112/2015, 113/2017) Zakon o računovodstvu (Službeni glasnik RS", br. 62/2013, 30/2018), Zakon o privrednim društvima (Službeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 , 5/2015, 44/2018), Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (Službeni glasnik RS", br. 113/2017), Zakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni glasnik RS br. 47/06)

-  poznavanje rada na računaru – uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru ili pisanim testom ukoliko ovaj dokaz ne poseduje;

-  veštine komunikacije  - neposredno kroz razgovor sa kandidatima;

4) radno mesto sistem administrator u zvanju savetnika – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Obavlja poslove informatičke pripreme za analitiku rada tužilaštva i aktivno učestvuje u kreiranju analitičkih poslova u Tužilaštvu, administrira Windows server, Ms office, Open Office, učestvuje u izradi tehničke dokumentacije, standarda i procedura za nabavku opreme iz delokruga svog rada, vrši implementaciju poslovnog, aplikativnog softvera u okviru pravosudnog informativnog sistema Srbije, izrađuje i održava web prezentaciju i dizajn  poslovnog materijala javnog tužilaštva i obavlja i druge poslove po nalogu javnog tužioca i sekretara.

Uslovi za rad na radnom mestu sistem administratora: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti Računarske nauke, Elektrotehničkog i računarskog inžinjerstva, Mašinskog inženjerstva, oblasti društevno humanističkih nauka na  osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, položen državni stručni ispit za rad u državnim organima, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, znanje engleskog jezika.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

-  poznavanje Pravilnika o upravi u javnim tužilaštvima (rukovanje predmetima, način vođenja evidencije, organizacija rada u javnom tužilaštvu) - neposredno kroz razgovor sa kandidatima;
-  poznavanje rada na računaru – pisanim testom
-  poznavanje engleskog jezika – pisanim testom;
-  veštine komunikacije  - neposredno kroz razgovor sa kandidatima;

5)  radno mesto za kadrovske i personalne poslove u zvanju saradnika - 1 (jedan)  izvršilac

Opis poslova: Obavlja sve tehničke poslove koji se odnose na zasnivanje radnog odnosa, obavlja poslove pripreme karneta za isplatu plata zaposlenih i karnete za prevoz i stimulaciju zaposlenih, učestvuje u ažuriranju podataka o zaposlenima u javnom tužilaštvu i vrši unos tih podataka u registar zaposlenih, vodi evidenciju prisutnosti na poslu, plaćenog ili neplaćenog odsustva, prima i zavodi molbe za odobrenje odsustva sa rada, prima dokaze o privremenoj sprečenosti za rad, vodi knjigu matične evidencije  sa registrom i evidencijama, vodi upisnik „P“, vodi dosijea sa ličnim dokumentima zaposlenih, obavlja poslove u vezi sa ulaganjem lične dokumentacije  u personalna dosijea i stara se o njima, obavlja poslove u vezi socijalno-zdravstvene zaštite radnika, odjava – prijava osiguranja, izdavanje i promena zdravstvenih knjižica, vrši i ostale poslove koji se odnose na personalna pitanja po nalogu Višeg javnog tužioca ili sekretara tužilaštva.

Uslovi za rad na radnom mestu za kadrovske i personalne poslove: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičnih, tehničko-tehnoloških ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine;  najmanje tri godine radnog iskustva u struci i položen državni ispit za rad u državnim organima i poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

-  poznavanje Zakona o evidencijama iz oblasti rada (Službeni list SRJ, br. 46/96, Službeni glasnik RS, br. 101/2005, 36/2009) i Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005, 57/2011, 110/2012, 119/2012, 55/2013, 99/2014, 23/2014, 106/2015, 10/2016)  neposredno kroz razgovor sa kandidatima;
-  poznavanje rada na računaru – uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru ili pisanim testom ukoliko ovaj dokaz ne poseduje;
-  veštine komunikacije  - neposredno kroz razgovor sa kandidatima;

6)  radno mesto za finansijsko – materijalno poslove u zvanju saradnika - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: priprema finansijske podatke za registar zaposlenih; sastavlja periodične izveštaje po nalogu rukovodioca Službe; pomaže u pripremi finansijskih planova; vrši kontrolu plata, naknade za vreme odsustvovanja sa posla, naknade troškova zaposl��nih i ostalih posebnih rashoda; obrađuje naloge za službena putovanja; vrši analizu prihoda i rashoda sredstava za rad tužilaštva; vodi pomoćne knjige i evidencije; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca finansijske Službe

Uslovi za rad na radnom mestu za finansijsko – materijalno poslove:  Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti Ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do 3 godine, položen državni stručni ispit za rad u državnim organima, poznavanje rada na računaru i radno iskustvo u struci  od najmanje tri godine.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

-  Poznavanje Zakona o budžetskom sistemu (Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 (drugi zakon), 103/2015, 99/2016, 113/2017)  i Uredbe o budžetskom računovodstvu (Službeni glasnik RS", br. 125/2003, 12/2006)
-  Poznavanje rada na računaru – uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru ili pisanim testom ukoliko ovaj dokaz ne poseduje;
-  Veštine komunikacije  - neposredno kroz razgovor sa kandidatima;

7)  radno mesto upisničar u zvanju referenta – 5 (pet) izvršioca

Opis poslova: Vodi određeni upisnik, evidentira kretanje predmeta, obeležava nomenklaturne znake na popisu spisa, uvodi i razvodi predmete u upisniku, vodi registar za odgovarajući upisnik, sređuje i arhivira završene predmete, sastavlja statističke preglede po upisnicima, popunjava statističke upitnike, obavlja i druge poslove koji proizilaze iz rada pisarnice i po nalogu upravitelja pisarnice.

Uslovi za rad na radnom mestu upinsičar: Srednja školska sprema društvenog, prirodnog ili tehničkog smera, položen državni stručni ispit za rad u državnim organima, radno iskustvo u struci  od  najmanje dve godine i poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

-  poznavanje Pravilnika o upravi u javnim tužilaštvima (Službeni glasnik RS", br. 110/2009, 87/2010, 5/2012, 54/2017, 14/2018), stručno znanje iz oblasti rada na radnom mestu upisničara
-  poznavanje rada na računaru – uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru ili pisanim testom ukoliko ovaj dokaz ne poseduje;
-  veštine komunikacije  - neposredno kroz razgovor sa kandidatima;

8)      radno mesto šef zapisničara u zvanju referenta – 2 (dva) izvršioca

Opis poslova: rukovodi i organizuje rad zapisničara, učestvuje u donošenju odluka o rasporedu zapisničara, vodi evidenciju o rasporedu i rezultatima rada zapisničara; obavlja i sve daktilografske poslove (kuca odluke i druge diktate sa trake, kuca po diktatu, vrši prepise i dr.); obavlja i druge poslove po nalogu sekretara tužioca i javnog tužioca.

Uslovi za rad na radnom mestu šefa zapisničara: Treći ili četvrti stepen stručne spreme, društvenog, prirodnog ili tehničkog smera, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen ispit za daktilografa Ia ili Ib klase, poznavanje rada na računaru i položen državni stručni ispit.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

-  poznavanje Pravilnika o upravi u javnim tužilaštvima (Službeni glasnik RS", br. 110/2009, 87/2010, 5/2012, 54/2017, 14/2018)
-  poznavanje rada na računaru – uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru ili pisanim testom ukoliko ovaj dokaz ne poseduje;
-  veština komunikacije, organizatorske sposobnosti i veština rukovođenja  - neposredno kroz razgovor sa kandidatima;

9) radno mesto zapisničar u zvanju referenta – 7 (sedam) izvršioca

Opis posla: Obavlja sve daktilografske poslove, kako po neposrednom diktatu na zapisnik, tako i skidanje diktata sa trake (slušalice i diktafon) ili po konceptu, kao zapisničar u istrazi kuca zapisnike, sređuje spise predmeta i obavlja potrebne tehničke poslove u vezi sa suđenjem; postupa po naredbama sa zapisnika; vodi računa o urednosti spisa i vodi popis spisa, izrađuje prepise, izveštaje, samostalno sastavlja dopise jednostavnije i kraće sadržine, popunjava pozive i obavlja druge poslove po nalogu tužioca i sekretara u skladu sa Pravilnikom o upravi u javnim tužilaštvima.

Uslovi za rad na radnom mestu zapisničara: Srednja školska sprema društvenog, prirodnog ili tehničkog smera, završen kurs za daktilografa I-a ili I-b klase, osnovno poznavanje rada na računaru, položen državni stručni ispit za rad u državnim organima i radno iskustvo u struci  od  najmanje dve godine.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

-  poznavanje rada iz domena rada zapisničara - neposredno kroz razgovor sa kandidatima
-  poznavanje rada na računaru – uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru ili pisanim testom ukoliko ovaj dokaz ne poseduje; 
-  veština komunikacije  - neposredno kroz razgovor sa kandidatima;

ZAJEDNIČKO ZA SVA RADNA MESTA

III Mesto rada:   Beograd , ul. Katanićeva br. 15.

IV  Opšti uslovi  ��a zaposlenje:

-  državljanstvo Republike Srbije,
-  da je učesnik konkursa punoletan;
-  da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
-  da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci ( čl. 45 stav 1. Zakona o državnim službenicima);

V    Trajanje radnog odnosa: radni odnos se zasniva na neodređeno vreme

VI  Rok za podnošenje prijava: iznosi 8 (osam) dana od dana oglašavanja u  periodičnom izdanju oglasa  Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“

VII  Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs: Prijave se podnose Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, ul. Katanićeva br. 15, Beograd , sa naznakom «Prijava na konkurs – za izvršilačko radno mesto“ (navesti naziv radnog mesta za koje se podnosi prijava)

VIII  Sadržina prijave na konkurs: Prijava na konkurs treba da  sadrži:  lične podatke tj. ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, kontakt telefon i e-mail adresu, podatke o obrazovanju, podatke o eventualnom radnom iskustvu s kratkim opisom posla  na  kojima je kandidat radio. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.

IX  Potrebni dokumenti:

Uz prijavu na konkurs učesnici su obavezni da dostave sledeću dokumentaciju u originalu ili fotokopiji  koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao)

diplomu  o stečenom obrazovanju;
-  uverenje o položenom pravosudnom ispitu (samo kandidati koji konkurišu za radno mesto tužilački pomoćnik);
-  uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (za sva radna mesta osim za tužilačke pomoćnike);
-  dokaz o eventualnom  radnom iskustvu (potvrde, rešenja, ugovori i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);
-  uverenje o državljanstvu Republike Srbije koje nije starije od 6 meseci;
-  izvod iz matične knjige rođenih ;
-  potvrda da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa izdata od strane državnog organa u kome je   učesnik javnog konkursa bio u radnom odnosu (dostaviće samo oni kandidati koji su radili u državnom organu)
-  uverenje da protiv lica nije pokrenut krivični postupak, niti je pokrenuta istraga   (izdat od strane nadležnog Suda, ne starije od 6 meseci)
-  uverenje  da lice  nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izdaje nadležna Policijska uprava , ne starije od 6 meseci)
-  sertifikat ili drugi dokaz o poznavanju rada na računaru (ukoliko poseduje isti)
-  Obrazac 1 – Izjava u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam dostaviti podatke o činjenicima o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega

Lice koje ne dostavi pisani dokaz o poznavanju rada na računaru podleže proveri znanja kroz pisani test.

Odredbama članova 9 i 103 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni Glasnik Republike Srbije“ br. 18/2016) propisano je između ostalog da u postupku koji se pokpehe po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obpađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je: izvod iz matične rođenih, uverenje o državljanstvu, uverenje o položenom pravosudnom ispitu, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu i uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen;

Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašhenog sudskog tumača.

Diploma kojom se potvrđuje stručna sprema, a koja je stečena u inostranstvu mora biti  nostrifikovana.

*Mišljenje prethodnog poslodavca u odnosu prema poslu ili kvalitetu rada  (nije obavezno tj. prijava neće biti odbačena ukoliko učesnici ne dostave mišljenje poslodavca kod koga su zaposleni ili su bili zaposleni).

X  Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak:

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenim radnim mestima, a čije prijave su blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi, Konkursna komisija će sprovesti izborni postupak u prostorijama Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, ul. Katanićeva br. 15, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni telefonom ili telegramom na adrese navedene u prijavama.

XI Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu:

Zorica Šćekić, sekretar  u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, kontakt telefon 011/ 635-2884 ili zgrada tužilaštva ul. Katanićeva br. 15, kancelarija M09

Napomene:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi  biće odbačene Zaključkom komisije.

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita za rad u državnim organima primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom/pravosudnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita.

Kandidati koji konkurišu za radno mesto finansijski forenzičar koji nisu završili specijalizovanu obuku u Pravosudnoj akademiji iz oblasti krivičnog prava primaju se na rad pod uslovom da istu završe na prvoj sledećoj obuci koju Pravosudna akademija bude organizovala. Kandidati sa završenom obukom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na ostale kandidat��.

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta podnose jednu prijavu, u kojoj navode za koja su sve radna mesta konkurisali.

Obaveštavaju se učesnici javnog konkursa da će se dokumentacija vraćati isključivo na pisani zahtev učesnika.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji Višeg javnog tužilaštva u Beogradu www.bg.vi.jt.rs , na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na Portalu eUprava, na oglasnoj tabli, internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje - „Poslovi“. Komentari

Više javno tužilaštvo u Beogradu

-

Savska 17a

-

-