Више јавно тужилаштво у Београду

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места - Више јавно тужилаштво у Београду


Назив услуге

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места 

Датум објављивања (последњег ажурирања)

07.11.2018. 

Орган задужен за спровођење

Више јавно тужилаштво у Београду  

Текст конкурса

Више јавно тужилаштво у Београду  на основу чл. 47, чл. 48, чл. 54 и чл. 55 Закона о државним службеницима  („Службени гласник РС“,бр.79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14), чл. 17, чл.18, чл. 20 и чл.21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, 3/06, 38/07, 41/07, 109/09), Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем јавном тужилаштву у Београду А бр. 124/18 од 07.02.2018. године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-8976/2018 од 26. септермбра 2018. године  и Одлуке о расписивању  јавног  конкурса у Вишем јавном тужилаштву у Београду П бр. 779/18 од  18.10.2018. године, оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачких радних места у Вишем јавном тужилаштву у Београду

I Орган у коме се попуњава радно место: Више јавно тужилаштво у Београду,  ул. Савска 17а, са привременим седиштем у ул. Катанићева бр. 15, Београд

II Радна места које се попуњавају:

1) радно место тужилачки помоћник - виши тужилачки сарадник  у звању самосталног саветника  - 4 (четири) извршиоца

Опис послова: Помаже јавном тужиоцу и заменику јавног тужиоца у раду, прати судску праксу, израђује нацрте поднесака, узима на записник кривичне пријаве, поднеске и изјаве грађана, врши самостално или под надзором и по упутствима јавног тужиоца односно заменика јавног тужиоца послове предвиђене законом и другим прописима

Услови за рад на радном месту виши тужилачки сарадник у звању самосталног саветника: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалстичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит и најмање две године радног искуства у правној струци након положеног правосудног испита.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: 

 - Познавање Закона о јавном тужилаштву ("Службени гласник РС", бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011, 101/2011, 38/2012 (Одлука Уставног суда), 121/2012, 101/2013, 111/2014 (Одлука Уставног суда), 117/2014, 106/2015, 63/2016 (Одлука Уставног суда)), Кривичног законика ("Службени гласник РС", бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016), Законика о кривичном поступку ("Службени гласник РС", бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 ) – непосредно кроз разговор са кандидатима;

 - вештина комуникације - непосредно кроз разговор са кандидатима

2)  радно место тужилачки помоћник -  тужилачки сарадник у звању саветника – 6 (шест) извршиоца

Опис послова: Тужилачки помоћник помаже јавном тужиоцу и заменику јавног тужиоца, израђује нацрте једноставнијих поднесака, узима на записник кривичне пријаве, поднеске и изјаве грађана, врши под надзором и по упутствима јавног тужиоца односно заменика јавног тужиоца послове предвиђене законом и другим прописима.

Услови за рад на радном месту тужилачки сарадника у звању саветника: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалстичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године и положен правосудни испит.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: 

 -  Познавање Закона о јавном тужилаштву ("Службени гласник РС", бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011, 101/2011, 38/2012 (Одлука Уставног суда), 121/2012, 101/2013, 111/2014 (Одлука Уставног суда), 117/2014, 106/2015, 63/2016 (Одлука Уставног суда), Кривичног законика ("Службени гласник РС", бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016), Законика о кривичном поступку ("Службени гласник РС", бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 ) – непосредно кроз разговор са кандидатима;

 -  вештина комуникације - непосредно кроз разговор са кандидатима

3) радно место финансијски форензичар у звању  вишег саветника – 1 (један) извршилац

Опис послова: Обавља послове консултација у области финансија у предметима привредног криминала кривичних дела корупције и кривичних дела привредног криминала повезаних са корупцијом, даје стручна мишљења и процену финансијске документације у предметима, прати и анализира токове новца и финансијских трансакција, открива криминалне радње у финансијским трансакцијама, идентификује учиниоца, начин и време извршења криминалне радње, прикупља доказе о радњи извршења дела,  остварује сарадњу са другим државним органима и институцијама у вези кривичних дела из надлежности Посебног одељења за сузбијање корупције.

Услови за рад на радном месту финансијски форензичар: стечено високо образовање из научне области Економских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, поседује посебна стручна знања из области финансија рачуноводства, ревизије, банкарског, берзанског и привредног пословања, да је завршио специјализовану обуку у Правосудној академији из области кривичног права,  седам година радног искуства, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:

-  познавање Закона о банкама (Службени гласник РС", бр. 107/2005, 91/2010, 14/2015), Закон о порезу на додату вредност (Службени гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017, 30/2018) Закон о порезу на доходак грађана (Службени гласник РС", бр. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011, 93/2012, 114/2012, 47/2013, 48/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014, 112/2015, 113/2017) Закон о рачуноводству (Службени гласник РС", бр. 62/2013, 30/2018), Закон о привредним друштвима (Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 , 5/2015, 44/2018), Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма (Службени гласник РС", бр. 113/2017), Закон о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (Службени гласник РС бр. 47/06)

-  познавање рада на рачунару – увидом у доказ о познавању рада на рачунару или писаним тестом уколико овај доказ не поседује;

-  вештине комуникације  - непосредно кроз разговор са кандидатима;

4) радно место систем администратор у звању саветника – 1 (један) извршилац

Опис послова: Обавља послове информатичке припреме за аналитику рада тужилаштва и активно учествује у креирању аналитичких послова у Тужилаштву, администрира Windows server, Ms office, Open Office, учествује у изради техничке документације, стандарда и процедура за набавку опреме из делокруга свог рада, врши имплементацију пословног, апликативног софтвера у оквиру правосудног информативног система Србије, израђује и одржава web презентацију и дизајн  пословног материјала јавног тужилаштва и обавља и друге послове по налогу јавног тужиоца и секретара.

Услови за рад на радном месту систем администратора: Стечено високо образовање из научне области Рачунарске науке, Електротехничког и рачунарског инжињерства, Машинског инжењерства, области друштевно хуманистичких наука на  основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит за рад у државним органима, најмање три године радног искуства у струци, знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:

-  познавање Правилника о управи у јавним тужилаштвима (руковање предметима, начин вођења евиденције, организација рада у јавном тужилаштву) - непосредно кроз разговор са кандидатима;
-  познавање рада на рачунару – писаним тестом
-  познавање енглеског језика – писаним тестом;
-  вештине комуникације  - непосредно кроз разговор са кандидатима;

5)  радно место за кадровске и персоналне послове у звању сарадника - 1 (један)  извршилац

Опис послова: Обавља све техничке послове који се односе на заснивање радног односа, обавља послове припреме карнета за исплату плата запослених и карнете за превоз и стимулацију запослених, учествује у ажурирању података о запосленима у јавном тужилаштву и врши унос тих података у регистар запослених, води евиденцију присутности на послу, плаћеног или неплаћеног одсуства, прима и заводи молбе за одобрење одсуства са рада, прима доказе о привременој спречености за рад, води књигу матичне евиденције  са регистром и евиденцијама, води уписник „П“, води досијеа са личним документима запослених, обавља послове у вези са улагањем личне документације  у персонална досијеа и стара се о њима, обавља послове у вези социјално-здравствене заштите радника, одјава – пријава осигурања, издавање и промена здравствених књижица, врши и остале послове који се односе на персонална питања по налогу Вишег јавног тужиоца или секретара тужилаштва.

Услови за рад на радном месту за кадровске и персоналне послове: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичних, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године;  најмање три године радног искуства у струци и положен државни испит за рад у државним органима и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:

-  познавање Закона о евиденцијама из области рада (Службени лист СРЈ, бр. 46/96, Службени гласник РС, бр. 101/2005, 36/2009) и Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/2005, 109/2005, 57/2011, 110/2012, 119/2012, 55/2013, 99/2014, 23/2014, 106/2015, 10/2016)  непосредно кроз разговор са кандидатима;
-  познавање рада на рачунару – увидом у доказ о познавању рада на рачунару или писаним тестом уколико овај доказ не поседује;
-  вештине комуникације  - непосредно кроз разговор са кандидатима;

6)  радно место за финансијско – материјално послове у звању сарадника - 1 (један) извршилац

Опис послова: припрема финансијске податке за регистар запослених; саставља периодичне извештаје по налогу руководиоца Службе; помаже у припреми финансијских планова; врши контролу плата, накнаде за време одсуствовања са посла, накнаде трошкова запослених и осталих посебних расхода; обрађује налоге за службена путовања; врши анализу прихода и расхода средстава за рад тужилаштва; води помоћне књиге и евиденције; обавља и друге послове по налогу руководиоца финансијске Службе

Услови за рад на радном месту за финансијско – материјално послове:  Стечено високо образовање из научне области Економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до 3 године, положен државни стручни испит за рад у државним органима, познавање рада на рачунару и радно искуство у струци  од најмање три године.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:

-  Познавање Закона о буџетском систему (Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 (други закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017)  и Уредбе о буџетском рачуноводству (Службени гласник РС", бр. 125/2003, 12/2006)
-  Познавање рада на рачунару – увидом у доказ о познавању рада на рачунару или писаним тестом уколико овај доказ не поседује;
-  Вештине комуникације  - непосредно кроз разговор са кандидатима;

7)  радно место уписничар у звању референта – 5 (пет) извршиоца

Опис послова: Води одређени уписник, евидентира кретање предмета, обележава номенклатурне знаке на попису списа, уводи и разводи предмете у уписнику, води регистар за одговарајући уписник, сређује и архивира завршене предмете, саставља статистичке прегледе по уписницима, попуњава статистичке упитнике, обавља и друге послове који произилазе из рада писарнице и по налогу управитеља писарнице.

Услови за рад на радном месту упинсичар: Средња школска спрема друштвеног, природног или техничког смера, положен државни стручни испит за рад у државним органима, радно искуство у струци  од  најмање две године и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:

-  познавање Правилника о управи у јавним тужилаштвима (Службени гласник РС", бр. 110/2009, 87/2010, 5/2012, 54/2017, 14/2018), стручно знање из области рада на радном месту уписничара
-  познавање рада на рачунару – увидом у доказ о познавању рада на рачунару или писаним тестом уколико овај доказ не поседује;
-  вештине комуникације  - непосредно кроз разговор са кандидатима;

8)      радно место шеф записничара у звању референта – 2 (два) извршиоца

Опис послова: руководи и организује рад записничара, учествује у доношењу одлука о распореду записничара, води евиденцију о распореду и резултатима рада записничара; обавља и све дактилографске послове (куца одлуке и друге диктате са траке, куца по диктату, врши преписе и др.); обавља и друге послове по налогу секретара тужиоца и јавног тужиоца.

Услови за рад на радном месту шефа записничара: Трећи или четврти степен стручне спреме, друштвеног, природног или техничког смера, најмање три године радног искуства у струци, положен испит за дактилографа Iа или Iб класе, познавање рада на рачунару и положен државни стручни испит.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:

-  познавање Правилника о управи у јавним тужилаштвима (Службени гласник РС", бр. 110/2009, 87/2010, 5/2012, 54/2017, 14/2018)
-  познавање рада на рачунару – увидом у доказ о познавању рада на рачунару или писаним тестом уколико овај доказ не поседује;
-  вештина комуникације, организаторске способности и вештина руковођења  - непосредно кроз разговор са кандидатима;

9) радно место записничар у звању референта – 7 (седам) извршиоца

Опис посла: Обавља све дактилографске послове, како по непосредном диктату на записник, тако и скидање диктата са траке (слушалице и диктафон) или по концепту, као записничар у истрази куца записнике, сређује списе предмета и обавља потребне техничке послове у вези са суђењем; поступа по наредбама са записника; води рачуна о уредности списа и води попис списа, израђује преписе, извештаје, самостално саставља дописе једноставније и краће садржине, попуњава позиве и обавља друге послове по налогу тужиоца и секретара у складу са Правилником о управи у јавним тужилаштвима.

Услови за рад на радном месту записничара: Средња школска спрема друштвеног, природног или техничког смера, завршен курс за дактилографа I-а или I-б класе, основно познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит за рад у државним органима и радно искуство у струци  од  најмање две године.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:

-  познавање рада из домена рада записничара - непосредно кроз разговор са кандидатима
-  познавање рада на рачунару – увидом у доказ о познавању рада на рачунару или писаним тестом уколико овај доказ не поседује; 
-  вештина комуникације  - непосредно кроз разговор са кандидатима;

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

III Место рада:   Београд , ул. Катанићева бр. 15.

IV  Општи услови  за запослење:

-  држављанство Републике Србије,
-  да је учесник конкурса пунолетан;
-  да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
-  да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци ( чл. 45 став 1. Закона о државним службеницима);

V    Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време

VI  Рок за подношење пријава: износи 8 (осам) дана од дана оглашавања у  периодичном издању огласа  Националне службе за запошљавање „Послови“

VII  Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Пријаве се подносе Вишем јавном тужилаштву у Београду, ул. Катанићева бр. 15, Београд , са назнаком «Пријава на конкурс – за извршилачко радно место“ (навести назив радног места за које се подноси пријава)

VIII  Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс треба да  садржи:  личне податке тј. име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон и e-mail адресу, податке о образовању, податке о евентуалном радном искуству с кратким описом посла  на  којима је кандидат радио. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

IX  Потребни документи:

Уз пријаву на конкурс учесници су обавезни да доставе следећу документацију у оригиналу или фотокопији  која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао)

диплому  о стеченом образовању;
-  уверење о положеном правосудном испиту (само кандидати који конкуришу за радно место тужилачки помоћник);
-  уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (за сва радна места осим за тужилачке помоћнике);
-  доказ о евентуалном  радном искуству (потврде, решења, уговори и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
-  уверење о држављанству Републике Србије које није старије од 6 месеци;
-  извод из матичне књиге рођених ;
-  потврда да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа издата од стране државног органа у коме је   учесник јавног конкурса био у радном односу (доставиће само они кандидати који су радили у државном органу)
-  уверење да против лица није покренут кривични поступак, нити је покренута истрага   (издат од стране надлежног Суда, не старије од 6 месеци)
-  уверење  да лице  није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци (издаје надлежна Полицијска управа , не старије од 6 месеци)
-  сертификат или други доказ о познавању рада на рачунару (уколико поседује исти)
-  Образац 1 – Изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницима о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега

Лице које не достави писани доказ о познавању рада на рачунару подлеже провери знања кроз писани тест.

Одредбама чланова 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени Гласник Републике Србије“ бр. 18/2016) прописано је између осталог да у поступку који се пoкpehe по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и oбpaђује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: извод из матичне рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном правосудном испиту, уверење о положеном државном стручном испиту и уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен;

Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашhеног судског тумача.

Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити  нострификована.

*Мишљење претходног послодавца у односу према послу или квалитету рада  (није обавезно тј. пријава неће бити одбачена уколико учесници не доставе мишљење послодавца код кога су запослени или су били запослени).

X  Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Са кандидатима који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, а чије пријаве су благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази, Конкурсна комисија ћe спровести изборни поступак у просторијама Вишег јавног тужилаштва у Београду, ул. Катанићева бр. 15, о чему ћe учесници конкурса бити обавештени телефоном или телеграмом на адресе наведене у пријавама.

XI Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

Зорица Шћекић, секретар  у Вишем јавном тужилаштву у Београду, контакт телефон 011/ 635-2884 или зграда тужилаштва ул. Катанићева бр. 15, канцеларија М09

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази  биће одбачене Закључком комисије.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита за рад у државним органима примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом/правосудним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.

Кандидати који конкуришу за радно место финансијски форензичар који нису завршили специјализовану обуку у Правосудној академији из области кривичног права примају се на рад под условом да исту заврше на првој следећој обуци коју Правосудна академија буде организовала. Кандидати са завршеном обуком немају предност у изборном поступку у односу на остале кандидате.

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе једну пријаву, у којој наводе за која су све радна места конкурисали.

Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани захтев учесника.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Вишег јавног тужилаштва у Београду www.bg.vi.jt.rs , на интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на Порталу еУправа, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - „Послови“. Коментари

Више јавно тужилаштво у Београду

-

Савска 17а

-

-