Grad Beograd

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA - lokacije: Trg Nikole Pašića 6, centrala: 3229-678; 27. marta 43-45, centrala: 3309-000, 3346-005, 3227-241; Tiršova 1, centrala: 2688-655 ; Kraljice Marije 1 ; Makenzijeva 31, centrala: 2453-142.

13.12. Ostvarivanje prava na novčano davanje nezaposlenoj porodilji


Naziv usluge

13.12. Ostvarivanje prava na novčano davanje nezaposlenoj porodilji

Organ zadužen za sprovođenje

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU ZAŠTITU
SEKTOR ZA OSTVARIVANjE PRAVA

Opis

Svrha postupka je ostvarivanje prava na novčano davanje nezaposlenoj porodilji. Zahtev za ostvarivanje prava na novčano davanje nezaposlenoj porodilji se podnosi odmah nakon rođenja deteta u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je dete rođeno ili direktno nadležnom organu najkasnije do navršenih šest meseci  života deteta.

Na osnovu podnetog zahteva, Sekretarijat za socijalnu zaštitu Gradske uprave grada Beograda proverava ispunjenost formalnih uslova za postupanje. 
 
Ukoliko je zahtev uredan, Sekretarijat po službenoj dužnosti pristupa pribavljanju podataka o ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava iz službenih evidencija drugih organa ili podnosiocu zahteva upućuje zaključak za obezbeđenje dokaza koje nije moguće pribaviti po službenoj dužnosti.

Postupak se okončava donošenjem rešenja. Rok za donošenje rešenja je najkasnije 60 dana od dana pokretanja postupka.
 
Protiv rešenja podnosilac zahteva može izjaviti žalbu nadležnom organu, u roku od 15 dana od dana kada je stranka obaveštena o rešenju. 

Uz uredno popunjen zahtev za ostvarivanje prava  novčano davanje nezaposlenoj porodilji podnosilac zahteva prilaže:
- fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu podnosioca zahteva, kao i fotokopiju prijave boravka ukoliko je podnosilac zahteva interno raseljeno lice iz Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija ili fotokopiju izbegličke legitimacije ukoliko je podnosilac zahteva izbeglica iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine; 
- potvrdu o neto prihodima supruga ili vanbračnog partnera isplaćenim u tri meseca koji prethode mesecu u kome je dete za koje se podnosi zahtev rođeno, ukoliko suprug ili vanbračni partner ostvaruje prihode a navedene podatke nije moguće pribaviti po službenoj dužnosti. 

Na osnovu dobijene saglasnosti od podnosioca zahteva, da organ za potrebe postupka može pribaviti i obraditi lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, koji su neophodni u postupku odlučivanja, zaposleni po službenoj dužnosti pribavljaju:
- podatke o kretanju prebivališta odnosno boravišta podnosioca zahteva, ukoliko je dokaz o prebivalištu odnosno boravištu izdat u periodu kraćem od godinu dana pre rođenja deteta;
- podatak o prebivalištu supruga ili vanbračnog partnera; 
- podatke iz Matične knjige rođenih za svu maloletnu izdržavanu decu u porodici, uključujući i novorođeno dete;
- podatke o prebivalištu  za svu maloletnu izdržavanu decu u porodici, uključujući i novorođeno dete;
- podatke iz matične knjige venčanih;
- podatke o prijavama na obavezno socijalno osiguranje podnosioca zahteva;
- podatke o prijavama na obavezno socijalno osiguranje supruga odnosno vanbračnog partnera, ukoliko suprug ili vanbračni partner ne ostvaruje prihode,
- podatke o visini osnovica za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u tri meseca koji prethode mesecu u kome je dete za koje se podnosi zahtev rođeno, ukoliko je suprug odnosno vanbračni partner preduzetnik;

Gde i kako

Kontakt podaci Sekretarijata za socijalnu zaštitu:

Nataša Stanisavljević, sekretar 
Jasmina Ivanović, podsekretar

Telefon: 011/3309-085
Centrala: 011/330-90-92, 011/33-90-93, 011/33-90-94

Ukoliko zahtev nije podnet u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je dete rođeno, može se podneti direktno nadležnom organu preko Pisarnice gradske uprave grada Beograda, 27. marta broj 43-45, Beograd, radnim danima od 07:30 do 15:30 časova.  

Pravni osnov

- Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 18/16),
- Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave ("Službeni glasnik RS", br. 80/92, 45/16 i 98/16),
- Glava II, III i IV uputstva o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave("Službeni glasnik RS", br. 10/93 i 14/93-ispravka),
- Odluka o lokalnim administrativnim taksama( „Službeni list grada Beograda“ , broj 50/2014, 77/2014, 17/2015, 61/2015 i 96/16)
- Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Sl glasnik RS” br. 113/17 i 50/18),
- Odluka o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda. („Službeni list grada Beograda”, broj 44/17, 102/17 i 64/18).Komentari

Grad Beograd

http://www.beograd.rs

Kraljice Marije 1

+381 11 3309 000

-