Град Београд

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - локације: Трг Николе Пашића 6, централа: 3229-678; 27. марта 43-45, централа: 3309-000, 3346-005, 3227-241; Тиршова 1, централа: 2688-655 ; Краљице Марије 1 ; Мaкензијева 31, централа: 2453-142.

13.12. Остваривање права на новчано давање незапосленој породиљи


Назив услуге

13.12. Остваривање права на новчано давање незапосленој породиљи

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
СЕКТОР ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА

Опис

Сврха поступка је остваривање права на новчано давање незапосленој породиљи. Захтев за остваривање права на новчано давање незапосленој породиљи се подноси одмах након рођења детета у здравственој установи у којој је дете рођено или директно надлежном органу најкасније до навршених шест месеци  живота детета.

На основу поднетог захтева, Секретаријат за социјалну заштиту Градске управе града Београда проверава испуњеност формалних услова за поступање. 
 
Уколико је захтев уредан, Секретаријат по службеној дужности приступа прибављању података о испуњености услова за остваривање права из службених евиденција других органа или подносиоцу захтева упућује закључак за обезбеђење доказа које није могуће прибавити по службеној дужности.

Поступак се окончава доношењем решења. Рок за доношење решења је најкасније 60 дана од дана покретања поступка.
 
Против решења подносилац захтева може изјавити жалбу надлежном органу, у року од 15 дана од дана када је странка обавештена о решењу. 

Уз уредно попуњен захтев за остваривање права  новчано давање незапосленој породиљи подносилац захтева прилаже:
- фотокопију личне карте или очитану личну карту подносиоца захтева, као и фотокопију пријаве боравка уколико је подносилац захтева интерно расељено лице из Аутономне покрајине Косово и Метохија или фотокопију избегличке легитимације уколико је подносилац захтева избеглица из Републике Хрватске и Босне и Херцеговине; 
- потврду о нето приходима супруга или ванбрачног партнера исплаћеним у три месеца који претходе месецу у коме је дете за које се подноси захтев рођено, уколико супруг или ванбрачни партнер остварује приходе а наведене податке није могуће прибавити по службеној дужности. 

На основу добијене сагласности од подносиоца захтева, да орган за потребе поступка може прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања, запослени по службеној дужности прибављају:
- податке о кретању пребивалишта односно боравишта подносиоца захтева, уколико је доказ о пребивалишту односно боравишту издат у периоду краћем од годину дана пре рођења детета;
- податак о пребивалишту супруга или ванбрачног партнера; 
- податке из Матичне књиге рођених за сву малолетну издржавану децу у породици, укључујући и новорођено дете;
- податке о пребивалишту  за сву малолетну издржавану децу у породици, укључујући и новорођено дете;
- податке из матичне књиге венчаних;
- податке о пријавама на обавезно социјално осигурање подносиоца захтева;
- податке о пријавама на обавезно социјално осигурање супруга односно ванбрачног партнера, уколико супруг или ванбрачни партнер не остварује приходе,
- податке о висини основица за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање у три месеца који претходе месецу у коме је дете за које се подноси захтев рођено, уколико је супруг односно ванбрачни партнер предузетник;

Где и како

Контакт подаци Секретаријата за социјалну заштиту:

Наташа Станисављевић, секретар 
Јасмина Ивановић, подсекретар

Телефон: 011/3309-085
Централа: 011/330-90-92, 011/33-90-93, 011/33-90-94

Уколико захтев није поднет у здравственој установи у којој је дете рођено, може се поднети директно надлежном органу преко Писарнице градске управе града Београда, 27. марта број 43-45, Београд, радним данима од 07:30 до 15:30 часова.  

Правни основ

- Закон о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/16),
- Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе ("Службени гласник РС", бр. 80/92, 45/16 и 98/16),
- Глава II, III и IV упутства о канцеларијском пословању органа државне управе("Службени гласник РС", бр. 10/93 и 14/93-исправка),
- Одлука о локалним административним таксама( „Службени лист града Београда“ , број 50/2014, 77/2014, 17/2015, 61/2015 и 96/16)
- Закон о финансијској подршци породици са децом (“Сл гласник РС” бр. 113/17 и 50/18),
- Одлука о додатним облицима заштите породиља на територији града Београда. („Службени лист града Београда”, брoj 44/17, 102/17 и 64/18).Коментари

Град Београд

http://www.beograd.rs

Краљице Марије 1

+381 11 3309 000

-