Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Delokrug Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike sa organima uprave u sastavu, utvrđen je u članu 17. Zakona o ministarstvima („Sl. glasnik RS“ br. 72/12), koji obuhvata poslove državne uprave koji se odnose na: sistem u oblasti radnih odnosa i prava iz rada u svim oblicima rada izuzev u državnim organima; zarade i ostala primanja iz radnog odnosa, plate u javnom sektoru, izuzev u državnim organima i poslova koje obavlja ministarstvo nadležno za poslove finansija; bezbednost i zdravlje na radu; inspekcijski nadzor iz oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu; sindikalno organizovanje; štrajk; ostvarivanje prava iz radnog odnosa radnika privremeno zaposlenih u inostranstvu; zaštitu građana zaposlenih u inostranstvu; zaključivanje sporazuma o upućivanju zaposlenih na rad u inostranstvo i upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo; evidencije u oblasti rada; saradnju sa međunarodnim organizacijama u oblasti rada i zapošljavanja; međunarodne konvencije u oblasti rada, bezbednosti i zdravlja na radu; antidiskriminacionu politiku; sistem socijalne zaštite; sistem porodičnopravne zaštite; brak; ravnopravnost polova; populacionu politiku; planiranje porodice, porodicu i decu; ostvarivanje prava i integraciju izbeglih i raseljenih lica, povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, romskog stanovništva i drugih socijalno ugroženih grupa; sistem penzijskog i invalidskog osiguranja; nadzor nad radom Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja; socijalno osiguranje i zaštitu vojnih osiguranika; učestvovanje u pripremi, zaključivanju i primeni međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju; boračko-invalidsku zaštitu, zaštitu civilnih invalida rata i članova porodica lica na obaveznoj vojnoj službi; negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije; zaštitu spomenika i spomen obeležja oslobodilačkih ratova Srbije, vojnih grobova i grobalja boraca, u zemlji i inostranstvu; boračko-invalidske i invalidske organizacije i udruženja, kao i druge poslove određene zakonom.

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za dodelu sredstava za podsticanje programa i realizaciju aktivnosti od javnog interesa iz oblasti zaštite porodice, dece i socijalne zaštite


Naziv usluge

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za dodelu sredstava za podsticanje programa i realizaciju aktivnosti od javnog interesa iz oblasti  zaštite porodice, dece i socijalne zaštite

Datum objavljivanja (poslednjeg ažuriranja)

 06.11.2018.

Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu

Predmet oglašavanja

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u cilju unapređenja sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji, pruža podršku projektnim aktivnostima koje imaju za cilj sledeće:

1. Organizovanje edukativnih, kulturno-obrazovnih i sportskih aktivnosti i manifestacija, koje doprinose psiho-fizičkom razvoju dece, poboljšanju kvaliteta njihovog odrastanja i socijalizacije, posebno dece sa intelektualnim smetnjama i invaliditetom, dece bez roditeljskog staranja i dece iz socijalno ugroženih porodica;

2. Unapređenje materijalnih i tehničkih uslova rada udruženja koja se bave zaštitom porodice i dece, problemima nasilja i zlostavljanja u porodici kroz pružanje različitih usluga ženama i deci - žrtvama porodičnog nasilja;

3. Humanitarne, kulturno-obrazovne i edukativne aktivnosti u cilju zaštite, podrške i pružanja pomoći osobama sa invaliditetom i osobama iz socijalno ugroženih porodica i drugih marginalizovanih grupa.
 
Sredstva za dodelu sredstava za finansiranje projekata u cilju unapređenja sistema socijalne zaštite u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 dinara (petmiliona dinara) obezbeđuju se Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Sl. glasnik RS”, br. 113/17), razdeo 30 – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, program 0903 - Porodično-pravna zaštita, funkcija 040 - Porodica i deca, Programska aktivnost 0002 - Podrška udruženjima u oblasti zaštite porodice i dece, ekonomska klasifikacija 481 - dotacije nevladinim organizacijama.

Podnosioci prijava

Podnosioci predloga projekata mogu biti isključivo:

1. Registrovana udruženja građana sa sedištem u Republici Srbiji

2. Udruženja koja su direktno odgovorna za pripremu i realizaciju projekta

Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija

Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima. 

Obaveznu konkursnu dokumentaciju čine:

obrasci: Aneks 1 – Obrazac za pisanje predloga projekta, Aneks 2 – Obrazac budžeta projekta, Aneks 3 – Narativni budžet i Aneks 4 – Izvršni pregled projekta (dostupni na internet adresi Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja www.minrzs.gov.rs i portalu e-uprave www.euprava.gov.rs); 

Rok i način dostavljanja projektnih predloga

Predlozi projekata dostavljaju se u zatvorenoj koverti:

Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektoru za brigu o porodici i socijalnu zaštitu na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26 sa naznakom  „ZA KONKURS - NE OTVARATI”.

Predlozi projekata dostavljaju se poštom preporučeno, kurirskim putem ili ličnom dostavom. Predlog projekta i budžet projekta dostavljaju se u jednom odštampanom primerku  koji mora biti overen i u elektronskoj formi na CD-u.

Predlozi projekata mogu se dostavljati u periodu od raspisivanja konkursa do 21.11.2018. godine.

Ostala pravila konkursa, uputstvo, kao i dodatne informacije za podnosioce prijava mogu se preuzeti u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja www.minrzs.gov.rs ili pozivom na brojeve telefona: 011/36-19-749 i  363-1918.

Korisni linkovi

 www.minrzs.gov.rsKomentari

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

http://www.minrzs.gov.rs/

Nemanjina 22-26

+381113616599

-