Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обавља послове државне управе који се односе на: грађевинарство; грађевинско земљиште; урбанизам; просторно планирање, односно организацију, уређење и коришћење простора Републике Србије; утврђивање услова за изградњу објеката; уређивање стамбених односа и стамбеног пословања; комуналну инфраструктуру и комуналне делатности, изузев производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом; послове инжењерске геодезије; инспекцијски надзор у области урбанизма, грађевина и инспекцијски надзор над објектима комуналне инфраструктуре и обављањем комуналних делатности, изузев производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обавља послове државне управе у области железничког, друмског, водног и ваздушног саобраћаја, који се односе на: уређење и обезбеђење саобраћајног система; реализацију пројеката изградње саобраћајне инфраструктуре; инфраструктурне пројекте од посебног значаја у области нискоградње; унутрашњи и међународни превоз и интермодални транспорт; уређење и безбедност техничко-технолошког система саобраћаја; облигационе и својинскоправне односе; инспекцијски надзор; стратегију развоја саобраћаја, планове развоја и планове везане за организацију саобраћајног система и организацију превоза; издавање употребне дозволе за саобраћајни објекат и инфраструктуру; хомологацију возила, опреме и делова возила; организовање финансијске и техничке контроле; међународне послове у области саобраћаја; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; мере за подстицање истраживања и развоја у области саобраћаја.


Назив услуге

Jавни позив за доделу бесповратних средстава за суфинансирање израде техничке документације за унапређење енергетске ефикасности зграда јавне намене у својини јединица локалне самоуправе


Правни основ

На основу члана 6. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 - др. закон и 62/17), члана 23. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 - др. закон ), члана 2. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС”, број 104/16), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС”, број 113/17) и Одлуке потпредседницe Владе и министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре о спровођењу поступка за доделу средстава ради суфинансирања израде техничке документације за унапређење енергетске ефикасности зграда јавне намене у својини јединицa локалне самоуправе бр. 401-00-00821/2018-12 од 22.10.2018. године

Датум објављивања (последњег ажурирања)

 30.10.2018. godine

Право учешћа на јавном позиву и обезбеђена средства

Укупан износ планираних средстава за доделу по овом јавном позиву је 5.000.000,00                    (пет милиона) динара, која су обезбеђена Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС”, број 113/17), раздео 22 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 1101 - Уређење и надзор у области планирања и изградње, функција 620 - Развој заједнице, Програмска активност/пројекат 0003 – Припрема и спровођење мера стамбене и архитектонске политике и унапређење комуналних делатности, енергетске ефикасности и грађевинских производа, економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти.

1.      Средства која додељује Министарство на име суфинансирања израде техничке документације за унапређење енергетске ефикасности зграда јавне намене у својини јединица локалне самоуправе, не могу прећи износ од 480.000,00 (четиристотинеосамдесетхиљада) динара, односно највише до 80% од цене израде техничке документације.

2.      Средства се додељују искључиво за наведену намену, и не могу се доделити ретроактивно, односно за већ урађену техничку документацију.

3.      Министарство задржава право да не додели укупно опредељена средства за предметну намену на основу извештаја Комисије.

4.      Право на доделу средстава имају јединице локалне самоуправе које су у буџету за 2018. годину, обезбедиле део сопствених средстава за унапређење енергетске ефикасности.

Начин подношења пријаве на јавни позив

Пријаве на јавни позив са прописаном документацијом достављају се путем поште на адресу: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за стамбену и архитектонску политику, комуналне делатности и енергетску ефикасност, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „Пријава за јавни позив за суфинансирање израде техничке документације за унапређење енергетске ефикасности зграда јавне намене у својини јединица локалне самоуправеˮ или непосредно на писарници републичких органа (у затвореној коверти са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте).

Информације неопходне за учешће на јавном позиву могу се добити на телефон 011/3612-304 (контакт особа за пријаве је Обрад Топић, e-mail: obrad.topic@mgsi.gov.rs).

            Пријаве послате на било који други начин, факсом, електронском поштом и др. или на погрешну адресу неће бити разматране. Непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не испуњавају захтеве из овог јавног позива или пријаве уз које нису приложени сви потребни документи, неће бити разматране. 

Потребна документација

1.      Пријава на јавни позив доставља се Министарству на обрасцу „Пријава за суфинансирање израде техничке документације за унапређење енергетске ефикасности зграда јавне намене у својини јединица локалне самоуправеˮ који је објављен на интернет страници Министарства (www.mgsi.gov.rs).

  1. У пријави је потребно навести све тражене податке.
  2. Пријаву на јавни позив подноси јединица локалне самоуправе у писаној форми на јединственом обрасцу. Уз пријаву, подносилац je дужан да достави:

-       фотокопију ПИБ обрасца,

-       фотокопију картона депонованих потписа,

-       изјаву да су подаци наведени у пријави тачни,

-       извод из одлуке о буџету јединице локалне самоуправе за 2018. годину, из које се види да су планирана средства за унапређење енергетске ефикасности,

-       доказ да је објекат у својини јединице локалне самопуправе - извод из листа непокретности (и употребну дозволу уколико иста није уписана у лист непокретности).

Подносилац пријаве је дужан да на захтев Министарства достави и друге податке и документацију који су потребни за одлучивање о предлогу за доделу средстава.

Критеријуми за доделу средстава

Критеријуми за доделу средстава су:

1.    Степен развијености јединице локалне самоуправе према важећој јединственој листи развијености региона и јединица локалне самоуправе у тренутку подношења захтева[1]

2.    Поштовање равномерности

3.    Расположива буџетска средства која је јединица локалне самоуправе определила за унапређење енергетске ефикасности у години подношења захтева

4.    Висина бесповратних средстава које ЈЛС тражи од Министарства

5.    Нето површина објекта

6.    Година изградње објекта

7.    Техничка документација постојећег објекта (пројекат изведеног стања)

 

Бодовање критеријума ће се извршити у складу са Одлуком о додели средстава ради суфинансирања израде техничке документације за унапређење енергетске ефикасности зграда јавне намене, у својини јединица локалне самоуправе.

Рокови за спровођење јавног позива

-      достављање пријава: двадесет (20) дана од дана објављивања јавног позива  у дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.

-      доношење одлуке о додели средстава и објављивање резултата јавног позива на интерент страници Министарства у року који не може бити дужи од тридесет (30) дана од дана истека рока за подношење пријава,

-      крајњи рок извршења уговорене обавезе јединице локалне самоуправе је 31.03.2019. године,

-      након реализације уговорне обавезе јединица локалне самоуправе је у обавези да приложи детаљан извештај о реализацији активности са примерком техничке документације и финансијски извештај о коришћењу средстава са спецификацијом трошкова како би оправдала наменско и законито коришћење средстава,

      -      рок за достављања извештаја о реализацији и утрошеним средствима: најкасније  тридесет (30) дана од дана истека рока за          извршење уговорене обавезе. 

Начин доношења одлуке о додели средстава

  1. Средства се додељују путем јавног позива за доделу средстава који објављује Министарство у дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и на интернет страници Министарства (www.mgsi.gov.rs).
  2. Јавни позив ће спровести Комисијa за спровођење јавног позива (у даљем тексту: Комисија), коју ће посебним решењем образовати потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
  3. Комисијa прегледа достављене пријаве, утврђује испуњеност услова за доделу бесповратних средстава и у складу са критеријумима за доделу средстава рангира пријаве које испуњавају услове јавног позива.
  4. Комисија може да врши додатну проверу поднете документације и да тражи додатне информације од подносилаца пријава.
  5. Уколико распоређивањем средстава остане одређени износ који није довољан за потребе наредних кандидата јер на ранг листи следи више кандидата са истим бројем бодова, или да преостала средства нису довољна за потребе наредног подносиоца пријаве, Kомисија може направити предлог о распоређивању преосталих средстава.
  6. Одлуку о додели средстава доноси министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на основу Извештаја и ранг листе сачињене од стране Комисијe.
  7. Одлука о додели средстава и ранг листа објављују се на интеренет страници Министарства (www.mgsi.gov.rs).
 

Начин реализације и праћење

1.      Након донете одлуке којом се одобравају средства за суфинансирање израде техничке документације за унапређење енергетске ефикасности, подносилац пријаве се позива да потпише уговор са Министарством, којим ће бити регулисана међусобна права, обавезе и одговорности, рокови реализације, динамика преноса средстава, обавезе наменског трошења средстава и извештавања, као и достављања средства обезбеђења од стране јединице локалне самоуправе за случај ненаменског трошења средстава или неизвршавања обавеза у року, затим поступак у случају раскида сарадње и др.

2.      Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са ликвидним могућностима буџета Републике Србије за 2018. годину.

3.      Јединица локалне самоуправе може да користи додељена средства искључиво за реализацију израде техничке документације за унапређење енергетске ефикасности за зграде јавне намене у својини јединица локалне самоуптаве за које су одобрена средства Одлуком о додели средстава.

4.      Јединица локалне самоуправе којој су одобрена средства за суфинансирање израде техничке документације за унапређење енергетске ефикасности, у обавези је да Министарству достави оверену фотокопију уговора о изради техничке документације, у року од пет  (5) дана од дана закључења уговора са најповољнијим понуђачем.

Такође, јединица локалне самоуправе је у обавези да након издавања сертификата о енергетским својствима зграда прву страну истог учини јавно видљивом на улазу у предметни објекат.

5.      Након реализације уговорене обавезе јединица локалне самоуправе је у обавези да приложи детаљан извештај о реализацији активности са примерком израђене техничке документације и финансијски извештај о коришћењу средстава са спецификацијом трошкова како би оправдала наменско и законито коришћење средстава.

6.      У случају неиспуњења уговорених обавеза и ненаменског и незаконитог коришћења одобрених средстава, јединица локалне самоуправе дужна је да на захтев Министарства изврши повраћај пренетих средстава, односно активираће се средство обезбеђења, о чему ће бити обавештена министарства надлежна за послове финансија и послове државне управе.

7.      Уколико средства за суфинансирање израде техничке документације додељена уговором нису у пропорцији са коначном ценом израде техничке документације (највише до 80% од цене израде техничке документације), односно уколико износ укупних средстава потребних за израду техничке документације, наведен у пријави подносиоца, прелази  износ коначне цене израде, након коначног извештаја који доставља, јединица локалне самоуправе ће бити у обавези да поступи према инструкцији Министарства.

8.      Уколико подносилац пријаве не приступи закључењу уговора у року од седам (7) дана од дана објављивања Одлуке о додели и ранг листе, сматраће се да је одустао од поступка за доделу средстава путем јавног позива.

9.      У случају из претходног става Министарство може доделити средства наредном подносиоцу пријаве са ранг листе који испуњава услове.

10.  Пре потписивања уговора подносилац пријаве коме су одобрена средства биће дужан да достави валидна средстава обезбеђења са пропратном документацијом која ће се дефинисати уговором.   Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

www.mgsi.gov.rs

Немањина 22-26

011 3619833

-

еАнкете