Град Београд

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - локације: Трг Николе Пашића 6, централа: 3229-678; 27. марта 43-45, централа: 3309-000, 3346-005, 3227-241; Тиршова 1, централа: 2688-655 ; Краљице Марије 1 ; Мaкензијева 31, централа: 2453-142.

16.2. Утврђивање мера и услова заштите животне средине за потребе планирања и уређења простора и изградњу објеката


Назив услуге

Утврђивање мера и услова заштите животне средине за потребе планирања и уређења простора и изградњу објеката

Датум објављивања/ажурирања

22.10.2018. 

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Опис

Сврха поступка је утврђивање мера и услова заштите животне средине за потребе планирања и уређења простора, изградњу објеката и изгрању/постављање извора нејонизујућег зрачења.

Поступак се покреће достављањем захтева у писаној форми и пратеће документације у штампаном или електронском облику, на писарници Градске управе.

Обрада предмета, траје до 30 дана, а решење се прослеђује подносиоцу захтева у писаној форми.

Документација која се прилаже:
- Попуњен образац захтева;
- За планска  документа:
- Одлука о изради плана
- Графички приказ  постојећих и планираних намена,
- Подаци o планираном начину  коришћења земљишта,
- Подаци о инфраструктурној опремљености подручја плана,
- Доказ о уплати административне таксе за подношење захтева

За урбанистичке пројекте:
- Информација о локацији,
- Шира ситуација са  назначеном локацијом,
- Графички приказ локације са уцртаним решењем,
- Подаци о инфраструктурној опремљености предметне локације,
- Подаци о: планираној намени, величини, структури и капацитету планираног објекта/комплекса,
- Опис технолошког процеса производње  и опреме (за привредне објекте),
- Подаци о  врстама и карактеристикама сировина, полупроизвода и производа који ће се складиштити,
- Доказ о уплати административне таксе за подношење захтева

За базне станице мобилне телефоније:
- Информација о локацији,
- Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони  базне станице мобилне телефоније,
- Изјава оператера да предметна базна станица није постављена;
- Доказ о уплати административне таксе за подношење захтева

Где и како

Контакт подаци надлежног службеника:

Валентина Стерђевић, начелник Одељења за процену утицаја планова и програма на животну средину

Телефон: 011/3309-309
Е-маил: valentina.sterdjevic@beograd.gov.rs и beoeko@beograd.gov.rs 

Захтев се подноси у писарници, 27 марта 43-45  Београд.

Рок за решавање предмета: 30 дана.

Правни основ

- Прописи који уређују канцеларијско пословање органа државне управе;
- Закон о општем управном поступку (,,Службени лист РС“ број 18/16); 
- Закон о РАТ – Тарифни број 1 и 9 („Службени гласник РС“ бр. 43/03... , 50/16, 61/17, 113/17, 3/18 и 50/18);
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11-Уставни суд и 14/16);
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13  и 145/14);
- Закон о заштити од нејонизујућег зрачења („Службени гласник РС“ број 36/09);
- Други прописи из области заштите од нејонизујућег зрачења;
- Остали прописи којима се уређује заштита животне средине.Коментари

Град Београд

http://www.beograd.rs

Краљице Марије 1

+381 11 3309 000

-

еАнкете