Град Сремска Митровица

Кoнкурс за доделу средстава за превоз студената - Град Сремска Митровица


Назив услуге

Кoнкурс за доделу средстава за превоз студената - Град Сремска Митровица

Датум објављивања (последњег ажурирања)

10.10.2018  (20.11.2018)

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ТРГ СВЕТОГ ДИМИТРИЈА 13,  22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Опис

ОСНОВНИ УСЛОВИ КОЈЕ КАНДИДАТИ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВАЈУ:

- да свакодневно путују на релацији Сремска Митровица – Универзитетски центар (на територији Републике
  Србије),
- да имају држављанство РС,
- да имају пребивалиште на територији града Сремска Митровица,
- да имају статус студента који се финансира из буџета,
- да имају статус самофинансирајућег студента који није обновио ни једну годину студирања,
- да нису корисници услуга студентских домова, стипендија, кредита и других облика материјалне подршке.

Где и како

       ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

- Образац пријаве (налази се на сајту града www.sremskamitrovica.rs у делу КОНКУРСИ  и на Порталу
  еУправе РС  https://www.euprava.gov.rs),
- Уверење ( или оверена фотокопија) о  држављанству РС (прибавља орган по службеној дужности),
- Доказ о пребивалишту на територији града Сремска Митровица, ( фотокопија или очитана лична
  карта),
- Потврда факултета да похађају основне aкадемске студије на терет буџета РС, а први пут су уписани у 
  школску 2018/2019. годину,
- Потврда факултета за самофинансирајуће студенте да није обновио ни једну годину студирања,
- Изјава (лична изјава оверена код јавног бележника) да нису корисници, стипендија, кредита и других 
  облика материјалне подршке,
- Уверење Центра студентских домова да нису корисници услуга студентских домовa,
- Изјава да свакодневно путују на релацији Сремска Митровица  – Универзитетски  центар на територији
  Републике Србије.

Рок за пријављивање на конкурс је од 10. до 25. октобра 2018. године.

Пријаву, на предвиђеном обрасцу, са пратећом документацијом студент доставља, у горе наведеном року, лично или путем поште, на следећу адресу: Градска управа за образовање, културу и спорт, Светог Димитрија бр. 13, 22000 Сремска Митровица, са назнаком „Јавни Конкурс за доделу средстава за превоз студената“

Додатне информације у вези јавног Конкурса могу се добити лично, у згради Градске управе канцеларија бр. 23.

Правни основ

Одлука о градским управама („Службени лист Града Сремска Митровица“, бр. 2/2018),
Одлука о буџету Града Сремска Митровица за 2018. годину („Службени лист Града Сремска Митровица“, бр. 18/2017 и 7/2018),
Решење о расписивању јавног конкурса за доделу средстава из буџета за превоз студената бр.451-51/2018-IX од 05.10.2018. године.

Корисни линкови

Град Сремска Митровица Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете